الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Parveen Kausar Bt. Yacob
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

  • ICT ~ Information, Computer And Communications Technology (ICT) ~ Educational Technology ~ Other Educational Technology n.e.c.
INTRODUCTION TO STATISTICS 2014/2015 2015/2016 2016/2017
MATH IV 2009/2010
MATHEMATICS 1 2008/2009
MATHEMATICS 3 2010/2011
MATHEMATICS 4 2008/2009 2009/2010
MATHEMATICS I 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2018/2019 2020/2021
MATHEMATICS III 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
MATHS I 2009/2010
MATHS II 2010/2011
MATHS III 2010/2011
Completed
2013 - 2015 Textbook Evaluation from Students' and Teachers' Perspective: The Case of Mathematics Department, CFS, IIUM
Article

Conference or Workshop Item

Book

2014 Foundation mathematics. Cengage Learning Asia Pte Ltd . ISBN 978-967-0357-362
2013 Mathematics & statistics for pre-university. McGraw Hill Education (Malaysia) . ISBN 9789675771651
2013 Essentials mathematics for pre-university. Mc-Graw Hill Education (Malaysia) . ISBN 9789675771835
2011 Mathematics for matriculation : algebra - 2nd ed.. Cengage Learning Asia Pte Ltd . ISBN 978-967-1-01446-2; 967-1-01446-1
2009 Mathematics for matriculation : algebra. Cengage Learning Asia Pte Ltd . ISBN 978-981-4272-67-4; 981-4272-67-1

Book Section