الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mazlina Binti Mansor
Associate Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Habitat and Human Settlement ~ Urban Studies
COMMUNITY LANDSCAPE DESIGN 2021/2022
DESIGN THESIS 2004/2005 2006/2007
DESIGN THESIS RESEARCH 2022/2023
DISSERTATION 1 2021/2022
DISSERTATION 2 2021/2022 2022/2023
INTRO. TO BUILT ENVIRONMENT 2017/2018
INTRODUCTION TO LANDSCAPE ARCHITECTURE 2004/2005 2005/2006 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
ISLAMIC APPROACH TO LANDSCAPE ACHITECTURE 2018/2019 2019/2020
ISLAMIC APPROACH TO LANDSCAPE ARCHITECTURE 2020/2021 2021/2022 2022/2023
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 2014/2015
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 2 2013/2014 2015/2016
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 3 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 4 2011/2012 2012/2013 2014/2015 2016/2017 2017/2018 2019/2020
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 5 2019/2020
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 6 2018/2019 2020/2021
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 7 2018/2019 2020/2021
LANDSCAPE ARCHITECTURAL GRAPHIC AND DESIGN 2021/2022
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN 1 2015/2016 2017/2018
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN 3 2011/2012
LANDSCAPE PLANNING 2003/2004 2004/2005 2005/2006
LANDSCAPE RESOURCE PLANNING 2003/2004
LANDSCAPE SEMINAR 2003/2004
PARKS AND RECREATIONAL PLANNING 2011/2012
PRACTICAL TRAINING 2014/2015 2015/2016 2016/2017
RECREATIONAL PARKS PLANNING 2011/2012
SITE PLANNING 2003/2004 2004/2005 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
SITE PLANNING FOR LANDSCAPE ARCHITECTURE 2005/2006 2006/2007
TOPICAL STUDIES 2003/2004 2010/2011
URBAN LANDSCAPE DESIGN 2019/2020
In Progress
2021 - Present Determining Biophilic Design Model towards Stress Reduction and Productivity Enhancement for a Restorative Indoor Environment
2021 - Present Communal Space and Green Infrastructure (GI) Model of Low-cost Flats for B40 Community in Gombak District, Selangor
2021 - Present Development of Biophilic Design Model towards Stress Reduction and Productivity Enhancement for Restorative Indoor Environment
2019 - Present Kajian Model Jaringan Hijau untuk Kawasan Perumahan Kos Rendah Zon 1 Negeri Selangor
2019 - Present Kajian Model Jaringan Hijau untuk Kawasan Perumahan Kos Rendah Zon 1 Negeri Selangor
2019 - Present Model Pemuliharaan Landskap Fizikal Petempatan Melayu Tradisional
2019 - Present Model Pemuliharaan Landskap Fizikal Petempatan Melayu Tradisional
2012 - Present Garden of Knowledge and Virtue (Bustan Al-Salatin)
2012 - Present Eco-Friendly Campus
2012 - Present Eco-Friendly Campus
2012 - Present Garden of Knowledge and Virtue (Bustan Al-Salatin)
Completed
2020 - 2020 Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2020 - 2020 Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2019 - 2021 Kajian Model Jaringan Hijau untuk Kawasan Perumahan Kos Rendah Zon 1 Negeri Selangor
2018 - 2018 PROGRAMMING DURING WORLD URBAN FORUM 9: ACTIVATING URBAN SPACES
2018 - 2018 PROGRAMMING DURING WORLD URBAN FORUM 9: ACTIVATING URBAN SPACES
2018 - 2021 The Effects of Tourism Activities Towards Natural Resources in Kilim Karst Geoforest Park, Langkawi.
2018 - 2021 The Effects of Tourism Activities Towards Natural Resources in Kilim Karst Geoforest Park, Langkawi.
2016 - 2017 Cultural Mapping of Heritage Trades and Traditional Business in Downtown KL
2016 - 2017 Cultural Mapping of Heritage Trades and Traditional Business in Downtown KL
2015 - 2018 Leisure Time Behavior and Health of Residents in Kuala Lumpur City: Criteria for Urban Public Spaces
2015 - 2018 THE DEVELOPMENT OF NATURAL SUSTAINABLE RIVER ECOLOGY MODEL SYSTEM INTO THE URBAN BLUE GRIDS OF THE URBAN ECOSYSTEM
2015 - 2018 THE DEVELOPMENT OF NATURAL SUSTAINABLE RIVER ECOLOGY MODEL SYSTEM INTO THE URBAN BLUE GRIDS OF THE URBAN ECOSYSTEM
2015 - 2018 Leisure Time Behavior and Health of Residents in Kuala Lumpur City: Criteria for Urban Public Spaces
2013 - 2014 Modernizing Sekolah Agama Rakyat; An Assessment of Curriculum Structure and Teaching-Learning Methodology in Advancing the Teaching-Learning Quality in the Globalization and Modernization Era
2013 - 2016 Assessing the Quality Aspects of Malaysian Parks and Green Open Spaces Using Quality Parks Criteria (QPC)
2013 - 2017 Development of Ecological Indicators for Islamic Eco-Campus Environment
2013 - 2016 New Model of Islamic Art in Public Spaces in Promoting the Concept of Al-Wasatiyyah for the IIUM Campus : Garden of Knowledge and virtue
2013 - 2016 Assessing the Quality Aspects of Malaysian Parks and Green Open Spaces Using Quality Parks Criteria (QPC)
2013 - 2016 New Model of Islamic Art in Public Spaces in Promoting the Concept of Al-Wasatiyyah for the IIUM Campus : Garden of Knowledge and virtue
2013 - 2017 Development of Ecological Indicators for Islamic Eco-Campus Environment
2013 - 2014 Modernizing Sekolah Agama Rakyat; An Assessment of Curriculum Structure and Teaching-Learning Methodology in Advancing the Teaching-Learning Quality in the Globalization and Modernization Era
2012 - 2015 Green-Health Model for Green Space and Urban Residents' Self-Reported Health
2012 - 2016 An Ecological-Based Parametric Model for Suatainable Oil Palm Cultivation
2012 - 2016 An Ecological-Based Parametric Model for Suatainable Oil Palm Cultivation
2012 - 2015 Green-Health Model for Green Space and Urban Residents' Self-Reported Health
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia's First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate Cultural Landscape Heritage Attributes
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Architectural Perspectives in Relation to Palace, Religious Buildings and Mausoleums
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Architectural Perspectives in Relation to Public and residential Buildings
2011 - 2015 RU 2011: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Urban and Regional Planning Perspective
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Architectural Perspectives in Relation to Palace, Religious Buildings and Mausoleums
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Architectural Perspectives in Relation to Public and residential Buildings
2011 - 2015 RU 2011: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Urban and Regional Planning Perspective
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia's First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate Cultural Landscape Heritage Attributes
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia's First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Applied Arts and Design Perspectives in Relation to Art, Traditions and Socio-Cultural Elements.
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia's First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Applied Arts and Design Perspectives in Relation to Art, Traditions and Socio-Cultural Elements.
Article
2021 The effects of cave exploration activity towards Kilim Geoforest Park, Langkawi, Malaysia. Sains Humanika , 13 (1) pp.27-33
2021 Communal landscape design: implementation at low-cost flat in Selayang, Selangor. Design Ideals Journal , 3 (1) pp.19-26
2020 Redevelopment of abandoned Highland Towers as memorial landscape. Design Ideals Journal , 2 (1) pp.36-43
2019 Local residents and tourists’ opinion on the effects of boating activity towards Kilim waterways. International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 12 (2) pp.47-55
2019 Kilim Karst Geoforest park: the hidden gems of Langkawi under threat. Journal of Built Environment, Technology and Engineering (JBETE) , 7 pp.17-24
2019 Auto-City Theme Park, Juru, Penang. The Design Ideal Journal , 1 (2) pp.20-24
2019 Exploring methodology to evaluate a heritage district from the architectural perspectives in relation to palaces, religious buildings and mausoleums in Kuala Kangsar district, Perak, Malaysia. Journal of Architecture, Planning & Construction Management , 8 (2) pp.28-42
2019 Challenges on use of recreational parks in Kuala Lumpur. Journal of Construction in Developing Countries , 24 (1) pp.141-162
2019 A review of project development stages (PLC) in Malaysian landscape architecture industry. Journal of Built Environment, Technology and Engineering , 6 pp.42-49
2018 Coastal reclamation impacts to the quality of life: Tanjung Tokong, Penang. Asian Journal of Quality of Life (AjQoL) , 3 (9 (Jan/Feb)) pp.57-67
2018 Health issues and green space as reinforcement for a healthy lifestyle in Malaysia. Journal of ASIAN Behavioural Studies (jABs) , 3 (9 (July-August)) pp.69-77
2018 Uses and preference of recreational greenspace by women in Kuala Lumpur. Journal of Built Environment, Technology and Engineering (JBETE) , 4 pp.185-193
2018 Gen z's activities and needs for urban recreational parks. Planning Malaysia , 16 (2) pp.141-152
2017 The benefits of river indicators to assess the ecological status of IIUM Campus. PLANNING MALAYSIA: Journal of the Malaysian Institute of Planners. , 15 (1) pp.221-228
2017 Appreciation of vertical greenery in a city as public art. Planning Malaysia Journal of the Malaysian Institute of Planners. , 15 (1) pp.117-128
2017 Discovering the values of the Islamic garden. Asian Journal of Behavioural Studies (AjBeS) , 2 (5 (Jan/Mar)) pp.11-19
2017 The characteristics of the Islamic garden: Lessons for an Islamic garden concept in Malaysia. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6299-6303
2017 The physical characteristics of an Islamic garden: studies of the Andalusian gardens. Advanced Science Letters , 23 (4) pp.2757-2760
2017 Does neighborhood green infrastructure (NGI) affect residents’ self-perceived health?. Advanced Science Letters , 23 (4) pp.2770-2773
2017 Design factors contributing to active urban squares in Malaysia. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6068-6072
2017 Field, light and food: adapting the town square as a leisure gathering space at night. Planning Malaysia , 15 (1) pp.31-44
2017 Conceptual models of greenspace and health. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6326-6330
2017 Design factors contributing to the success of business premises at urban public plaza area. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6127-6129
2016 “Al-Jamaal” as a concept of Islamic aesthetics: from the perspectives of religion and art. Advanced Science Letters , 22 (12) pp.4245-4249
2016 Urban children’s familiarity and feeling towards nearby nature. Advanced Science Letters , 22 (12) pp.4090-4094
2016 Islamic-themed graffiti: potentials of public art with Islamic attributes. Middle East Journal of Scientific Research (MEJSR) , 24 (2) pp.366-371
2016 Space and sociability: mapping Melbourne’s City Square. Asian Journal of Quality of Life , 1 (2 (July/August)) pp.45-56
2016 Disparating the meaning of public space in historic city. International Journal of Advanced Research (IJAR) , 4 (6) pp.186-194
2015 The impacts of Seri Tanjung Pinang Coastal reclamation on the quality of life of the Tanjung Tokong Community Penang, Malaysia. Global Science and Technology Journal , 3 (1) pp.107-117
2015 An exploration of experts' views on the integration of vertical greenery as public art in Malaysian cities. Alam Cipta : International Journal on Sustainable Tropical Design Research and Practise , 8 (1) pp.85-96
2015 Place rootedness suggesting the loss and survival of historical public spaces. Procedia Environmental Sciences , 28 pp.528-537
2015 Mapping: a speculative and creative design tool. Creative Space , 3 (1) pp.1-12
2015 Place meaning of the historic square as tourism attraction and community leisure space. Procedia Social and Behavioral Sciences , 202 pp.477-486
2014 Spatial characteristics of urban square and sociability: a review of the City Square, Melbourne. Procedia Social and Behavioral Sciences , 153 (16) pp.678-688
2014 Determining attributes of urban plaza for social sustainability. Procedia Social and Behavioral Sciences , 153 pp.606-615
2014 Health issues and awareness, and the significant of green space for health promotion in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 153 (1) pp.209-220
2014 Vertical greenery system as public art? possibilities and challenges in Malaysian urban context. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 153 (1) pp.230-241
2014 Impacts of coastal reclamation to the quality of life: Tanjung Tokong community, Penang. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 153 (1) pp.159-168
2013 Sustainability of Malay traditional craft and craftmanship as cultural heritage in Kuala Kangsar, Perak, Malaysia . Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 3 (1) pp.152-170
2013 Approaching vertical greenery as public art: a review on potentials in urban Malaysia. Journal of Architecture and Environment , 12 (1) pp.1-26
2011 Biophilia: residents’ connection with green infrastructure in a town. Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 1 (1) pp.123-145
2011 Biophilia: residents' connection with green infrustructure in a town. Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 1 (1) pp.123-145
2010 Experiential contacts with green infrastructure’s diversity and well-being of urban community. Asian Journal of Environment Behaviour Studies (2) pp.33-48
2009 Diversity of green infrastructure network and cognitive well-being of urban residents. Habitat Magazine, Special Edition pp.44-47

Conference or Workshop Item

2021 Application of pocket gardens & landscape spaces in urban context. In: International Lecture Landscape Architecture Series 2.1
2020 Attributes of Urban Green Infrastructure (UGI) and its use by young adults in Kuala Lumpur City. In: 8th AMER International Conference on Quality of Life (AicQoL2020)
2019 A review on pre-development project stage in Malaysia landscape architecture industry. In: The 6th Putrajaya International Built Environment, Technology and Engineering Conference (PIBEC 6) 2019
2019 Preference and aspiration of youth towards sustainable recreational parks in a city. In: 2019 Asian Cultural Landscape Association (ACLA) Conference
2018 Experience of recreational greenspace according to women in Kuala Lumpur. In: 4thd Putrajaya International Built Environment, Technology and Engineering Conference (PIBEC4)
2017 Agricultural park characteristics and its functions for visitors. In: UMRAN 2017 National Landscape Architecture Seminar
2017 Green and open space of low cost housing area for residents’ well-being. In: UMRAN 2017 National Landscape Architecture Seminar
2017 A survey on issues and needs of recreational public spaces in Kuala Lumpur. In: Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar MATRA 2017
2016 Design factors contributing to active urban squares in Malaysia. In: International Conference on Architecture & Built Environment (ICABE 2016)
2016 Identification of design factors that contribute to the success of business premises at public plaza in urban tourism areas. In: 12th NAPREC Conference Proceedings
2016 Patterns of Gen Z's leisure time behavior and their needs towards urban recreational parks: A review. In: 3rd International Conference on Youth (ICYOUTH 2016)
2015 Analysing the meaning of Dataran Pahlawan as a ‘new’ public space in a historic city of Melaka. In: SENAVAR-INTA VAN 2015
2015 Place rootedness suggesting the loss and survival of historical public spaces. In: The 5th Sustainable Future for Human Security (SustaiN 2014)
2015 Residents’ self-perceived health and its relationships with urban neighborhood green infrastructure . In: The 5th International Conference on Sustainable Future for Human Security (SustaiN 2014)
2015 Vertical greenery as public art: the public’s perspectives. In: The 6th International Conference on Sustainable Future for Human Security (SUSTAIN) 2015
2014 An Islamic perspectives on public art : a case study of Laman Seni 7,Shah Alam. In: International Conference on Sustainable Urban Design for Liveable Cities (SUDLiC 2014)
2014 Dilemma in the preservation practice of traditional Malay houses. In: The Asian Conference on Arts and Humanities 2014
2014 Spatial characteristics of urban square and sociability: a review of the City Square, Melbourne. In: AMER International Conference on Quality of Life (AicQoL 2014)
2013 The experience of diversity in open spaces of two historical towns in Malaysia. In: ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies
2013 Identifying cultural landscape components in the district of Kuala Kangsar, Perak, Malaysia. In: 2013 ACLA International Symposium
2013 Meaning of a public place: a story of Padang Pahlawan. In: 2013 ACLA International Symposium
2013 Diversity as the physical correlate to open space's experience in two historical towns. In: ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies (AcE-Bs 2013 Hanoi) Hanoi Architectural University, Hanoi, Vietnam, 19-22 March 2013
2012 Green infrastructure as green health promotion agenda for urban community. In: International Conference on Islamic Built Environment
2011 Green infrastructure in cities and towns in Southeast Asian countries: quest for research. In: 2nd International Seminar on Sustainable Urban Development (ISOSUD 2011)
2011 Islamic philosophy in the pedagogy of landscape architecture: case study on studio-based subject. In: 1st IFLA Asia Pacific Region Symposium on Landscape Architecture Education (SOLARE 2011)
2011 Teaching Islamic perspective of sustainability in landscape design studio. In: 2011 International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable Development
2011 Islamic philosophy in the pedagogy of landscape architecture: study on studio-based subject . In: 1st IFLA Asia Pacific Region Symposium on Landscape Architecture Education (SOLARE 2011)
2009 The Significance of Green Infrastructure Experience to Cognitive Well-Being of Residents in Small Town. In: International Symposium of Green City

Book

2017 Plant composition and arrangement of agroforestry systems in oil palm smallholdings. IIUM Press . ISBN 978-967-418-655-5
2017 The selection for river indicators to assess the ecological status in a campus area. IIUM Press . ISBN 978-967-418-656-2
2017 Vertical greenery as public art in Malaysia. IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-418-472-8
2015 Urban public space in Kuala Lumpur. IIUM Press . ISBN 978-967-418-373-8
2015 The life of place: spaces, places and narratives. IIUM Press . ISBN 9789674183325
2011 Nurturing nature for man. IIUM Press . ISBN 9789674181284
2011 Visioning Malaysian landscape. IIUM Press . ISBN 9789674180539
2011 The green culture of Islam. IIUM Press . ISBN 9789674180683

Book Section

2019 Urban living attitude and a change in environment. In: Islamic relevance in landscape architecture The International Institute of Islamic Thought . ISBN 978-967-2190-25-7 , pp.13-24
2019 Accessibility: sharing and caring for all. In: Islamic relevance in landscape architecture The International Institute of Islamic Thought . ISBN 987-967-2190-25-7 , pp.25-39
2019 Accessibility: sharing and caring for all. In: Islamic relevance in landscape architecture The International Institute of Islamic Thought . ISBN 987-967-2190-25-7 , pp.25-39
2019 Exploring place experience in the context of tourism. In: Islamic Relevance in Landscape Architecture International Institute of Islamic Thought . ISBN 978-967-2190-25-7 , pp.40-52
2019 Dots and patterns in natural landscape ecosystem. In: ISLAMIC RELEVANCE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT . ISBN 978-967-2190-25-7 , pp.114-130
2018 Patterns of gen Zs' leisure time activity and their needs towards urban recreational parks: a review. In: Youth: partners in nation building - selected readings Institut Sosial Malaysia (ISM) . ISBN 9789675472305 , pp.103-111
2018 A review on the values of Islamic garden in response to a garden design in Malaysia. In: Sustainable future for human security society, cities and governance Springer . ISBN 978-981-10-5432-7 , pp.251-261
2015 An introduction to urban green open space in Malaysia. In: Urban Public Space in Kuala Lumpur IIUM Press . ISBN 978-967-418-373-8 , pp.1-20
2015 Recreational public parks in Kuala Lumpur. In: Urban Public Space in Kuala Lumpur IIUM Press . ISBN 978-967-418-373-8 , pp.34-45
2015 Landscape perceptual theories and humans, aesthetics preferences for natural world. In: Aesthetic in Built Environment: Reconciling Culture, Sustainability and Ecology IIUM Press . ISBN 978-967-418-330-1 , pp.14-27
2015 Experience of green spaces as nature in the urban environment. In: The Life of Place: Spaces Place and Narratives IIUM Press . ISBN 978-967-418-332-5 , pp.96-114
2015 Learning through landscape: an overview of Maori's relationship with the forest . In: The life of place: spaces places and narratives IIUM Press . ISBN 978-967-418-332-5 , pp.115-126
2015 Sidewalks. In: Urban Public Space in Kuala Lumpur IIUM Press . ISBN 978-967-418-373-8 , pp.54-68
2015 Street markets. In: Urban Public Space in Kuala Lumpur IIUM Press . ISBN 978-967-418-373-8 , pp.69-82
2015 Values of urban open spaces. In: The Life of Place: Spaces Places and Narratives IIUM Press . ISBN 978-967-418-332-5 , pp.3-19
2015 Padang as a significant urban element of Kuala Lumpur City. In: Urban Public Space in Kuala Lumpur IIUM Press . ISBN 978-967-418-373-8 , pp.46-53
2015 Narrative from the historical Padang. In: The life of place spaces, places and narratives IIUM Press . ISBN 978-967-418-332-5 , pp.45-58
2015 Public green open space issues. In: Urban Public Space in Kuala Lumpur IIUM Press . ISBN 978-967-418-373-8 , pp.83-94
2011 Personal bonding with nature in a city. In: Stewardship: The Quest for a Sustainable Landscape IIUM Press . ISBN 978-967-0225-66-1 , pp.55-70
2011 Islamic viewpoints on sustainability of greenspace . In: The Green Culture of Islam IIUM Press . ISBN 9789674180683 , pp.83-90
2011 Landscape architecture and the creation of a community. In: Nurturing nature for man IIUM Press . ISBN 9789674181284 , pp.84-94
2011 Minimizing the impacts of coastal reclamation to the environment. In: Tourism and architecture IIUM Press . ISBN 978-967-418-131-4 , pp.12-18
2011 Behaviour observation as a strategy to understand greenspace. In: Visioning Malaysian landscape IIUM Press . ISBN 9789674180539 , pp.58-67