الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Khairusy Syakirin Has-Yun Bin Hashim
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Natural Science ~ Environmental Sciences ~ Environmental Issues and Assesment ~ Climate Change
  • Natural Science ~ Environmental Sciences ~ Environment Management and Bioremediation ~ Waste Management
  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Construction and Project Management ~ Facilities Management
  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Construction and Project Management ~ Quantity Surveying
  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Other Education n.e.c.
  • Economics, Business And Management ~ Economics, Business And Management ~ Economics/Applied Economics ~ Islamic Economics
  • Economics, Business And Management ~ Economics, Business And Management ~ Tourism and Hospitality ~ Other Tourism and Hospitality n.e.c.
BUILDING AND ENGINEERING SERVICES 2021/2022
BUILDING CONSTRUCTION, BUILDING MAINTENANCE AND FIRE FIGHTING TECHNOLOGY 2021/2022 2022/2023 2023/2024
CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 2 2014/2015 2015/2016
CONSTRUCTION ECONOMIC 2 2007/2008 2008/2009
CONSTRUCTION ECONOMICS 1 2007/2008
DISSERTATION 2004/2005 2014/2015 2015/2016 2019/2020 2020/2021 2021/2022
ECONOMICS FOR QUANTITY SURVEYORS 2 2006/2007
FACILITIES MANAGEMENT 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
FACILITIES MANAGEMENT IN TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2021/2022
FINAL YEAR PROJECT 2017/2018 2018/2019
INTEGRATED MULTI DISCIPLINARY PROJECT 1 2016/2017 2017/2018 2018/2019
INTERGRATED MULTI DISCIPLINARY PROJECT 1 2013/2014
INTERNATIONAL CONSTRUCTION PROCUREMENT 2006/2007
ISLAMIC PERSPECTIVE IN TOURISM 2022/2023 2023/2024
PRIN. OF MEASUREMENT OF REINFORCED CONCRETE & STRUCTURAL STEEL WORKS 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
PRINCIPLES OF BUILDING CONSTRUCTION 1 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PRINCIPLES OF ESTIMATING FOR BUILDING WORKS 1 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
PRINCIPLES OF ESTIMATING FOR BUILDING WORKS 2 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2013/2014
PRINCIPLES OF MANAGEMENT FOR THE BUILT ENVIRONMENT 2007/2008
PRINCIPLES OF MEASUREMENT FOR ADVANCED CIVIL ENGINEERING WORKS 2023/2024
PRINCIPLES OF MEASUREMENT FOR CIVIL ENGINEERING WORKS 2023/2024
PRINCIPLES OF MEASUREMENT OF ADVANCED CIVIL ENGINEERING WORKS 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
PRINCIPLES OF MEASUREMENT OF BUILDING SERVICES AND EXTERNAL WORKS 2007/2008
PRINCIPLES OF MEASUREMENT OF CIVIL ENGINEERING WORKS 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
RISK, SAFETY AND STRATEGIC FACILITIES MANAGEMENT 2021/2022 2022/2023
SAFETY AND RISK MANAGEMENT IN TOURISM 2021/2022
STRATEGIC ASSET AND FACILITIES MANAGEMENT 1 2019/2020 2020/2021
STRATEGIC ASSET AND FACILITIES MANAGEMENT 2 2020/2021
STRATEGIC ASSET AND FACILITIES MANAGEMENT I 2015/2016 2016/2017 2018/2019
STRATEGIC ASSET AND FACILITIES MANAGEMENT II 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2019/2020
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ISSUES, POLICIES AND PRACTICES 2020/2021 2021/2022
SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 2016/2017 2017/2018 2019/2020 2020/2021
USRAH IN ACTION 1 2021/2022 2022/2023 2023/2024
USRAH IN ACTION 2 2022/2023 2023/2024
Completed
2020 - 2020 Taiwan-INHART Halal Certification Authority (TIHCA)
2020 - 2020 Taiwan-INHART Halal Certification Authority (TIHCA)
2020 - 2020 Muslim Tourists' Expectations for Travelling to Japan by Cruise Ships
2020 - 2020 Muslim Tourists' Expectations for Travelling to Japan by Cruise Ships
2019 - 2019 Muslim Friendly Tourism Ecosystem (MFTET) Training
2019 - 2019 Program Persediaan Industri dan Perkhidmatan Halal
2019 - 2019 Program Persediaan Industri dan Perkhidmatan Halal
2019 - 2019 Muslim Friendly Tourism Ecosystem (MFTET) Training
2018 - 2019 Repositioning of Tourism Accommodation Premises into the Context of Islamic Built Environment and Muslim Friendly Attributes
2018 - 2019 Repositioning of Tourism Accommodation Premises into the Context of Islamic Built Environment and Muslim Friendly Attributes
2016 - 2017 Kajian Berkenaan Pelaksanaan Penilaian Mycrest Secara Mandatori Untuk Projek-Projek Bernilai RM100 Juta Dan Ke Atas
2016 - 2016 Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tool (MYCREST) Assessor Refreshment Course
2016 - 2016 Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tool (MYCREST) Assessor Refreshment Course
2016 - 2017 Kajian Berkenaan Pelaksanaan Penilaian Mycrest Secara Mandatori Untuk Projek-Projek Bernilai RM100 Juta Dan Ke Atas
2016 - 2020 Characterization of Malay Architectural Components through BIM-Based Modelling and Semantic Enrichment for Urban Buildings
2015 - 2018 Isopterygium Albescens as Potential Moss Species for Biomonitoring Surveys of Heavy Metal Signatures in the Disturbed Moist Forest Environments
2015 - 2016 Kajian Perolehan Hijau Di Dalam Industri Pembinaan
2015 - 2016 Kajian Perolehan Hijau Di Dalam Industri Pembinaan
2015 - 2018 Wisdom as a Crucial Element in Solid Waste Management Awareness among Malaysian Citizens
2015 - 2018 Wisdom as a Crucial Element in Solid Waste Management Awareness among Malaysian Citizens
2015 - 2018 Isopterygium Albescens as Potential Moss Species for Biomonitoring Surveys of Heavy Metal Signatures in the Disturbed Moist Forest Environments
2011 - 2016 A Personalised Learning Environment (PLE) Framework: A Tested and Validated Prototype for the Built Environment (BE)
2011 - 2016 A Personalised Learning Environment (PLE) Framework: A Tested and Validated Prototype for the Built Environment (BE)
2005 - 2007 A Study On The Need For A Construction Material And Product Information Centre In Malaysia
2005 - 2007 A Study On The Need For A Construction Material And Product Information Centre In Malaysia
In Progress
2020 - Present Analysis, Collection, and Classification of Green Life Cycle Carbon - Based Materials and Products and Their Impact on Interior Healthcare Environment
2020 - Present Analysis, Collection, and Classification of Green Life Cycle Carbon - Based Materials and Products and Their Impact on Interior Healthcare Environment
2019 - Present Developing a Measuring Tool for Islamic Value-based Productivity in Islamic Higher Educational Institution
2019 - Present STUDY ON THE POTENTIAL INCENTIVES FOR INFRATSRUCTURE PROJECTS ADOPT SUSTAINABILITY RATING TOOL
2019 - Present Geo-tourism Destination (GTD) Framework Based on Sustainable Development Goals and Maqasid Shariah
2019 - Present Determinants of Employee Engagement in a Syari'ah Compliant Workplace
2019 - Present STUDY ON THE POTENTIAL INCENTIVES FOR INFRATSRUCTURE PROJECTS ADOPT SUSTAINABILITY RATING TOOL
2019 - Present Developing a Measuring Tool for Islamic Value-based Productivity in Islamic Higher Educational Institution
2019 - Present Determinants of Employee Engagement in a Syari'ah Compliant Workplace
2019 - Present Geo-tourism Destination (GTD) Framework Based on Sustainable Development Goals and Maqasid Shariah
2013 - Present Regenerative Islamic Heritage Research Unit(RIHRU)
Article
2021 Assessment of day spa premises spatial organisation, components, and services towards Muslim-friendly elements. Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism , 10 (3) pp.137-161
2020 Managing knowledge and information resources in Private Islamic University Library. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 10 (11) pp.538-548
2020 Covid-19 and higher education institutions: addressing sustainable university agenda through university community engagement. Journal Of Built Environment, Technology And Engineering (JBETE) , 8 pp.120-128
2020 Nature’s sustainable aqua gift: Pearl in Unani medicine. Journal of Halal Industry & Services , 3 (Special Issue) pp.1-5
2020 Unani medical tourism in India: scope, influential factors, development strategies. Journal of Halal Industry & Services , 3 (Special Issue) pp.1-5
2020 Recreating historical Malay architecture with BIM process. International Journal of Built Environment and Sustainability , 7 (2) pp.79-89
2020 A generic process of documentation and data management for historical Malay architecture using BIM. Planning Malaysia Journal of the Malaysian Institute of Planners , 18 (2) pp.73-84
2020 Service climate and service behavior to customer satisfaction: a multilevel study of Muslim-friendly hotel. Journal of Halal Industry & Services , 3 (Special Issue) pp.1-6
2019 The influence of urban park green spaces, plant material specifications and spatial design organization and pattern towards carbon sequestration rate. Applied Ecology and Environmental Research , 17 (4) pp.8079-8088
2019 Estimation of carbon sequestration rate of urban park with linear and curvilinear design landscape setting. Applied Ecology and Environmental Research , 17 (4) pp.8089-8101
2019 Closed landfill heavy metal contamination distribution profiles at different soil depths and radiuses. Applied Ecology and Environmental Research , 17 (4) pp.8059-8067
2019 Study on heavy metal contamination distribution at active landfill at different depths and radiuses. Applied Ecology and Environmental Research , 17 (4) pp.8069-8077
2019 Assessment of agro-based homestay activities towards Muslim friendly tourism. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 9 (2) pp.901-909
2019 Repositioning of spa premises into the context of Islamic built environment and Muslim friendly attributes. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 9 (2) pp.1014-1023
2019 The interrelationship between spatial organization, social interaction and landscape setting of The homestay towards Islamic built environment. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 9 (2) pp.1121-1131
2019 Influences of laterite soil towards physico-chemical properties and heavy metals concentration in urban lake quality index. Desalination and Water Treatment , 163 (2019) pp.398-403
2019 Impact of sandy soil physico-chemical properties towards urban lakes eutrophication and inorganic pollutant status. Desalination and Water Treatment , 163 (2019) pp.404-408
2019 Spatial analysis on Malay buildings for categorization of Malay historic BIM library. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies , 11 (2) pp.1-17
2019 BIM backed decision support system in the management of heritage building. International Journal of Built Environment and Sustainability , 6 (2) pp.71-79
2018 Study on spa typologies, spatial organisation and social interaction in accordance with Islamic built environment attributes. Journal of Architecture, Planning & Construction Management , 8 (2) pp.43-49
2018 Historic Building Information Modelling (HBIM) for Malaysian construction industry. Planning Malaysia: Journal of the Malaysian Institute of Planners , 16 (3) pp.332-343
2018 Heritage building preservation through building information modelling: reviving cultural values through level of development exploration. Planning Malaysia Journal of the Malaysian Institute of Planners , 16 (2) pp.62 -72
2018 Heritage building preservation through building information modelling: reviving cultural values through level of development exploration. Journal of the Malaysian Institute of Planners , 16 (2) pp.62-72
2018 Study on Muslim friendly spa: a conceptual framework. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 8 (9) pp.2038-2050
2018 Heritage building preservation through building information modellling: reviving cultural values through level of development exploration. Planning Malaysia Journal of the Malaysian Institute of Planners , 16 (2) pp.62-72
2017 The standard elements for muslim-friendly accommodation premises. Journal Of Contemporary Islamic Studies , 3 (2) pp.121-134
2017 Key indicator tools for shallow slope failure assessment using soil chemical property signatures and soil colour variables. Environmental Science and Pollution Research , 24 (29) pp.22861-22872
2017 Atrraction of three-star hotel through alternative entertainments. Journal of Contemporary Islamic Studies , 3 (1) pp.31-40
2017 An assessment of the physical factors that influence reading habit among adult group in suburban area of Kuala Lumpur, Malaysia. Advanced Science Letters , 23 (4) pp.2861-2864
2016 Evaluation of carbon reduction through integration of vertical and horizontal landscape design for hotel premises. Journal of Environmental Biology , 37 (5) pp.1187-1190
2016 Assessment of urban park landscape setting design towards carbon sequestration rate. The Social Sciences , 11 (20) pp.4918-4923
2015 Carbon sequestration rate modelling system for hotel and resort green spaces. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.1633-1637
2015 Rating tools for shariah compliant hospitality and services: landscape design stage. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.1643-1646
2015 Muslim-friendly’s homestay in Malaysia: issues and challenges. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.1655-1657
2015 Shariah compliant audit checklist for tourism accommodation premises. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.1721-1724
2015 The emergence of Islamic spa concept. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.1750-1753
2015 Islamic tourism: beyond than just Halal food and a place for prayer. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.2085-2088
2015 Novel landscape design model system approach: monitoring, predicting and calculating carbon sequestration rate for tourism accommodation premises green spaces. Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.89-99
2015 Response of Lemna Minor and Salninia Natans as phyroremediation agents towards Fe, Cu And Zn toxicities via in vivo model system. Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.101-109
2015 Ecological indicator agents for inorganic contaminants state monitoring through Sonneratia alba, Avicennia alba and Rhizophora apiculata. Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.111-118
2015 Assessment of aquatic ecosystem status using macrophyte species as key tools indicator for heavy metal pollution . Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.119-123
2015 Effects of altitude and microclimate on the distribution of ferns in urban areas. Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.125-131
2014 Bridging the competencies gap between quantity surveyors and facilities managers. Journal of Technology Management and Business , 1 (2) pp.73-86
2012 Developing a waste minimization awareness model through community based movement: a case study of the I I U M Green Team. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space , 8 (5) pp.112-123
2010 Cukupkah sekadar berpesta buku?. Utusan Malaysia
2009 Kuala Lumpur Curitiba kedua?. Dewan Masyarakat , 47 (11) pp.20-21
2009 Mencorak pemikiran masyarakat membaca. Utusan Malaysia
2009 Pemikiran Za'ba dan masyarakat Melayu abad 21. Utusan Malaysia pp.11-11
2009 Bukukan bual bicara. Utusan Malaysia
2008 Buku dan muzium. Utusan Malaysia
2008 Membaca di bulan Ramadhan. Utusan Malaysia
2008 Guru sebagai idola gerakan membaca. Utusan Malaysia
2008 Memulakan program kompos di rumah. Utusan Malaysia
2008 Inti pati idea penggunaan semula barangan terpakai. Utusan Malaysia
2008 Peranan kelab buku, kumpulan pembaca. Utusan Malaysia
2008 Cekap urus harta awam elak pembaziran kos. Utusan Malaysia
2008 Daya penarik gelombang membaca. Utusan Malaysia
2008 Selesai masalah dunia dengan berdialog. Utusan Malaysia
2008 Majalah membentuk budaya membaca. Utusan Malaysia
2008 Menggerakkan daya gelombang membaca. Utusan Malaysia
2008 Buku bentuk minda rakyat. Utusan Malaysia
2008 Semai minat membaca sejak kecil. Utusan Malaysia

Conference or Workshop Item

2019 Spatial analysis on Malay buildings for categorization of Malay historic BIM library. In: 4th International Conference-Workshop on Sustainable Architecture and Urban Design (ICWSAUD) 2019
2019 Assessment of day spa premises spatial organization, components and services towards Muslim friendly elements. In: 1st International Conference on Tourism, Management and Technology 2019
2018 The influence of urban park green spaces, plant materials organization and spatial design and pattern towards carbon sequestration rate. In: International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS) 2018
2018 Estimation of carbon sequestration rate between linear and curvilinear design landscape setting urban park. In: International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS) 2018
2018 Traditional Malay building as-built drawings reproduction using building information modelling. In: ASEAN Postgraduate Conference 2018
2018 Repositioning of spa premises into the context of Islamic built environment and Muslim friendly attributes. In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2018 The interrelationship between spatial organization, social interaction and landscape setting of the homestay towards Islamic built environment. In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2018 Assessment of agro-based homestay activities towards Muslim friendly tourism. In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2018 Maslahah-mafsadah approach on Muslim travel decision-making (MTDM). In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2017 Altitudinal zonationed Moss as Bioindicators for Pollution. In: ICUDBE 2017 '5th International Conference on Universal Design in the Built Environment 2017
2016 Alcohol restriction in muslim friendly hospitality services: treat or opportunity?. In: 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)
2016 Assessment of urban park landscape setting design towards carbon sequestration rate. In: 2nd International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2016 (BIZMATOUR 2016)
2016 Standardization of Islamic elements and requirements for room in tourism accommodation premises. In: 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)
2016 Carrying capacity framework in reducing the waste produced in tourism area. In: 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)
2016 Overwater chalet development and land ownership issue from the Islamic perspectives. In: 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)
2016 Halal entertainment: Attraction of three-star hotel towards alternatives entertainment. In: 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)
2015 An integrated carbon and sustainability index from green buildings in the tropics. In: Technical Symposium 2015 : Simple Buildings Better Buildings? Delivering performance through engineered solutions
2015 Evaluation of carbon reduction through integration of vertical and horizontal landscape design for hotel premises. In: International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS 2015)
2015 Carbon sequestration rate modelling system for hotel and resort green spaces. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (BIZMATOUR 2015)
2015 Rating tools for Shariah compliant hospitality and services: landscape design stage. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (BIZMATOUR 2015)
2015 Muslim-Friendly’s homestay in Malaysia: issues and challenges. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (BIZMATOUR 2015)
2015 Shariah compliant audit checklist for tourism accommodation premises. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (BIZMATOUR 2015)
2015 The emergence of Islamic spa concept. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (BIZMATOUR 2015)
2015 Islamic tourism: beyond than just halal food and a place for prayer. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality BIZMATOUR 2015
2013 A literature review on developing reading kiosk concept for nurturing reading habit among youth. In: International Conference on Architecture and Built Environment 2013 (ICABE2013)
2012 Public participation in managing waste through channels of communication: the role of environmental education and awareness programmes in Malaysian public universities. In: Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti dan Komuniti (LUK2012)
2011 3RS initiative in Malaysian public university: A case study of green team, International Islamic University Malaysia . In: Sixth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-VI 2011))
2011 Developing conceptual waste minimization awareness model through community based movement: a case study of Green Team, International Islamic University Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar (MATRA 2011)
2011 Conceptual composting awareness model in Malaysian public university: A case study of Green Team IIUM. In: International Conference on Chemical, Biological and Environment Sciences (ICCEBS'2011)

Book

2021 Essential guide for Muslim travelling introduction to halal ecosystem. Yamani Angle Sdn. Bhd . ISBN 978-967-2199-23-6

Book Section

2021 Perception of domestic tourist towards Syariah compliance chalet in Melaka. In: Halal services & contemporary issues Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-219921-2 , pp.103-119
2021 Impact of Islamization towards islamic tourism development in Malaysia. In: Halal services & contemporary issues Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-2199-21-2 , pp.120-132
2021 Shariah-compliant hotel in the Middle East, Singapore and Malaysia: practice and problem. In: Halal services & contemporary issues Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-2199-21-2 , pp.133-143
2021 Muslim friendly attributes as a new attraction in tourism accommodation premises industry. In: Halal services & contemporary issues Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-2199-21-2 , pp.144-154
2018 Phycoremediation: Islamic value system toward environmental sustainability. In: Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016) Springer Nature . ISBN 978-981-10-7256-7 , pp.95-105
2017 Evaluation of carbon-reduction through integration of vertical and horizontal landscape design for hotel premises. In: ENVIRONMENTAL CONSERVATION, CLEAN WATER, AIR & SOIL (CleanWAS) IWA PUBLISHING . ISBN 978-1-78040-815-6 , pp.238-242
2011 A method of assessment and organisational database of green materials for sustainable buildings in the tropics - a focus on healthcare facilities . In: Readings In Contemporary Construction Technology and Management IIUM Press . ISBN 9789674180515 , pp.85-95
2011 Waste management in the working environment: principles, issues and implementation. In: Issues in facilities management and maintenance: a Malaysian perspective IIUM Press . ISBN 9789674180355 , pp.198-214
2009 An observation on street furniture in Kuala Lumpur City Centre (KLCC) park. In: Proceedings of the seminar on research findings 2008 IIUM Press . ISBN 9789833855780 , pp.205-210