الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Rashidi Bin Othman
Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Natural Science ~ Biological Sciences ~ Ecology ~ Mangrove Ecology
  • Biotechnology ~ Biotechnology ~ Plant Biotechnology ~ Tissue Culture
  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Process Technology ~ Green Technology
  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Landscape Architecture and Planning ~ Landscape Ecology
  • Agricultural ~ Agricultural Science And Technology ~ Horticulture ~ Other Horticulture n.e.c.
  • Agricultural ~ Agricultural Science And Technology ~ Aquaculture ~ Aquatic Environment
  • Agricultural ~ Forestry Sciences And Technology ~ Advancement of Forestry Sciences Knowledge ~ Forensic Forestry
ECOLOGICAL LANDSCAPE DESIGN 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2023/2024
HORTICULTURE AND NURSERY PRACTICES 2002/2003 2003/2004
Horticulture and Nursery Practices 2008/2009 2009/2010
INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2009/2010 2010/2011
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 2 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2017/2018
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 3 2013/2014
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 4 2018/2019 2021/2022
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 5 2010/2011
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 6 2008/2009 2011/2012 2012/2013 2014/2015
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 7 2016/2017
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN 1 2013/2014 2014/2015
LANDSCAPE MAINTENANCE MANAGEMENT 2012/2013
LANDSCAPE MATERIAL AND CONSTRUCTION 1 2016/2017
LANDSCAPE SEMINAR 2002/2003 2015/2016
LANDSCAPE WORKSHOP I 2003/2004
NATURE APPRECIATION 2009/2010 2010/2011
NURSERY MANAGEMENT 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2018/2019 2019/2020 2020/2021
PLANT MATERIAL 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014/2015 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2023/2024
PLANT MATERIAL 1 2010/2011
PLANT MATERIAL 2 2008/2009 2009/2010 2010/2011
PLANT MATERIAL I 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009
PLANT MATERIAL II 2002/2003 2003/2004 2004/2005
PRACTICAL TRAINING & REPORT 2008/2009 2010/2011
PRINCIPLES OF ECOLOGY 2002/2003 2003/2004 2008/2009 2010/2011 2011/2012
RESEARCH METHODOLOGY 2014/2015
RESEARCH METHODOLOGY FOR THE BUILT ENVIRONMENT 2014/2015
SOIL ECOLOGY AND NATURE 2020/2021
SOIL, ECOLOGY AND NATURE 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2021
TOPICAL STUDIES 2009/2010 2010/2011 2015/2016 2019/2020 2020/2021
TURF MANAGEMENT 2012/2013 2015/2016 2017/2018
URBAN HORTICULTURE 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2023/2024
URBAN LANDSCAPE DESIGN 2021/2022 2023/2024
In Progress
2020 - Present ASSESSMENT OF HEAVY METALS SEQUESTRATION RATE THROUGH IN VITRO MODEL SYSTEM USING AQUATIC FERN SPECIES AS POTENTIAL BIOSEQUESTER AGENT FOR POLLUTED URBAN LAKE ECOSYSTEM
2020 - Present Algae-based green technology for eutrophication and heavy metals contaminant in unhealthy aquatic environment through blue green algae cell culture model system
2019 - Present Evaluating impact of disinfectants on waterborne pathogens in raw water using General linear Model
2019 - Present STUDIES ON ANTIOXIDANT PROPERTIES, ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND CHROMATICITY STABILITY OF CAROTENOID PIGMENT FROM SHRIMP WASTE AS HALAL FOOD COLORANT
2019 - Present Characterization of blood plasma structure in surimi products and adulteration status through scientific and shariah approach.
2019 - Present Evaluating impact of disinfactants on waterborne pathogens in raw water using General linear Model
2019 - Present Chitosan-based biocompatible piezoelectric thin film from shrimp shell waste for self-powered cardiac pacemaker
2019 - Present Permaculture Design and Principle for Rumah Kutai, Perak for KAED Flagship and Tasik Maryam for IIUM River Sustainable Development Goal (SDG)
2019 - Present STUDIES ON ANTIOXIDANT PROPERTIES, ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND CHROMATICITY STABILITY OF CAROTENOID PIGMENT FROM SHRIMP WASTE AS HALAL FOOD COLORANT
2019 - Present Characterization of blood plasma structure in surimi products and adulteration status through scientific and shariah approach.
2019 - Present Evaluating impact of disinfactants on waterborne pathogens in raw water using General linear Model
2019 - Present Chitosan-based biocompatible piezoelectric thin film from shrimp shell waste for self-powered cardiac pacemaker
2019 - Present Permaculture Design and Principle for Rumah Kutai, Perak for KAED Flagship and Tasik Maryam for IIUM River Sustainable Development Goal (SDG)
2018 - Present Antibacterial activity of phenolic compounds from Carica papaya seed extract as food preservative.
2018 - Present Antibacterial activity of phenolic compounds from Carica papaya seed extract as food preservative.
Unknown - Present ASSESSMENT OF HEAVY METALS SEQUESTRATION RATE THROUGH IN VITRO MODEL SYSTEM USING AQUATIC FERN SPECIES AS POTENTIAL BIOSEQUESTER AGENT FOR POLLUTED URBAN LAKE ECOSYSTEM
Unknown - Present Algae-based green technology for eutrophication and heavy metals contaminant in unhealthy aquatic environment through blue green algae cell culture model system
Unknown - Present Algae-based green technology for eutrophication and heavy metals contaminant in unhealthy aquatic environment through blue green algae cell culture model system
Unknown - Present ASSESSMENT OF HEAVY METALS SEQUESTRATION RATE THROUGH IN VITRO MODEL SYSTEM USING AQUATIC FERN SPECIES AS POTENTIAL BIOSEQUESTER AGENT FOR POLLUTED URBAN LAKE ECOSYSTEM
Completed
2020 - 2020 Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2020 - 2020 Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2018 - 2020 STUDIES ON ANTIOXIDANT PROPERTIES, ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND CHROMATICITY STABILITY OF ASTAXANTHIN PIGMENT AS NATURAL POLYMER COATING AGENT
2018 - 2019 Repositioning of Tourism Accommodation Premises into the Context of Islamic Built Environment and Muslim Friendly Attributes
2018 - 2020 STUDIES ON ANTIOXIDANT PROPERTIES, ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND CHROMATICITY STABILITY OF ASTAXANTHIN PIGMENT AS NATURAL POLYMER COATING AGENT
2018 - 2019 Repositioning of Tourism Accommodation Premises into the Context of Islamic Built Environment and Muslim Friendly Attributes
2017 - 2018 Extraction Isolation and Purification of Carotenoid Compounds from Sauropus Androgynous
2017 - 2018 Extraction Isolation and Purification of Carotenoid Compounds from Sauropus Androgynous
2016 - 2020 "Data analyses and manuscripts preparation for natural medicinal products research publication in indexed journals"
2016 - 2017 Correlation of Chromaticity Antioxidanct Properties and Antimicrobe Activities of Carotenoid-containing Extracts from Saffron
2016 - 2016 Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tool (MYCREST) Assessor Refreshment Course
2016 - 2018 Study on Natural Colorants Stability as Pigment, Dye Wet Coating Agent
2016 - 2019 Production and Quality Parameters of Halal Local Ingredients and Natural Products
2016 - 2018 Study on Natural Colorants Stability as Pigment, Dye Wet Coating Agent
2016 - 2020 "Data analyses and manuscripts preparation for natural medicinal products research publication in indexed journals"
2016 - 2016 Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tool (MYCREST) Assessor Refreshment Course
2016 - 2017 Correlation of Chromaticity Antioxidanct Properties and Antimicrobe Activities of Carotenoid-containing Extracts from Saffron
2016 - 2019 Production and Quality Parameters of Halal Local Ingredients and Natural Products
2015 - 2018 THE DEVELOPMENT OF NATURAL SUSTAINABLE RIVER ECOLOGY MODEL SYSTEM INTO THE URBAN BLUE GRIDS OF THE URBAN ECOSYSTEM
2015 - 2018 Isopterygium Albescens as Potential Moss Species for Biomonitoring Surveys of Heavy Metal Signatures in the Disturbed Moist Forest Environments
2015 - 2018 Isopterygium Albescens as Potential Moss Species for Biomonitoring Surveys of Heavy Metal Signatures in the Disturbed Moist Forest Environments
2015 - 2017 Upscaling the Production of Novel Fucoxanthin from Malaysian Brown Algae for food and Pharmaceutical Applications
2015 - 2018 Charaterization of Alcohol Content and the Impact of Its Physicochemical Properties In Various Types of Halal Vinegar Products
2015 - 2017 Upscaling the Production of Novel Fucoxanthin from Malaysian Brown Algae for food and Pharmaceutical Applications
2015 - 2017 Development And Validation of a Method to Detect Polyaromatic Hydrocarbons in Locally Processed Foods
2015 - 2018 THE DEVELOPMENT OF NATURAL SUSTAINABLE RIVER ECOLOGY MODEL SYSTEM INTO THE URBAN BLUE GRIDS OF THE URBAN ECOSYSTEM
2015 - 2019 Developing a Method of Preserving Malay Traditional Wood Carving as Cultural Heritage
2015 - 2018 Wisdom as a Crucial Element in Solid Waste Management Awareness among Malaysian Citizens
2015 - 2017 Development And Validation of a Method to Detect Polyaromatic Hydrocarbons in Locally Processed Foods
2015 - 2019 Developing a Method of Preserving Malay Traditional Wood Carving as Cultural Heritage
2015 - 2018 Wisdom as a Crucial Element in Solid Waste Management Awareness among Malaysian Citizens
2015 - 2018 Charaterization of Alcohol Content and the Impact of Its Physicochemical Properties In Various Types of Halal Vinegar Products
2014 - 2016 Assessment of Zn, Cu dan Pb Sequestration Rate using Acrostichum Aureum as Bioaccumulation Agent through in Vitro Model System
2014 - 2016 Development of Carotenogensis Model System using Callus Cultures from Ocimum basilicum and Elicitors as Enviromental Stress Agent to Study Regulatory Mechanisms of Caroteniod Biosysnthesis in Plant
2014 - 2016 Assessment of Zn, Cu dan Pb Sequestration Rate using Acrostichum Aureum as Bioaccumulation Agent through in Vitro Model System
2014 - 2016 Development of Carotenogensis Model System using Callus Cultures from Ocimum basilicum and Elicitors as Enviromental Stress Agent to Study Regulatory Mechanisms of Caroteniod Biosysnthesis in Plant
2014 - 2018 Urban Environment State Monitoring Assessment Using Amphibian Species as Ecological Indicator
2014 - 2018 Urban Environment State Monitoring Assessment Using Amphibian Species as Ecological Indicator
2013 - 2015 Evaluation Of Urban Wildlife Species As Ecological Indicator For Urban Biodiversity Richness In Malaysia.
2013 - 2013 GreenPASS-PHJKR Green Rating System Upgrading
2013 - 2015 Development of Integrated Technologies for Extraction, Purification and Mass Production of natural Carotenoid Pigments as Halal Food Colorants Through Cell Culture
2013 - 2015 Evaluation Of Urban Wildlife Species As Ecological Indicator For Urban Biodiversity Richness In Malaysia.
2013 - 2016 Assessment of Cd, Ni and Cr Sequestration Rate Through in Vitro Model System Using Aquatic Fern Species as Potential Biosequester Agent for Polluted Urban Lake Ecosystem
2013 - 2013 GreenPASS-PHJKR Green Rating System Upgrading
2013 - 2016 Assessment of Cd, Ni and Cr Sequestration Rate Through in Vitro Model System Using Aquatic Fern Species as Potential Biosequester Agent for Polluted Urban Lake Ecosystem
2013 - 2015 Development of Integrated Technologies for Extraction, Purification and Mass Production of natural Carotenoid Pigments as Halal Food Colorants Through Cell Culture
2012 - 2015 Evaluation of Green Roof System for Green Building Projects in Malaysia
2012 - 2014 Landscape Ecological Study on Endanger Ecosystem : Documentation of the Last Health Forest Ecosystem in Malaysia
2012 - 2015 Evaluation of Green Roof System for Green Building Projects in Malaysia
2012 - 2015 The Effects of Elicitors on Lutein and Zeaxanthin Accumulation in In-Vitro Cultures of Ruta Angustifolia (L.) Pers.
2012 - 2015 Exploring the Potential of during Skin Waste as a Filler in Biodegradable Polymer
2012 - 2014 Landscape Ecological Study on Endanger Ecosystem : Documentation of the Last Health Forest Ecosystem in Malaysia
2012 - 2015 Exploring the Potential of during Skin Waste as a Filler in Biodegradable Polymer
2012 - 2015 The Effects of Elicitors on Lutein and Zeaxanthin Accumulation in In-Vitro Cultures of Ruta Angustifolia (L.) Pers.
2011 - 2013 RU 2011: Studies on Traditional Vegetables or Ulam Species for Landscape Uses
2011 - 2012 Identification And Characterization Of Plant Materials Used by The Malay Midwifery In Kelantan
2011 - 2012 Ecology And Characteristic Of Fern
2011 - 2012 Landscape Plant Materials For Urban Ecology
2011 - 2012 Identification And Characterization Of Plant Materials Used by The Malay Midwifery In Kelantan
2011 - 2012 Ecology And Characteristic Of Fern
2011 - 2013 RU 2011: Studies on Traditional Vegetables or Ulam Species for Landscape Uses
2011 - 2012 Landscape Plant Materials For Urban Ecology
2010 - 2011 Studies on Plant Materials for mangrove Ecosystem
2010 - 2012 Application of Aquatic Plant-Based Green Technology for Water Purification in Polluted Fresh water bodies
2010 - 2012 The Potential of Aquatic Plant Species (Salvina Natans and Azolla Pinnata) to Treat Heavy Metal in Natural Constructed Wetlands
2010 - 2012 The Potential of Aquatic Plant Species (Salvina Natans and Azolla Pinnata) to Treat Heavy Metal in Natural Constructed Wetlands
2010 - 2011 Soil Chemical and Physical Analysis as Indicator to Forecast Slope Failure for Highly Weathered Soil (Oxisols)
2010 - 2011 Studies on Plant Materials for mangrove Ecosystem
2010 - 2011 Soil Chemical and Physical Analysis as Indicator to Forecast Slope Failure for Highly Weathered Soil (Oxisols)
2010 - 2012 Application of Aquatic Plant-Based Green Technology for Water Purification in Polluted Fresh water bodies
2009 - 2011 A Study on Aquatic Plant Species as Indicator for Healthy Environment
2009 - 2011 A Study on Aquatic Plant Species as Indicator for Healthy Environment
2009 - 2011 Studies on Aquatic Plant Species for landscape Uses
2009 - 2011 Studies on Aquatic Plant Species for landscape Uses
2009 - 2010 A Study on Plant Species used by Malay Midwifery in Southeast Pahang
2009 - 2010 A Study on Plant Species used by Malay Midwifery in Southeast Pahang
2004 - 2009 Studies on Tropical Landscape Plants in Malaysia
2004 - 2009 Studies on Tropical Landscape Plants in Malaysia
Unknown - 2019 STUDIES ON ANTIOXIDANT PROPERTIES, ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND CHROMATICITY STABILITY OF CAROTENOID PIGMENT FROM ALGAE AS NATURAL POLYMER COATING AGENT
Unknown - 2019 STUDIES ON ANTIOXIDANT PROPERTIES, ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND CHROMATICITY STABILITY OF CAROTENOID PIGMENT FROM ALGAE AS NATURAL POLYMER COATING AGENT
Article
2021 Issues related to animal blood into food products: a review paper. Food Research , 5 (3 (June)) pp.12-21
2021 Characterization of phenolic content and antimicrobial activities of fern species used by Malays in traditional medicine = Pencirian kandungan fenolik dan aktiviti antimikrob oleh spesis paku pakis yang digunakan oleh masyarakat Melayu dalam perubatan tradisional. Asian Journal of Environment, History and Heritage , 5 (2) pp.77-91
2021 Assessment of day spa premises spatial organisation, components, and services towards Muslim-friendly elements. Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism , 10 (3) pp.137-161
2021 Characterization of phenolic content and antimicrobial activities of fern species used by Malays in traditional medicine. Asian Journal of Environment, History and Heritage , 5 (2) pp.77-91
2020 Antibacterial test and toxicity of plant seed extracts: a review. Food Research , 4 ((Suppl. 1) (2020)) pp.12-27
2020 Discrimination of porcine and bovine gelatines based on reducing sugar types on Maillard reaction. Food Research , 4 (2) pp.301-306
2020 Effect of plant growth regulators on coloured callus formation and accumulation of Azadirachtin, an essential biopesticide in Azadirachta indica. Plants , 9 (352) pp.1-17
2020 Physicochemical properties of dragon fruit peel pectin and citrus peel pectin: a comparison. FOOD RESEARCH , SUPL. 1 (2020) pp.266-273
2020 Reviewing the intervention of landscape in vertical greenery systems (VGSS). Journal of Asian Scientific Research , 10 (3) pp.180-189
2020 Qualitative and quantitative phenolic compounds analysis of dicranopteris linearis different fractional polarities leaves extract. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 10 (1) pp.7-12
2020 Synechococcus sp. and Pseudanabaena sp. cell culture biogenesis towards pH, period of time and bio-concentration factor (BCF). Journal of Asian Scientific Research , 10 (3) pp.222-228
2020 GCTOF-MS and HPLC Identification of Phenolic Compounds with Different Fractional Extracts of Lepironia articulata. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 10 (1) pp.1-6
2020 Functional Groups and Individual Phenolic Compounds in Different Fractional Polarities Extracts of Rhizophora apiculata. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 10 (1) pp.13-18
2020 Extraction, and Characterization of Carotenoids from 11 Allelopathic Plant Species as Potential Halal Food Colorants and Active Pharmaceutical Ingredients. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 10 (1) pp.19-24
2020 Effect of salicylic acid on carotenoids and chlorophyll content in Mas Cotek (Ficus Deltoidea Jack Var. Trengganuensis) leaves and its Retinol Activity Equivalents (RAE). Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 10 (1) pp.25-33
2020 Characterization of carotenoids content and composition of saffron from different localities. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 10 (1) pp.34-40
2019 The influence of urban park green spaces, plant material specifications and spatial design organization and pattern towards carbon sequestration rate. Applied Ecology and Environmental Research , 17 (4) pp.8079-8088
2019 Estimation of carbon sequestration rate of urban park with linear and curvilinear design landscape setting. Applied Ecology and Environmental Research , 17 (4) pp.8089-8101
2019 Carotenoids of Capsicum fruits: pigment profile and health-promoting functional-attributes. Antioxidants , 8 (10) pp.1-25
2019 Closed landfill heavy metal contamination distribution profiles at different soil depths and radiuses. Applied Ecology and Environmental Research , 17 (4) pp.8059-8067
2019 Study on heavy metal contamination distribution at active landfill at different depths and radiuses. Applied Ecology and Environmental Research , 17 (4) pp.8069-8077
2019 Scientific study of physical and chemical properties of elemental carving for woodwork preservation. International Journal of Recent Technology and Engineering , 7 (6S2) pp.113-120
2019 Alkaline-based curcumin extraction from selected zingiberaceae for antimicrobial and antioxidant activities. Pigment & Resin Technology , 48 (4) pp.289-296
2019 Assessment of agro-based homestay activities towards Muslim friendly tourism. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 9 (2) pp.901-909
2019 Repositioning of spa premises into the context of Islamic built environment and Muslim friendly attributes. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 9 (2) pp.1014-1023
2019 The interrelationship between spatial organization, social interaction and landscape setting of The homestay towards Islamic built environment. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 9 (2) pp.1121-1131
2019 Carotenoid pigments of red, green and brown macroalgae species as potential active pharmaceutical ingredients. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 9 (1) pp.14-19
2019 Influences of laterite soil towards physico-chemical properties and heavy metals concentration in urban lake quality index. Desalination and Water Treatment , 163 (2019) pp.398-403
2019 Impact of sandy soil physico-chemical properties towards urban lakes eutrophication and inorganic pollutant status. Desalination and Water Treatment , 163 (2019) pp.404-408
2019 Optimisation of browning index of Maillard reaction in gelatine powder by response surface methodology (RSM) for halal authentication. Food Research , 3 (5) pp.525-529
2019 Analysis of bioactive pigments in coloured callus of Azadirachta indica for possible use as functional natural colourants. Pigment & Resin Technology , 48 (1) pp.9-19
2019 Distribution of carotenoids and vitamin A activity in aerial organs of selected underutilized Malaysian “ulam” or traditional vegetables (Averrhoa carambola, Manihot esculenta and Ipomoea batatas). Pigment & Resint Technology , 48 (2) pp.148-155
2019 Effect of vermicompost application on bioactive properties and antioxidant potential of MD2 pineapple fruits. Agronomy , 9 (2) pp.1-12
2019 Bioactivity and stability studies of betalain-containing extracts from beta vulgaris L.. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 9 (2) pp.81-86
2019 Chemometrics analysis combined with GC-MS and NMR spectroscopy analysis of fatty acids as a means of discriminating butterfat adulteration. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 9 (2) pp.87-94
2019 Manipulation of environmental stress towards lutein production in chlorella fusca cell culture. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 9 (5) pp.251-257
2019 Hot acid extraction, characterisation and scavenging activity of pectin from hylocereus polyrhizus. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 9 (5) pp.276-282
2019 Developing a scientific practice in preservation of 19th century Royal Malay songket shawl. American Journal of Environmental Protection , 8 (2) pp.54-61
2018 Landscape ethnobotanical study of Malay midwifery plant species: case study of Kelantan. Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 8 (1) pp.47-54
2018 Natural carotenoid pigments of 6 chlorophyta freshwater green algae species. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 8 (1) pp.1-5
2018 Effect of supercritical carbon dioxide on tensile Properties of Durian skin fibre biocomposite. International Journal of Current Science, Engineering & Technology , Special issue pp.197-202
2018 Study on spa typologies, spatial organisation and social interaction in accordance with Islamic built environment attributes. Journal of Architecture, Planning & Construction Management , 8 (2) pp.43-49
2018 Optimization of high‐pressure processing in extraction of astaxanthin from Penaeus monodon carapace using response surface methodology. Journal of Food Process Engineering , 41 (8)
2018 Effect of seedling size and flowering time on fruit quality, secondary metabolite production and bioactivity of pineapple [Ananas comosus (L.) Merr. var. ‘Yankee’] fruits. Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences , 14 (1 (January-March)) pp.102-108
2018 Metals in respirable and inhalable dust at educational institutions. Planning Malaysia: Journal of the Malaysian Institute of Planners , 16 (2) pp.21-29
2018 Chromaticity stability of beta-carotene from pumpkin (Cucurbita Moschata). International Journal of Engineering & Technology , 7 (4.43) pp.145-148
2018 Carotenoid content and retinol activity equivalents (RAE) of seven varieties of Mas Cotek (Ficus deltoidea) leaf extracts. International Journal of Engineering & Technology , 7 (4.43) pp.158-163
2018 Callus Induction from leaf explants of Mas Cotek (Ficus Deltoidea var. bilobata) treated with 6-Benzylaminopurine (BAP) and 4-Amino-3, 5, 6-Trichloropicolinic acid (Picloram). International Journal of Engineering and Technology , 7 (4.43) pp.164-167
2018 Production of coloured callus in Orthosiphon stamineus Benth and antioxidant properties of the extracted pigments. Pigment and Resin Technology , 47 (3) pp.196-207
2018 Comparison between high-pressure processing and chemical extraction: Astaxanthin yield from six species of shrimp carapace. Journal Of Dietary Supplements , 15 (6) pp.805-813
2018 Forecasting scenic preferences for urban streetscape using photographic simulation. Journal of Asian Scientific Research , 8 (12) pp.301-308
2018 Carotenoid and chlorophyll profiles in five species of Malaysian seaweed as potential Halal Active Pharmaceutical Ingredient (API). International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology , 8 (4-2) pp.1610-1616
2018 Screening of lutein content in several fresh-water microalgae. International Food Research Journal , 25 (6) pp.2307-2312
2018 Metal exposure in respirable & inhalable dust by the locality of coal-fired power plant. Planning Malaysia Journal , 16 (2) pp.30-38
2018 Inhalable and respirable dust concentration of soiled stone, metal and ceramic artefact inside National Museum Malaysia. Planning Malaysia , 16 (2) pp.293-303
2018 Detection and quantification of natural pigments extracted from callus of echinocereus cinerascens. Pigment & Resin Technology , 47 (6) pp.464-469
2018 Anthocyanin as potential source for antimicrobial activity in Clitoria ternatea L. and Dioscorea alata L.. Pigment and Resin Technology , 47 (6) pp.490-495
2018 Identification of crocin, crocetin and zeaxanthin in Crocus sativus grown under controlled environment in Malaysia. Pigment & Resin Technology , 47 (6) pp.502-506
2018 Study on Muslim friendly spa: a conceptual framework. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 8 (9) pp.2038-2050
2018 Identification and characterization of pteroplinthite mangrove forests. Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 8 (1) pp.55-63
2017 The standard elements for muslim-friendly accommodation premises. Journal Of Contemporary Islamic Studies , 3 (2) pp.121-134
2017 Effect of abiotic stress under light and dark conditions on carotenoid content in pumpkin (Cucurbita moshata) calluses. Journal of Fundamental and Applied Sciences , 9 (2S (Special issue)) pp.861-875
2017 Carotenoid content and composition in 20 medicinal plant species of traditional Malay midwifery postnatal bath. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 7 (4) pp.193-197
2017 Challenges to implement carrying capacity framework: A case study of Pulau Perhentian Marine Park institutional framework. Planning Malaysia: Journal of the Malaysian Institute of Planners , 15 (1) pp.163-168
2017 Stability of carotenoid composition in orange sweet potato (Ipomoea batatas) tuber flesh over three growing seasons and 6 months storage time. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 7 (4) pp.158-163
2017 Key indicator tools for shallow slope failure assessment using soil chemical property signatures and soil colour variables. Environmental Science and Pollution Research , 24 (29) pp.22861-22872
2017 The effect of time, temperature and solid to solvent ratio on pumpkin carotenoids extracted using food grade solvents = Kesan masa, suhu dan nisbah pepejal kepada pelarut ke atas karotenoid labu yang diekstrak menggunakan pelarut gred makanan. Sains Malaysiana , 46 (2) pp.231-237
2017 Nutritients depictions of Barhi date palm (Phoenix dactylifera L.) kernels 1. International Food Research Journal , 24 (Suppl.) pp.S325-S334
2017 Effect of abiotic stress on carotenoids accumulation in orange sweet potato callus under light and dark conditions. International Food Research Journal , 24 (Supplementary Issue) pp.481-487
2017 Characterisation of carotenoid and total retinol equivalent content in Ulam and medicinal species as alternative food intervention to combat vitamin A deficiency. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 7 (3) pp.81-87
2017 Defining criterias of shariah compliant hotel rooms. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6304-6308
2017 Isolation and purification of β-Carotene from Morinda citrifolia as HPLC standard and active pharmaceutical ingredient. Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences , 7 (3) pp.95-99
2017 Influence of coal-fired power plant combustions toward neighbourhood residents. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6114-6117
2017 Inhalable and respirable dust metal concentration in existing and construction stage of airport infrastructure. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6123-6126
2017 The characterisations of airborne particulates soiling defect towards museum artefacts. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6281-6284
2017 Influence of growing location, harvesting season and post-harvest storage time on carotenoid biosynthesis in orange sweet potato (Ipomoea batatas) tuber flesh. International Food Research Journal (IFRJ) , 24 (Suppl.) pp.S488-S495
2017 Authentication of butter from lard adulteration using high-resolution of nuclear magnetic resonance spectroscopy and high-performance liquid chromatography. International Journal of Food Properties , 20 (9) pp.2147-2156
2017 Determination of natural carotenoid pigments from freshwater green algae as potential halal food colorants. International Food Research Journal (IFRJ) , 24 (Suppl.) pp.S468-S471
2017 Study on physiochemical properties and the halalness of commercially marketed vinegar in Malaysia. International Food Research Journal (IFRJ) , 24 (Suppl.) pp.S428-S435
2017 The diversity of birds and frogs species at Perdana Botanical Lake Garden, Kuala Lumpur, Malaysia. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6256-6260
2017 Atrraction of three-star hotel through alternative entertainments. Journal of Contemporary Islamic Studies , 3 (1) pp.31-40
2017 Effect of abiotic stress on carotenoids accumulation in pumpkin plants under light and dark conditions. International Food Research Journal , 24 (Suppl.) pp.S387-S394
2017 Nutrients depictions of Barhi date palm (Phoenix dactylifera L.) kernels. International Food Research Journal (IFRJ) , 24 (Suppl.) pp.S325-S334
2017 Antioxidant and antimicrobial activities of astaxanthin from Penaeus monodon in comparison between chemical extraction and High Pressure Processing (HPP). International Food Research Journal (IFRJ) , 24 pp.508-513
2016 Analysis of heavy metals as a key indicator to predict shallow slope failure. Journal of Environmental Biology , 37 (5) pp.1181-1185
2016 Evaluation of carbon reduction through integration of vertical and horizontal landscape design for hotel premises. Journal of Environmental Biology , 37 (5) pp.1187-1190
2016 Optimisation of supercritical fluid extraction of astaxanthin from penaeus monodon waste using ethanol-modified carbon dioxide. Journal of Engineering Science and Technology , 11 (5) pp.722-736
2016 A review of the literature on the effect of airborne particulates matter towards museum visitors and museum artefact. World Applied Sciences Journal , 34 (12) pp.1659-1666
2016 Assessment of urban park landscape setting design towards carbon sequestration rate. The Social Sciences , 11 (20) pp.4918-4923
2016 Determination of permissible alcohol and vinegar in Shariah and scientific perspectives. International Food Reserach Journal , 23 (6) pp.2737-2743
2016 Simulation of absorption spectrum of photosynthetic pigments of chlorella vulgaris B algae. Malaysian Journal of Mathematical Sciences , Volume 10 (S) (Special Issue- Part I) pp.123-130
2016 Assessment of plant materials carbon sequestration rate for horizontal and vertical landscape design. International Journal of Environmental Science and Development (IJESD) , 7 (6) pp.410-414
2016 Encapsulated embryogenic callus of clitoria ternatea L. for regeneration and conservation. International Journal of Environmental Science and Development (IJESD) , 7 (5) pp.363-367
2016 Contamination composition of Fe, Mn and Al at 8 different profiles of solid waste disposal areas in Malaysia. International Journal of Environmental Science and Development (IJESD) , 7 (5) pp.395-398
2015 Microorganism as plastic biodegradation agent towards sustainable environment. Advances in Environmental Biology , 9 (13) pp.8-13
2015 Inhalable and respirable dust from coal-fired power plant. Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.1-6
2015 Potential sources for lipid soluble food colorants from selected Malaysian traditional vegetables. Malaysian Journal of Analytical Sciences (MJAS) , 19 (1) pp.268-274
2015 Constitutive, institutive and up-regulation of carotenogenesis regulatory mechanism via in vitro culture model system and elicitors. Malaysian Journal of Analytical Sciences (MJAS) , 19 (2) pp.437-444
2015 Phytoremediation model system for aquaculture wastewater using glossostigma elatinoides and hemianthus callitrichoides. International Journal of Sustainable Energy and Environmental Research , 4 (1) pp.1-7
2015 The diversity of amphibian species in urban lake as ecological indicator for healthy aquatic environment. Alam Cipta : International Journal on Sustainable Tropical Design Research and Practise , 8 (1) pp.76-82
2015 Shariah compliance space planning for hotel room design. International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering , 9 (10) pp.1253-1259
2015 Sustainable hospital for urban residents. Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.13-17
2015 Effect of locality on carotenoids stability in Malaysian orange sweet potato (Ipomoea batatas) tuber flesh. Australian Journal of Basic and Applied Sciences , 9 (17(spe) pp.40-45
2015 Carbon sequestration rate modelling system for hotel and resort green spaces. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.1633-1637
2015 Identification of total carotenoids and β-carotene content in different flesh tuber colours of local sweet potato (Ipomoea batatas) for pharmaceutical industry. Australian Journal of Basic and Applied Sciences , 9 (17 (SpecIss)) pp.60-63
2015 Rating tools for shariah compliant hospitality and services: landscape design stage. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.1643-1646
2015 Muslim-friendly’s homestay in Malaysia: issues and challenges. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.1655-1657
2015 Shariah compliant audit checklist for tourism accommodation premises. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.1721-1724
2015 The emergence of Islamic spa concept. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.1750-1753
2015 Islamic tourism: beyond than just Halal food and a place for prayer. Advanced Science Letters , 21 (6) pp.2085-2088
2015 Novel landscape design model system approach: monitoring, predicting and calculating carbon sequestration rate for tourism accommodation premises green spaces. Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.89-99
2015 Response of Lemna Minor and Salninia Natans as phyroremediation agents towards Fe, Cu And Zn toxicities via in vivo model system. Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.101-109
2015 Ecological indicator agents for inorganic contaminants state monitoring through Sonneratia alba, Avicennia alba and Rhizophora apiculata. Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.111-118
2015 Assessment of aquatic ecosystem status using macrophyte species as key tools indicator for heavy metal pollution . Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.119-123
2015 Effects of altitude and microclimate on the distribution of ferns in urban areas. Jurnal Teknologi , 77 (30) pp.125-131
2015 Characterisation of carotenoid content in diverse local sweet potato (ipomoea batatas) flesh tubers. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences , 7 (2) pp.347-351
2015 Air minuman: selamat atau tidak?. Dewan Kosmik , 23 pp.36-38
2014 Study of chemical and thermal properties of kenaf biomass-based polylactic acid (PLA). Advances in Environmental Biology , 8 (3 Spec. Issue) pp.633-638
2014 Ethnobotanical study of traditional knowledge on plant used in traditional bath (mandi serom) among Malay midwives in Perak and Negeri Sembilan. Research Journal of Biological Sciences , 9 (5) pp.193-196
2014 Aquatic plants as phytoindicator for heavy metals contaminant in polluted freshwater bodies. Research Journal of Applied Sciences , 9 (12) pp.1225-1229
2014 Biomonitoring agent for heavy metals run off from acid sulfate soil of aquaculture industries in Selangor, Malaysia. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology , 9 (12) pp.1230-1233
2014 Production of cysteine: approaches, challenges and potential solution . International Journal of Biotechnology for Wellness Industries , 3 (3) pp.95-101
2014 Quantification of pro-vitamin a activities and content in 22 selected ‘ULAM’ species or Malaysian traditional vegetables. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences , 6 (supp 3) pp.9-12
2014 Carotenoid content in different locality of pumpkin (Cucurbita moschata) in Malaysia. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences , 6 (Supp 3) pp.29-32
2014 Effects of NAA and BAP, double-layered media, and light distance on in vitro regeneration of nelumbo nucifera Gaertn. (Lotus), an aquatic edible plant. The Scientific World Journal , 2014 (745148) pp.1-8
2014 Co-solvent selection for supercritical fluid extraction of astaxanthin and other carotenoids from Penaeus monodon waste. Journal of Oleo Science , 63 (8) pp.769-777
2014 Carotenoid biosynthesis regulatory mechanisms in plants. Journal of Oleo Science , 63 (8) pp.753-760
2014 Carotenoid stability and quantity of different sweet potato flesh colour over postharvest storage time. Advances in Environmental Biology , 8 (3 (Spc) pp.667-671
2014 Sequestration rate of heavy metal contaminants using riccia fluitans as potential phytoremediation agent in polluted aquatic ecosystem. International Journal of Sustainable Energy and Environmental Research , 3 (4) pp.185-192
2014 Aquatic plants as ecological indicator for urban lakes eutrophication status and indices. International Journal of Sustainable Energy and Environmental Research , 3 (4) pp.178-184
2014 Eutrophication state monitoring for unhealthy aquatic ecosystem via free-floating macrophytes pattern and behavioral. International Journal of Sustainable Energy and Environmental Research , 3 (3) pp.171-177
2014 Kuala Lumpur urban biodiversity: birds community in urban public parks. International Journal of Sustainable Development & World Policy , 3 (6) pp.146-159
2014 Effect of season and storage period time on accumulation of individual carotenoid content in pumpkin flesh (Cucurbita moschata). Journal of Oleo Science , 63 (8) pp.761-767
2014 Effects of season and storage period on accumulation of individual carotenoids in pumpkin flesh (Cucurbita moschata). Journal of Oleo Science , 63 (8) pp.761-767
2014 Ultrasonic-assisted extraction of thiols from garlic bulbs. Advances in Environmental Biology , 8 (3) pp.725-728
2012 Identification of carotenoid composition in selected 'ulam' or traditional vegetables in Malaysia. International Food Research Journal , 19 (2) pp.527-530
2012 Scheme of obtaining ß-carotene standard from pumpkin (Cucurbita moschata) flesh . International Food Research Journal , 19 (2) pp.531-535
2012 Bioenergy from loeophyllum-Rhizopus fungal biofuel cell. Advanced Materials Research , 512/15 pp.1461-1465
2012 Evaluation of maximum percentage glucose conversion for dilute acid hydrolysis of kenaf biomass using statistical analysis. Advanced Materials Research , 576 pp.244-247
2012 Production of lactic acid from kenaf core hydrolysate by rhizopus oryzae FTCC 5215. Advanced Materials Research , 576 pp.248-251
2012 Characterization on surface modification of kenaf biomass via microbial fermentation. Advanced Materials Research , 576 pp.268-271
2011 Effect of Rhizopus Oryzae Fermentation on Kenaf-based Polylactic Acid’s Monomer. IIUM Engineering Journal , 12 (4) pp.83-87

Conference or Workshop Item

2021 Carotenoid pigments from selected green and blue-green algae species cell culture as potential Halal Food colorants. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRY-ACADEMIA INITIATIVES IN BIOTECHNOLOGY AND CHEMISTRY
2021 A study on active functional group from Rhizophora apiculata extract used by a Malay as medicine and tanning. In: International Conference On Industry-Academia Initiatives In Biotechnology And Chemistry
2021 Caretenoid in ulam species as alternative food intervention to combat the aftermath of the Covid-19 pandemic. In: 11th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2021)
2021 New insights into carotenoid extracts: from chemical extraction, HPP TP SFE technology. In: International Conference On Industry-Academia Initiatives In Biotechnology And Chemistry
2021 Malay Poison: a study on Melaluca cajuputi extract as potential natural herbicide to suppress aquatic weed growth. In: International Conference On Industry-Academia Initiatives In Biotechnology And Chemistry
2021 Effect of pH on chromaticity and colour stability of Curcumin and PLA-curcumin coating. In: International Conference On Industry-Academia Initiatives In Biotechnology And Chemistry
2019 Characterisation of allelochemical compounds signature in two mangrove forest species of Rhizophora apiculata and Acrostichum aureum and potential in suppressing weed growth. In: International Conference on Ecology and Biodiversity Across Time and Space 2018 (ICEBATS 2018)
2019 Adaptation and ecosystem resilience of blue-green algae towards carotenogenesis regulatory mechanism. In: 8th Malaysian international seminar on Antartica: polar regions in the global climate system
2019 Study on heath forest species of Melaleuca cajuputi as potential natural herbicide agent to suppress weed growth in landscape maintenance management. In: International Conference on Ecology and Biodiversity Across Time and Space 2018 (ICEBATS 2018)
2019 Physicochemical properties of dragon fruit peel pectin and commercial pectin: a comparison. In: Global Halal Sphere Conference 2019 (GloHaS 2019)
2019 Inhalable and respirable dust mass concentration on soiled inorganic artefacts at the National Museum Malaysia. In: 1st International Conference on Tourism, Management and Technology 2019
2019 Assessment of day spa premises spatial organization, components and services towards Muslim friendly elements. In: 1st International Conference on Tourism, Management and Technology 2019
2019 Antibacterial test, toxicity and food application of plant seed extracts: a review. In: Global Halal Sphere Conference 2019 (GloHaS 2019)
2018 Assessment of dicranopteris linearis, nephrolephis bifurcata, stenochlaena palustris and acrostichum aureum heavy metal sequestration rate stability at highly weathered soil area. In: 5th International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2018)
2018 Assessment of synechococcus sp. and pseudanabaena sp. cell culture model system for biogenesis and heavy metal sequestration mechanism. In: 5th International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2018)
2018 Effect of light and pH on Pandarina morum and chlorella vulgaris cell culture growth and heavy metals sequestration rate. In: 5th International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2018)
2018 Ethnobotanical study on plant materials used in Malay traditional post-partum bath (Mandi Serom) among Malay midwives in Kedah. In: Second International Conference on the Future of ASEAN (ICoFA) 2017
2018 Characterisation of allelochemical compounds in Rhizophora apiculata and Acrostichum aureum of mangrove forest species. In: International Conference on Ecology and Biodiversity Across Time and Space 2018 (ICEBATS 2018)
2018 Study on heavy metal contamination distribution at active landfill at different depth and radius. In: International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS) 2018
2018 The influences of laterite soil towards physico-chemical properties and heavy metals concentration in urban lake quality index. In: International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS) 2018
2018 The impact of sandy soil physico-chemical properties towards urban lakes eutrophication and inorganic pollutant status. In: International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS) 2018
2018 The influence of urban park green spaces, plant materials organization and spatial design and pattern towards carbon sequestration rate. In: International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS) 2018
2018 Estimation of carbon sequestration rate between linear and curvilinear design landscape setting urban park. In: International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS) 2018
2018 Beetroot (Beta vulgaris) compound: the stability of natural colorant and its antioxidant activity. In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2018 Carotenoid and chlorophyll profiles in five species of Malaysian seaweed as potential Halal Active Pharmaceutical Ingredient (API). In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2018 Effect of type of reducing sugar on maillard reaction of gelatine from different sources. In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2018 Repositioning of spa premises into the context of Islamic built environment and Muslim friendly attributes. In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2018 Pectin from dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) as potential halal gelling agent. In: 29th International Invention, Innovation And Technology Exhibition (ITEX) 2018
2018 The interrelationship between spatial organization, social interaction and landscape setting of the homestay towards Islamic built environment. In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2018 Assessment of agro-based homestay activities towards Muslim friendly tourism. In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2018 Maslahah-mafsadah approach on Muslim travel decision-making (MTDM). In: International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
2017 Altitudinal zonationed Moss as Bioindicators for Pollution. In: ICUDBE 2017 '5th International Conference on Universal Design in the Built Environment 2017
2017 Altitudinal zonationed Moss as Bioindicators for Pollution. In: ICUDBE 2017 '5th International Conference on Universal Design in the Built Environment 2017
2017 Manipulation of environmental variables towards carotenoid biosynthesis in chlorella fusca. In: 8th Asian Pacific Phycological Forum
2017 Assessment of cyanobacteria (blue-green algae) and green algae as phycoremediation agent for heavy metals contaminant. In: 8th Asian Pacific Phycological Forum
2017 Assessment of microalgae cell culture growth regulatory mechanism towards different medium formulation, light intensity and photoperiod. In: 8th Asian Pacific Phycological Forum
2017 Environmental atitudes of urban dwellers in Kuala Lumpur, Malaysia. In: ICUDBE 2017 '5th International Conference on Universal Design in the Built Environment 2017
2016 Accumulation of metal (Cd, Cr, Cu, Ni and Pb) contaminated water using Bacopa monnieri, Lilaeopsis brasiliensis, Hemianthus callitrichoides and Glossostigma elatinoides. In: Postgraduate Symposium On Green Engineering & Technology 2016
2016 Effect of abiotic stress on carotenoids accumulation in pumpkin plants and callusses under light and dark conditions. In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2016 The diversity of birds and frogs species at Perdana Botanical lake Garden Kuala Lumpur. In: International Conference on Architecture & Built Environment (ICABE 2016)
2016 Alcohol restriction in muslim friendly hospitality services: treat or opportunity?. In: 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)
2016 Assessment of urban park landscape setting design towards carbon sequestration rate. In: 2nd International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2016 (BIZMATOUR 2016)
2016 Standardization of Islamic elements and requirements for room in tourism accommodation premises. In: 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)
2016 Defining criterias of Shariah compliant hotel rooms. In: International Conference on Architecture & Built Environment (ICABE 2016)
2016 Carrying capacity framework in reducing the waste produced in tourism area. In: 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)
2016 Overwater chalet development and land ownership issue from the Islamic perspectives. In: 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)
2016 Bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons by bacterial strains isolated from petroleum contaminated soil. In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2016 Halal entertainment: Attraction of three-star hotel towards alternatives entertainment. In: 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)
2015 The capability of Glossostigma elatinoides to accumulate Al, Mn, Fe and Mg from contaminated landfill leachate through in vitro landscape ecological model system. In: International Conference on Waste Management & Environment (ICWME 2015)
2015 Effects of methyl jasmonate elicitation on growth and lutein content in microshoot cultures of Ruta angustifolia (L.) Pers. In: International Conference on Natural Products 2015
2015 Microorganism as plastic biodegradation agent towards sustainable environment. In: IPN-IWNEST 2015 Langkawi Conferences
2015 Effect of locality on carotenoids stability in Malaysian orange sweet potato (Ipomoea batatas) tuber flesh. In: International Postgraduate Network (IPN.org) and IWNEST (IPN-IWNEST 2015)
2015 Identification of total carotenoids and β-carotene content in different flesh tuber colours of local wweet potato (Ipomoea batatas) for pharmaceutical industry. In: International Postgraduate Network (IPN.org) and IWNEST (IPN-IWNEST 2015)
2015 Analysis of heavy metals content as a key indicator to predict shallow slope failure. In: International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS 2015)
2015 Evaluation of carbon reduction through integration of vertical and horizontal landscape design for hotel premises. In: International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS 2015)
2015 Carbon sequestration rate modelling system for hotel and resort green spaces. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (BIZMATOUR 2015)
2015 Rating tools for Shariah compliant hospitality and services: landscape design stage. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (BIZMATOUR 2015)
2015 Muslim-Friendly’s homestay in Malaysia: issues and challenges. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (BIZMATOUR 2015)
2015 Shariah compliance space planning for hotel room design. In: International Scholarly and Scientific Research and Innovation 2015
2015 Shariah compliant audit checklist for tourism accommodation premises. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (BIZMATOUR 2015)
2015 The emergence of Islamic spa concept. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (BIZMATOUR 2015)
2015 Influence of harvesting season and post harvest storage time on carotenoid biosynthesis in Malaysian orange sweet potato (ipomoea batatas) tuber flesh. In: Asian Congress on Biotechnology 2015 (ACB 2015)
2015 Islamic tourism: beyond than just halal food and a place for prayer. In: International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality BIZMATOUR 2015
2015 Analysis of active pharmaceutical ingredients in 20 species of traditional Malay midwifery postnatal bath. In: Asian Congress on Biotechnology 2015 (ACB 2015)
2015 Natural carotenoid pigments from 6 chlorophyta freshwater green algae species cell culture as potential halal food colorants. In: Asian Congress on Biotechnology 2015 (ACB 2015)
2015 Assessment of Bacopa caroliniana to sequester landfill heavy metals contaminant via in vitro hybrid model system. In: International Conference on Waste Management & Environment (ICWME 2015)
2015 A high-throughput model system for investigating carotenoid biogenesis in plant via callus culture. In: Asian Congress on Biotechnology 2015 (ACB 2015)
2015 Characterization of soil chemical properties for stable and unstable slope as hazard monitoring rating system for shallow slope failure. In: International Conference on Landslides and Slope Stability (SLOPE 2015)
2015 Effect of abiotic stress on carotenoids accumulation in orange sweet potato calluses under light and dark conditions. In: Asian Congress on Biotechnology 2015 (ACB 2015)
2015 The potential of soil color properties to predict shallow slope failure in North-South highway slope, Malaysia. In: International Conference on Landslides and Slope Stability (SLOPE 2015)
2015 Comparison of high pressure processing with chemical method to characterize astaxanthin profile from various species of shrimp carapace. In: Asian Congress on Biotechnology 2015 (ACB 2015)
2015 Altitudinal zonationed moss as bioindicators for pollution. In: Seminar Saintifik Koridor Raub-Bukit Fraser 2015 (SESKORFRA 2015)
2015 Outdoor learning in the school grounds: a study of proposed additional outdoor classrooms for primary schools in Kuala Lumpur Malaysia. In: 2 nd International Conference on Innovative Trends in Multidisciplinary Academic Research (ITMAR 2015)
2014 Response of Lemna Minor and salvinia natans as bio-sequester and removal agents toward Fe, Cu and Zn toxicities through in vivo model system. In: International Conference on Economics, Energy, Environment and Agricultural Sciences
2014 Eutrophication state monitoring for unhealthy aquatic ecosystem via free-floating macrophytes pattern and behavioral . In: International Conference on Economics, Energy, Environment and Agricultural Sciences
2014 Landscape pattern and fragment of sonneratia alba, avicennia alba and rhizophora apiculata in mangrove ecosystem as an effective ecological indicator tools for inorganic contaminants monitoring. In: International Conference on Economics, Energy, Environment and Agricultural Sciences
2014 Phytoremediation model system for aquaculture wastewater using glossostigma elatinoides and hemianthus callitrichoides. In: International Conference on Economics, Energy, Environment and Agricultural Sciences
2014 Aquatic plants as ecological indicator for urban lakes eutrophication status and indices. In: International Conference on Economics, Energy, Environment and Agricultural Sciences
2014 Sequestration rate of heavy metal contaminants using riccia fluitans as potential phytoremediation agent in polluted aquatic ecosystem. In: International Conference on Economics, Energy, Environment and Agricultural Sciences
2014 Kuala Lumpur urban biodiversity: a relation between urban-birds and people. In: International Conference on Economics, Energy, Environment and Agricultural Sciences
2014 Identification of total carotenoids and β-carotene content in local sweet potato (Ipomoea Batatas) for Halal pharmaceutical industry . In: Malaysia International Halal Research & Education Conference 2014 (MIHREC 2014)
2014 Constitutive, institutive and up-regulation of carotenogenesis regulatory mechanism via in vitro culture model system and elicitors. In: The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
2014 Natural accumulation of xanthophyll carotenoids in several Malaysian traditional vegetables (ulam) and medicinal plants. In: 1st International Conference on Food Properties (iCFP 2014)
2014 Potential sources of lipid soluble food colorants from selected Malaysian traditional vegetables.. In: MALAYSIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON OILS AND FATS
2014 Carotenoid biosynthesis in the leaves, shoot cultures and callus cultures of ruta angustifolia. In: 1st International Conference on Food Properties (iCFP 2014)
2014 Constitutive, institutive and up-regulation of carotenogenesis regulatory mechanism via in vitro culture model system and elicitors. In: Malaysia International Conference on Oils and Fats 2014 (SMILE 2014)
2014 Landscape ecological study of bako kerangas heath ecosystem. In: National Seminar on Heath Ecosystem 2014
2014 Landscape heritage: intrinsic values of Terengganu heath forest. In: National Seminar on Heath Ecosystem 2014
2014 Assessment of FE, CU and ZN sequestration rate using Lemna minor and salvinia natans as bioaccumulation agent for polluted aquatic ecosystem. In: International Conference On Global Trends in Academic Research (GTAR-2014)
2014 Ethnobotanical study of traditional knowledge on plant used in traditional bath (mandi serom) among Malay midwives in Perak and Negeri Sembilan. In: International Conference On Global Trends in Academic Research (GTAR-2014)
2014 Biomonitoring agent for heavy metals run off from acid sulfate soil of aquaculture industries in Selangor, Malaysia. In: International Conference On Global Trends in Academic Research (GTAR-2014)
2014 Aquatic plants as phytoindicator for heavy metals contaminant in polluted freshwater bodies. In: International Conference On Global Trends in Academic Research (GTAR-2014)
2014 Urban watershed eutrophication state monitoring using aquatic plant based technology. In: International Conference on Global Trends in Academic Research (GTAR 2014)
2014 The intrinsic values of mangrove plant species among Malay community: case study at Tanjung Dawai, Kedah. In: The Fifth International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
2014 Traditional Malay midwifery practices for body treatment (Param) and forehead treatment (Pilis) in Kelantan, Terengganu, Pahang and Johor of Malaysia. In: The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
2014 Mandi serom or herbal traditional bath practices among traditional Malay midwives at east coast of Malaysia. In: The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
2014 Potential halal food colorants and active pharmaceutical ingredients in 24 Malaysian traditional vegetables (ulam). In: The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
2013 Evaluation and assessment of aquatic ecosystem status using aquatic plant species as key tolls indicator. In: International Conference on Frontiers of Environment, Energy and Bioscience (ICFEEB 2013)
2013 Potential of avicennia alba, nypha fruticans and rhizophora apiculata as ecological indicator agents for polluted mangrove ecosystem. In: International Conference on Frontiers of Environment, Energy and Bioscience (ICFEEB 2013)
2013 Phytoindicator for eutrophication state monitoring in unhealthy aquatic ecosystem using floater macrophytes. In: International Conference on Frontiers of Environment, Energy and Bioscience (ICFEEB 2013)
2013 Ultrasonic-assisted extraction of thiols from garlic bulb. In: 3rd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBIoE 2013
2013 Effect of season and storage period time towards accumulation of individual carotenoid content in pumpkin flesh (Cucurbita moschata). In: 3rd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBIoE 2013
2013 Planning staff as an actor of Geographic Information Systems (GIS)translation in the Planning Departments of the Kuala Lumpur City Hall, Malaysia. In: International Conference on Materials, Architecture and Engineering Technology (ICMAET 2013)
2013 Environmental attitude of the people and stakeholders towards urban biodiversity in Kuala Lumpur, Malaysia. In: 3rd International Conference on Universal Design in the Built Environment 2013
2013 Bird guilds as ecological indicator for urban biodiversity richness in Malaysia . In: 3rd International Conference on Universal Design in the Built Environment 2013 (ICUDBE2013)
2013 Carotenoids: diversification in Malaysian traditional vegetables (ulam) and medicinal species. In: Global Biotechnology Congress 2013
2013 Callus cultures: an alternative research tool to study regulatory mechanisms od carotenoid biosynthesis. In: Global Biotechnology Congress 2013
2013 Isolation and purification of alpha carotene from natural resources as HPLC standard. In: 3rd International Conference on Biotechnology (ICBioE'13)
2013 Carotenoid biosynthesis in intact plant and callus cultures of selasih (ocimum basilicum). In: 3rd International Conference on Biotechnology Engineering 2013 (ICBioE 2013)
2013 Co-solvent selection for supercritical fluid extraction of astaxanthin and other carotenoids from penaeus monodon waste. In: 3rd International Conference on Biotechnology (ICBioE'13)
2013 Production of natural carotenoid pigments from pumpkin as Halal food colorants and Active Pharmaceutical Ingredients (API). In: International Conference And Exposition On Invention Of Institutions Of Higher Learning (PECIPTA 2013)
2013 Novel carotenoids from local pumpkin (Cucurbita moschata): Effect of storage and temperature in post harvest handling. In: IIUM Research, Invention and Innovation Exhibition (IRIIE) 2013
2012 Study on aquatic plant species (Salvinia natans, Neptunia oleracea and Hydrilla verticillata) as phytoindicator for nutrient excess. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012)
2012 Identification of carotenoid composition in selected 'ulam' or traditional vegetables in Malaysia . In: 2nd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2011)
2012 The use of macrophytes as indicators for heavy metals in aquatic ecosystems. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012)
2012 Evaluation of mangrove species as phytoindicator for brackish water contamination. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012)
2012 Extraction of glucose from kenaf core using mild acid treatment . In: 26th Symposium of Malaysian Chemicals Engineers in conjunction with the 4th International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering
2012 The use of Macrophytes as indicators of heavy metals in aquatic ecosystems. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012)
2012 Phytotechnology: potential of floaters as phytoindicator for nitrification and europhication in unhealthy freshwater bodies. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012)
2012 Carotenoid diversity in 22 species of Malay traditional ulam. In: PharmaTech 2012 : International Conference and Exhibition on Pharmaceutical, Nutraceutical and Cosmeceutical Technology
2012 Carotenoid content in pumpkin from different locality in Malaysia. In: PharmaTech 2012 : International Conference and Exhibition on Pharmaceutical, Nutraceutical and Cosmeceutical Technology
2012 Production of lactic acid from kenaf core hydrolysate by rhizopus oryzae FTCC 5215. In: International Conference on Advances in Manufacturing and Materials Engineering (ICAMME’2012)
2011 Potential of fern species to forecast microclimate changes at urban area. In: Seminar Bio-Kejuruteraan Penilaian Ekosistem & Spesies 2011
2011 Potential of fern species to forecast microclimate changes at urban area. In: Seminar Bio-Kejuruteraan Penilaian Ekosistem & Spesies 2011
2011 Scheme of obtaining ß-carotene standard from pumpkin (Cucurbita moschata) flesh . In: 2nd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2011)
2011 Kenaf as natural resource for lactic acid production. In: Malaysia Polymer International Conference 2011 (MPIC 2011)
2011 Determination of carotenoid(s) composition in intact plant, callus and shoot cultures of Ruta angustifolia (L.) Pers.. In: International Conference on Natural Products (ICNP 2011): Metabolomics - A New Frontier in Natural Products Science
2010 Phytotechnology: Macrophyte as phytoindicatot for unhealthy environment. In: International Conference on Environment 2010
2010 Study on the effectiveness of coir fibre goe-textile for erosion control under the dynamic approach. In: IIUM Research, Innovation & Invention Exhibition (IRIIE 2010)
2010 Application of aquatic plant-based green technology as phytoindicator and phytoremediation and for heavy metals contaminat in freshwater bodies . In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT 2010 (ICENV 2010)
2008 Study on the effectiveness of coir fibre geo-textile for erosion control under the dynamic approach. In: 7th Annual Conference Management in Construction Researchers' Associations MICRA 2008
2008 Study on the pavement design for commercial territory of Kuala Lumpur, Malaysia. In: 7th Annual Conference Management in Construction Researchers' Associations MICRA 2008

Book

2021 Halal services & contemporary issues. Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-2199-21-2
2021 All you need to know about pig in halal perspectives. Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-2199-22-9
2021 Essential guide for Muslim travelling introduction to halal ecosystem. Yamani Angle Sdn. Bhd . ISBN 978-967-2199-23-6
2016 Ecological indicators in Islamic built environment. Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM) . ISBN 978-967-460-014-3
2016 Landscape plantarum in Islamic built environment. IIUM Press . ISBN 978-967-418-408-7
2013 Perspektif kreatif 03 : perspektif multi titik . Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 9789675370786
2013 A guide to visual presentation. Page One Publishing PTE LTD . ISBN 9789814394284
2013 Hutan heath : khazanah landskap dan warisan ekologi negara. Yamani Angle Sdn Bhd. . ISBN 9789675370465
2012 Jom melukis figura manusia . Yamani Angle Sdn bhd. . ISBN 9789675370779
2012 Jom melukis perspektif satu titik 02. Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 9789675370892
2012 Sketching basics: one point perspective. Page One Publishing Pte Ltd . ISBN 9789814394277
2012 Perspective creative : two point perspective . Words & Visual Press Pte Ltd . ISBN 9789810710590
2012 Jom melukis : mengapakah anak anda perlu pandai melukis . Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 9789675370472
2012 Perspektif kreatif 01 : perspektif satu titik. Yamani Angle sdn Bhd . ISBN 9789675370557
2012 Perspektif kreatif 02 : perspektif dua titik. Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 9789675370564
2011 Laman 101: 101 reka bentuk laman untuk rumah kediaman. Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 9789675370359
2011 Hutan heath: khazanah landskap dan warisan ekologi negara. Yamani Angel Sdn Bhd . ISBN 9789675370465
2011 Perspective creative: one point perspective. Words & Visuals Press Pte Ltd . ISBN 9789810883249

Book Section

2022 Mitigation of the micro- and nano plastic using phycoremediation technology. In: Impact of Plastic Waste on the Marine Biota Springer Nature Singapore Pte Ltd . ISBN 978-981-16-5402-2 , pp.183-209
2021 Urban green park landscape design model for monitoring, predicting and calculating carbon sequestration rate. In: Advances in Environmental Research Nova Science Publishers, Inc . ISBN 978-1-68507-078-6 , pp.155-186
2021 Perception of domestic tourist towards Syariah compliance chalet in Melaka. In: Halal services & contemporary issues Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-219921-2 , pp.103-119
2021 Impact of Islamization towards islamic tourism development in Malaysia. In: Halal services & contemporary issues Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-2199-21-2 , pp.120-132
2021 Crocin production and its prospect as biocolorant in polymer products. In: Agricultural Research Updates Nova Science Publishers, Inc , pp.153-178
2021 Shariah-compliant hotel in the Middle East, Singapore and Malaysia: practice and problem. In: Halal services & contemporary issues Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-2199-21-2 , pp.133-143
2021 Muslim friendly attributes as a new attraction in tourism accommodation premises industry. In: Halal services & contemporary issues Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-2199-21-2 , pp.144-154
2021 E100-E199 food additives: the impact of the colorants from Islamic perspectives. In: Halal services & contemporary issues Yamani Angle Sdn Bhd . ISBN 978-967-2199-21-2 , pp.1-18
2021 Astaxanthin as a valuable natural carotenoid. In: What to know about caretonoids Nova Science Publishers, Inc. . ISBN 978-1-68507-105-9 , pp.1-25
2021 Transformation of mangrove forest intrinsic values from traditional to contemporary. In: Advances in Environmental Research Nova Science Publishers, Inc. . ISBN 978-1-68507-009-0 , pp.1-54
2021 The application of Phycoremediation to remediate shrimp aquaculture effluent. In: Advances in Environmental Research Nova Science Publishers, Inc . ISBN 978-1-68507-078-6 , pp.1-40
2019 Dots and patterns in natural landscape ecosystem. In: ISLAMIC RELEVANCE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT . ISBN 978-967-2190-25-7 , pp.114-130
2019 Dots and patterns in natural landscape ecosystem. In: ISLAMIC RELEVANCE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT . ISBN 978-967-2190-25-7 , pp.114-130
2019 Carotenoids as potential biocolorants: a case study of astaxanthin recovered from shrimp waste. In: Carotenoids: properties, processing and applications Academic Press LTD-Elsevier Science Ltd. . ISBN 9780128170670 , pp.289-326
2018 Phycoremediation: Islamic value system toward environmental sustainability. In: Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016) Springer Nature . ISBN 978-981-10-7256-7 , pp.95-105
2018 Technical review on vinegar fermentation process and physiochemical properties of vinegar product based on Shariah and scientific perspectives. In: Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016) Springer Nature . ISBN 978-981-10-7256-7 , pp.491-499
2018 Allelochemical composition and content of acrostichum aureum, stenochlaena palustris, and dicranopteris linearis. In: Ferns: Ecology, Importance to Humans and Threats Nova Science Publishers . ISBN 978-1536130188 , pp.121-145
2018 Religious and cultural food: at the crossroads of science and ethics. In: Preparation and processing of religious and cultural foods Woodhead Publishing . ISBN 978-0-08-101892-7 , pp.25-42
2017 ANALYSIS OF HEAVY METALS CONTENT AS A KEY INDICATOR TO PREDICT SHALLOW-SLOPE FAILURE. In: ENVIRONMENTAL CONSERVATION, CLEAN WATER, AIR & SOIL (CleanWAS) IWA PUBLISHING . ISBN 978-1-78040-815-6 , pp.150-155
2017 Evaluation of carbon-reduction through integration of vertical and horizontal landscape design for hotel premises. In: ENVIRONMENTAL CONSERVATION, CLEAN WATER, AIR & SOIL (CleanWAS) IWA PUBLISHING . ISBN 978-1-78040-815-6 , pp.238-242
2017 Slope failure analysis using chromaticity variables. In: Failure Analysis and Prevention Intech . ISBN 978-953-51-3713-9 , pp.15-32
2017 Slope failure analysis using chromaticity variables. In: Failure Analysis and Prevention Intech . ISBN 978-953-51-3713-9 , pp.15-32
2017 Influence of environmental stress toward carotenogenesis regulatory mechanism through in Vitro model system. In: Carotenoids INTECH . ISBN 978-953-51-3212-7 , pp.87-104
2017 Influence of environmental stress toward carotenogenesis regulatory mechanism through in Vitro model system. In: Carotenoids INTECH . ISBN 978-953-51-3212-7 , pp.87-104
2016 Phycoremediation alternative for shrimp aquaculture effluent management and Islamic perspectives. In: Ecological indicators in Islamic built environment Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad . ISBN 978-967-460-014-3 , pp.1-24
2016 The concept of Hima and Harim in the application of mangrove ecosystem protagonist as potential ecological indicator for inorganic contaminants. In: Ecological Indicators in Islamic Build Environment Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad . ISBN 978-967-460-014-3 , pp.35-54
2016 Algae as phycoremediation agent for municipal solid waste leachate at landfill area to create an istidamah and biah sihhiyyah. In: Ecological indicators in Islamic built environment Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad . ISBN 978-967-460-014-3 , pp.67-80
2016 URBAN WATERSHED EUTROPHICATION STATE MONITORING USING AQUATIC PLANT-BASED GREEN TECHNOLOGY IN ISLAMIC BUILT ENVIRONMENT. In: ECOLOGICAL INDICATORS IN ISLAMIC BUILT ENVIRONMENT INSTITUT TERJEMAHAN & BUKU MALAYSIA BERHAD . ISBN 978-967-460-014-3 , pp.81-94
2015 Functions and aesthetics value of mangrove ecosystem. In: Aesthetic in Built Environment: Reconciling Culture Sustainability and Ecology IIUM Press . ISBN 978-967-418-330-1 , pp.174-183
2015 Functions and aesthetics value of mangrove ecosystem. In: Aesthetic in Built Environment: Reconciling Culture Sustainability and Ecology IIUM Press . ISBN 978-967-418-330-1 , pp.174-183
2014 Hardy survivors of the heath forests. In: Pusaka Akar : the untamed & unmanicured collection Landskap Malaysia . ISBN 9789671303603 , pp.112-121
2011 Extraction of glucose from Kenaf core by using chemical pre-treatment process. In: Advances in materials engineering IIUM Press . ISBN 9789674181673 , pp.90-95
2011 Malay midwifery and plant species in South East Pahang. In: Nurturing nature for man IIUM Press . ISBN 9789674181284 , pp.22-30
2011 Synthesis lactic acid from Kenaf Bast by using Lactobacillus rhamnosus. In: Bioprocessing of lactic acid by fermentation techniques. IIUM Press . ISBN 9789674180935 , pp.83-91
2011 Factors affecting the hydrolysis process of Kenaf Biomass for lactic acid production. In: Bioprocessing of Lactic Acid by Fermentation Technique IIUM Press . ISBN 9789674180935 , pp.93-99
2011 Growth kinetic study of Rhizopus oryzae via fermentation of lactic acid from kenaf biomass. In: Bioprocessing of Lactic Acid by Fermentation Technique IIUM Press . ISBN 9789674180935 , pp.101-111
2011 Optimization of kenaf biomass's pre-treatment for polylactic acid's monomer production. In: Malaysia natural fibers for diversed bio-based application IIUM Press . ISBN 9789674180218 , pp.111-120
2011 Macrophytes as phytoindicator for euthrophication. In: Visioning Malaysian landscape IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 9789674180539 , pp.40-45
2011 Selective plant materials of mangrove ecosystem . In: The Green Culture of Islam IIUM Press . ISBN 9789674180683 , pp.37-41
Potential of aquatic fern as carbon sequestration agent to reduce carbon emission in urban ecosystem as an effort to nurture Islamic environmental ethics. In: Ecological indicators in Islamic built environment Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad , pp.55-66