الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nur Aziera Binti Mohd. Ramli
CELPAD Lecturer

  • CENTRE FOR LANGUAGES AND PRE-UNIVERSITY ACADEMIC DEVELOPMENT
  • IIUM Gombak Campus
  • ziera@iium.edu.my

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Other Education n.e.c.
CORE COMPETENCE UPPER 2004/2005
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING (EAW) 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ENGLISH LANGUAGE I 2014/2015 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
ENGLISH LANGUAGE II 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ENGLISH LANGUAGE III 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2016/2017 2017/2018 2019/2020
ENGLISH LANGUAGE IV 2005/2006 2007/2008 2008/2009 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2022/2023
ENGLISH LANGUAGE V 2006/2007 2007/2008 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2022/2023 2023/2024
ENGLISH LANGUAGE V (1ST. HALF INTENSIVE) 2005/2006
ENGLISH LANGUAGE V (2ND HALF INTENSIVE) 2005/2006
ENGLISH LANGUAGE VI 2007/2008 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2021/2022 2022/2023 2023/2024
SFC: LISTENING SKILLS 2005/2006
SFC: SPEAKING SKILLS 2004/2005
SFC: WRITING SKILLS 2004/2005 2006/2007
SKILL SPECIFIC COURSE WRITING 2008/2009
Completed
2010 - 2012 AN EXPERIMENT ON THE TEACHABILITY OF ORAL COMMUNICATION STATEGIES INTHE ENGLISH CLASSROOM. DO THEY REALLY WORK ON ESL LEARNERS? - new title
2010 - 2012 AN EXPERIMENT ON THE TEACHABILITY OF ORAL COMMUNICATION STATEGIES INTHE ENGLISH CLASSROOM. DO THEY REALLY WORK ON ESL LEARNERS? - new title