الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Salizar Bt. Mohamed Ludin
Associate Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Natural Science ~ Mathematical Sciences ~ Mathematical Science for Education ~ Curriculum Development and Teaching Methods
  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Clinical Medicine ~ Intensive Care
  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Nutrition (Clinical and Public Health Research) ~ Other Nutrition (Clinical and Public Health Research) n.e.c.
  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Nursing ~ Rehabilitation
  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Nursing ~ Other Nursing n.e.c.
  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Nursing Education ~ Other Nursing Education n.e.c.
  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Nursing Management ~ Health Administration
Advanced Critical Care I 2022/2023
CRITICAL CARE NURSING 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2017/2018
ELECTIVE CLINICAL 2015/2016 2017/2018 2018/2019
EMERGENCY, THEATRE AND INTENSIVE CARE NURSING 2018/2019
EMERGENCY, THEATRE AND INTENSIVE CARE NURSING PRACTICE 2022/2023
EMERGENCY,THEATER AND INTENSIVE CARE NURSING PRACTICE 2018/2019
FINAL YEAR RESEARCH PROJECT I 2019/2020 2020/2021 2022/2023
FINAL YEAR RESEARCH PROJECT II 2019/2020 2020/2021 2022/2023
INTEGRATED NURSING PRACTICE (FINAL PROFESSIONAL EXAMINATION) 2017/2018
INTEGRATED NURSING SCIENCES (FINAL PROFESSIONAL EXAMINATION) 2017/2018
ISSUES, CHALLENGES AND FUTURE TRENDS IN NURSING 2019/2020 2020/2021
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN NURSING 2014/2015 2015/2016 2022/2023
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN NURSING PRACTICE 2022/2023
MEDICAL-SURGICAL NURSING 3 2011/2012
MEDICAL-SURGICAL NURSING 5 2011/2012
PROFESSIONAL NURSING 2015/2016
RESEARCH METHODOLOGIES IN NURSING 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
RESEARCH PROJECT FINAL 2014/2015 2015/2016 2017/2018 2018/2019
RESEARCH PROJECT PROPOSAL 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
SPECIALIZED CARE NURSING PRACTICE 2 2015/2016 2018/2019
TRAUMA, EMERGENCY AND THEATRE NURSING 2014/2015 2015/2016 2017/2018
In Progress
2021 - Present Kajian Hala Tuju Pendidikan Kejururawatan Di Malaysia
2021 - Present Exploring nurses? challenges and developing Islamic adaptation strategies in caring for patients with COVID-19 in the Intensive Care setting during the pandemic in Malaysia
2021 - Present Understanding the impact of early tracheostomy among head injury patients: A multicenter study
2021 - Present MAQASID AL-SHARIAH AS A COMPLEMENTARY FRAMEWORK FOR INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (ICN) CODE OF ETHICS FOR NURSES: MALAYSIAN CONTEXT
2021 - Present INTEGRATION OF MAQASID AL-SHARI?AH AS A RECIPROCAL FRAMEWORK IN STEM CELL-DERIVED ORGAN SYNTHESIS
2021 - Present MAQASID AL-SHARIAH AS A COMPLEMENTARY FRAMEWORK FOR INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (ICN) CODE OF ETHICS FOR NURSES: MALAYSIAN CONTEXT
2021 - Present INTEGRATION OF MAQASID AL-SHARI?AH AS A RECIPROCAL FRAMEWORK IN STEM CELL-DERIVED ORGAN SYNTHESIS
2020 - Present Development of Occupational First Aid Book for Employee in Major Hazard Industry
2020 - Present The Development of Islamic Ethical Framework in Decision Making for Intensive Care Nurses during Covid-19 Pandemic in Malaysia.
2020 - Present Development of Occupational First Aid Book for Employee in Major Hazard Industry
2019 - Present An Exploratory Study of the Knowledge and Practices of Caregivers in the Care of the Older People at Home in the Agricultural Plantation
2019 - Present A new screening scale for developing Comprehensive Pelvic Floor Muscle Training Package in Optimizing Women?s Health in the Community: The Prevention and Treatment of Urinary Incontinence.
2019 - Present An Exploratory Study of the Knowledge and Practices of Caregivers in the Care of the Older People at Home in the Agricultural Plantation
2019 - Present A new screening scale for developing Comprehensive Pelvic Floor Muscle Training Package in Optimizing Women?s Health in the Community: The Prevention and Treatment of Urinary Incontinence.
2015 - Present Intensive Care Nursing and Outreach Research Unit (ICN & ORU)
2015 - Present Intensive Care Nursing and Outreach Research Unit (ICN & ORU)
Unknown - Present The Development of Islamic Ethical Framework in Decision Making for Intensive Care Nurses during Covid-19 Pandemic in Malaysia.
Unknown - Present The Development of Islamic Ethical Framework in Decision Making for Intensive Care Nurses during Covid-19 Pandemic in Malaysia.
Completed
2017 - 2017 Kajian Kebolehlaksanaan Penyampaian Perkhidmatan Alternatif (ASD) Dalam Perkhidmatan Penjagaan Warga Emas dan Pemulihan Penagihan Dadah
2017 - 2017 Kajian Kebolehlaksanaan Penyampaian Perkhidmatan Alternatif (ASD) Dalam Perkhidmatan Penjagaan Warga Emas dan Pemulihan Penagihan Dadah
2016 - 2020 Medication Error among Critical Care Nurses and Pharmacist: Mixed Method Study in Three Tertiary Hospitals in the East Coast Malaysia
2016 - 2020 Medication Error among Critical Care Nurses and Pharmacist: Mixed Method Study in Three Tertiary Hospitals in the East Coast Malaysia
2015 - 2018 Quality of Life Among Head and Neck Cancer (Treatable and Un-treatable): A Follow-up Study in Kuantan,Pahang
2015 - 2020 UNDERSTANDING OF LONG TERM IMPACT OF TRAUMATIC BRAIN INJURY (TBI) ON SURVIVORS'LIFE DURING RECOVERY: A 24 MONTH FOLLOW-UP STUDY
2015 - 2016 The Adaptation of Australian Community Disaster Resilience Scorecard & Self-Assessment of Community Disaster Resilience (Cdr) Kelantan's Flood Affected Communities
2015 - 2018 Quality of Life Among Head and Neck Cancer (Treatable and Un-treatable): A Follow-up Study in Kuantan,Pahang
2015 - 2017 Critical Care Outreach- Community Program for Critical Illness Survivors and Family Members Recovery
2015 - 2017 Critical Care Outreach- Community Program for Critical Illness Survivors and Family Members Recovery
2015 - 2016 The Adaptation of Australian Community Disaster Resilience Scorecard & Self-Assessment of Community Disaster Resilience (Cdr) Kelantan's Flood Affected Communities
2015 - 2020 UNDERSTANDING OF LONG TERM IMPACT OF TRAUMATIC BRAIN INJURY (TBI) ON SURVIVORS'LIFE DURING RECOVERY: A 24 MONTH FOLLOW-UP STUDY
2014 - 2016 Implementation of Intensive Care Outreach: Nurses and Junior Doctors? Knowledge, Attitude and Practice In Risk Assessment and Response to Deteriorating Patients
2014 - 2016 Implementation of Intensive Care Outreach: Nurses and Junior Doctors? Knowledge, Attitude and Practice In Risk Assessment and Response to Deteriorating Patients
Article
2021 Patients' Technology Readiness and eHealth Literacy Implications for Adoption and Deployment of eHealth in the COVID-19 Era and Beyond. Computers, Informatics, Nursing (CIN) pp.1-7
2021 Knowledge, Attitudes and Practice of Nurses in Assessing Patients using Early Warning Sign (EWS) Scoring in a teaching hospital in Kuantan Pahang, Malaysia. International Journal of Care Scholars , 4 (Supplementary 1) pp.48-57
2021 The prevalence of burnout syndrome among critical care nurses in a tertiary hospital in Pahang, Malaysia. Enfermería Clínica , 31 (Supplement 2) pp.S334-S338
2021 New evaluations for improved severe head injury care. Asia Research News , 31 December 2021
2021 The clinical learning environment of intensive care unit as perceived by International Islamic University Malaysia (IIUM) undergraduate nursing students. International Journal of Care Scholars 2021 , 4 (1) pp.29-35
2021 Mental health and well-being of undergraduate dental students: a systematic review. International Journal of Care Scholars (IJCS) , 4 (2) pp.56-70
2021 Parents’ experience in taking care of critically ill children while hospitalization. Emfermeria Clinica , 31 (Supplement 2) pp.S67-S71
2021 Understanding the development of self-efficacy for physical activity engagement in men after myocardial infarction: a preliminary qualitative study (Journal). Journal of Public Health Research , 10 (2)
2021 Understanding the development of self-efficacy for physical activity engagement in men after myocardial infarction: a preliminary qualitative study. Journal of Public Health Research , 10 (2)
2021 Knowledge, attitude and practice on infection-control among IIUM Kuantan nursing students during Coronavirus 2019 Disease (COVID-19) outbreak. International Journal of Care Scholars , 4 (Supp. 1) pp.58-65
2021 The needs of traumatic brain injury survivors' caregivers and the implication required during the COVID-19 pandemic: public health issues. Journal of Public Health Research , 10 (2) pp.1-5
2021 Community nurses’ knowledge and nursing care skills on enteral nutrition: a knowledge transfer program. Emfermeria Clinica , 31 (Supplement 2) pp.S286-S290
2020 ICU nurses' perceived knowledge, attitude, and practice on endotracheal suctioning: a preliminary study at a hospital in Pahang, Malaysia. Malaysian Journal of Medical Research , 4 (4) pp.30-35
2020 Being voiceless: a review on patient communication in intensive care unit. Systematic Reviews in Pharmacy , 11 (12) pp.1328-1333
2020 The effects of early educational intervention on patients with acute coronary syndrome (ACS): a review. Malaysian Journal of Medical Research , 4 (2) pp.39-48
2020 Nurses' perception on patient safety culture in critical care area at a tertiary hospital in Pahang, Malaysia. Malaysian Journal of Nursing , 11 (4) pp.78-84
2020 Pharmacists' perception on medication errors in intensive care unit. Malaysian Journal of Medical Research , 4 (1) pp.20-25
2020 Disaster preparedness awareness among critical care nurses at a tertiary hospital in Pahang, Malaysia. Malaysian Journal of Medical Research , 4 (3) pp.26-34
2019 The family caregivers' needs on care at home with severe traumatic brain injury survivors: a review. Malaysian Journal of Nursing (MJN) , 11 (2) pp.69-76
2019 The association between social cohesion and community disaster resilience: a cross‐sectional study. Health and Social Care in the community , 7 (3) pp.621-631
2019 Nurse perception on medication error in Intensive Care Unit. Journal of Medical Biomedical and Applied Sciences , 7 (7) pp.267-271
2019 Health-related quality of life after 6-month post-injury on severe traumatic brain injury: A cohort study in two Malaysia hospitals. Emfermeria Clinica
2019 Outcome of mentorship programs based on six specific criteria of registered nurses in Malaysia. Malaysian Journal of Nursing , 11 (1) pp.45-56
2019 Functional outcomes 6 months after severe traumatic brain injury following admission into intensive care unit: a cohort study in two tertiary hospitals. Clinical Nursing Research (1) pp.830-851
2018 Does good critical thinking equal effective decision-making among critical care nurses? A cross-sectional survey. Intensive and Critical Care Nursing , 44 pp.1-10
2018 Main causes of medication administration errors among final year student nurses in University College of Islam Melaka (KUIM). Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS) , 6 (8) pp.2997-3002
2018 Functional outcomes and health-related quality of life after severe traumatic brain injury: A review. Clinical Nursing Research pp.1-15
2018 Risk of deterioration among general ward patients: Nurses’ ability in assessing early warning signs. Malaysian Journal of Medical Research , 2 (1) pp.19-29
2018 Intensive care unit nurses’ perceptions of the necessity for ICU outreach services in Malaysia. International Journal of Care Scholars , 1 (1) pp.1-9
2018 Associations between demographic characteristics and resilience factors: A self-report survey. International Journal of Care Scholars , 1 (1) pp.22-28
2018 Mentorship programme criteria and performance outcomes of nurses’ perceptions. Makara Journal of Health Research , 22 (1) pp.35-39
2018 Socio-demographic factors and quality of life of head and neck cancer patients before and after treatment in the East Coast of Malaysia. International Journal of Care Scholars , 1 (2) pp.13-18
2018 Deteriorating patients and risk assessment among nurses and junior doctors: a review. The International Medical Journal Malaysia , 17 (1) pp.153-162
2018 Responding to patient deterioration: a medical records analysis. International Journal of Care Scholars , 1 (2) pp.22-29
2018 Quality of life in pre- and post-treatment among head and neck cancer survivors at a tertiary centre, Malaysia. Makara Journal of Health Research , 22 (2) pp.80-87
2017 Improving community disaster resilience through scorecard self-testing. Disaster Prevention and Management: An International Journal , 26 (1) pp.13 -27
2016 Risk assessment and responses to deteriorating patients: Nurses and junior doctors’ knowledge, attitudes and practice (KAP) in the East Coast Malaysia. Journal of Malaysian Nurses Association pp.2-16
2016 Undergraduate nursing students’ perceptions of the effectiveness of clinical teaching behaviours in Malaysia: a cross-sectional, correlational survey . Nurse Education Today , 44 pp.79-85
2014 Survey of Malaysian Critical Intensive Care unit nurses’ awareness of patients’transition experiences (PE) and transitionalcare practice (TCP). Intensive and Critical Care Nursing Journal pp.1-8
2013 Patients’ transition in the intensive care Units : concept analysis. Intensive and Critical care Nursing , 29 (4) pp.187-192

Conference or Workshop Item

2021 A review of the impact of early tracheostomy among head injury patients. In: 2nd Syedza Saintika International Conference on Nursing, Midwifery, Medical Laboratory Technology, Public Health, and Health Information Management (SeSICNiMPH 2021)
2020 Understanding the development of self-efficacy for physical activity engagement in men after myocardial infarction: a preliminary qualitative study. In: 1st International Nursing and Health Sciences Symposium (INHSS)
2020 Traumatic Brain Injury survivors' caregivers needs and the implication required during pandemic (Covid-19). In: 1st International Nursing and Health Sciences Symposium (INHSS)
2019 Pharmacists’ perception on medication errors in intensive care unit. In: The 4th International Conference on Global Health in conjunction with The 7th Asian International Conference on Humanized Health Care
2019 The prevalence of burnout syndrome among critical care nurses in a tertiary hospital in Pahang, Malaysia. In: 4th. ICGH 2019 in Conjunction with 7th. Asian International Conference on Humanized Care
2019 The prevalence of burnout syndrome among Critical care Nurses at a tertiary hospital in Pahang Malaysia. In: The 4th International Conference of Global Health in Conjunction with 7th. Asian International Conference on Humanized Health Care, Indonesia
2019 Being voiceless: a review on patient communication in intensive care unit. In: 4th International Conference on Global Health (ICGH) in conjunction with the 7th Asian International Conference in Humanized Health Care (AIC-HHC) 2019
2018 Exploring the needs of family caregivers: preliminary findings. In: The 4th International Conference on Nursing (ICON) 2018
2018 The health related quality of life outcome of severe traumatic brain injury in two tertiary hospitals: a cohort study (ID: 008). In: The International Nursing Scholar Congress 2018
2017 Head and neck cancer patients’ quality of life: A conceptual analysis. In: USM National Nursing Conference 2017: Transdisciplinary & Innovative Approach Towards Quality Caring
2017 Understanding of long-term impact of severe Traumatic Brain Injury (TBI) survivors during recovery following Intensive Care Unit (ICU) admission: a follow-up study in two neuro - center hospitals. In: USM National Nursing Conference 2017
2017 Functional outcome 6 months after severe traumatic brain injury following admission to intensive care unit: A follow-up study in two neuro-center hospitals. In: Medical Research Symposium (MRS 2017)
2016 Understanding long term impact of traumatic brain injury (TBI) survivors during recovery following discharge from the intensive care units (ICU) in Malaysian hospitals. In: 2nd. International Nursing Conference (2nd INC 2016)
2016 Assessment of community disaster resilience among Kelantan flood affected community: a cross-sectional study. In: Medical Research Symposium & Pacific Partnership in conjunction with Kuantan Research Day 2016
2016 Assessment of community disaster resilience among Kelantan flood affected community: a cross sectional study. In: Medical Research Symposium & Pacific Partnership in conjunction with Kuantan Research Day 2016
2016 The adaptation of Australian community disaster resilience scorecard & self-assessment of community disaster resilience (Cdr): Kelantan's flood affected communities. In: Persidangan Kajian Bencana Banjir 2014
2016 Critical care outreach community program for primary care nurses and the outcome to critical illness survivors. In: Persidangan Kebangsaan Ketiga Pemindahan Ilmu (NCKT 16)
2016 Flood, disaster resilience and social cohesion informing sustainable disaster recovery policy in Malaysia. In: 2nd. International Nursing Conference (2nd INC 2016)
2015 The concept of community disaster resilience: a proposed mixed method study on "the adaptation of Australian community disaster resilience scorecard & self-assessment of Community Disaster Resilience (CDR). In: The 17th Islamic Medical Association of Malaysia (IMAM) Annual Scientific Conference 2015 in conjunction with 25th IMAM Silver Jubilee
2015 Adaptation of Australian community disaster resilience scorecard & self assessment of community disaster resilience. In: Bengkel 1 Kajian Bencana Banjir 2014
2015 Implementation of intensive care outreach: nurses and junior doctors’ knowledge, attitude and practice in risk assessment and responses to deteriorating patients. In: 1st International Postgraduate Nursing Conference 2015
2014 The provision of ICU outreach and its impact on ICU survivors, families and healthcare professionals. In: 2nd USM International Nursing Conference 2014
2014 General ward nurses’ knowledge, attitude and skills on risk of deterioration assessment among patients: a comparison between hospitals in the East Coast Malaysia- a proposal. In: International Celebration Conference of 110 years Contributions of Nursing Education of Ewha Woman University in Seoul, Korea : Innovative Program for Nursing Education to Enhance Global Health
2014 Clinical teaching behaviors and its effectiveness to learning: IIUM. A comparison between faculty and undergraduate nursing students’ perception in Malaysia. In: 5th International Nurse Education Conference (NET NEP 2014)
2014 ICU without walls: its time to change . In: 1st International Nursing Conference 2014
2013 Novel Intensive Care Unit (ICU) outreach service: Malaysian ICU nurses perspectives. In: 27th Annual BACCN Conference
2013 Malaysian ICU nurses’ constructive response to critical ill patients transition/ experience: Qualitative analysis. In: British Association of Critical Care Nurses (BACCN) Conference
2012 Closing the gap: evidence to action . In: Pahang Malaysia Nurses Association: Annual General Meeting
2011 Patients transition: what is it like in the intensive care unit? discover the hidden realities from nurses’ perspective. In: 17th Qualitative Health Research Conference 2011
2011 Current challenges in nursing profession. In: World Nurses' Day Celebration 2011
2010 Transition in the critically ill patients: Malaysian nurses’ perspective. In: The 2010 International Nursing Conference: Diversity and Dynamic of Nursing Science and Art

Book

2018 Critical care nursing and emergency response issues. IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-418-743-9
2005 Prosedur kejururawatan menggunakan process kejururawatan. Pearson Malaysia Sdn. Bhd. . ISBN 983-2639-68-9

Book Section

2018 Critical care nurses' awareness of medication errors and its prevention: a mixed method study. In: Critical care nursing and emergency response issues IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-418-743-9 , pp.1-41
2018 Relationship between nurses knowledge, attitudes and practice on delirium with assessment and occurrence of delirium among ICU patients. In: Critical care nursing and emergency response issues IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-418-743-9 , pp.42-86
2018 Families' satisfaction on care provided to Intensive Care Unit (ICU) survivors: comparison between ICU and general ward setting in Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan Pahang. In: Critical care nursing and emergency response issues IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-418-743-9 , pp.87-121
2018 Emergency response team contribution in flood disaster and experience in building community resilience: a qualitative study. In: Critical care nursing and emergency response issues IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-418-743-9 , pp.122-155