الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ma'an Fahmi Rashid Al-Khatib
Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Natural Science ~ Environmental Sciences ~ Environment Technology/Industry ~ Water and Wastewater Treatment Technology
  • Biotechnology ~ Biotechnology ~ Industrial and Environmental Biotechnology ~ Biofuel
  • Biotechnology ~ Biotechnology ~ Industrial and Environmental Biotechnology ~ Bioremediation
  • Engineering Tech ~ Engineering And Technology ~ Electrical and Electronic Engineering ~ Other Electrical and Electronic Engineering n.e.c.
  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Nanotechnology ~ Other Nanotechnology n.e.c.
ADVANCED BIOSEPARATION PROCESSES 2010/2011 2011/2012
BIOFUEL AND BIOENERGY 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
BIOLOGICAL WASTE TREATMENT DESIGN 2014/2015 2015/2016
BIOMASS ENERGY 2012/2013
BIOTECHNOLOGY ENGINEERING LAB 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
BIOTECHNOLOGY ENGINEERING LAB II 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
CARBON NANOMATERIALS AND APPLICATIONS 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2016/2017 2017/2018
ENGINEERING ETHICS FROM ISLAMIC PERSPECTIVE 2019/2020
ENGINEERING ETHICS SAFETY AND ENVIRONMENT 2019/2020
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT 2015/2016
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ENGINEERING 2015/2016
FINAL YEAR PROJECT II 2018/2019
FLUID MECHANICS 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014/2015
FLUID MECHANICS FOR CHEMICAL ENGINEERS 2021/2022 2022/2023
INTEGRATED DESIGN PROJECT 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Integrated Design Project 2018/2019 2023/2024
NANOBIOTECHNOLOGY 2015/2016 2016/2017 2017/2018
PRINCIPLE OF MASS AND ENERGY BALANCE 2022/2023 2024/2025
PRINCIPLES OF MASS AND ENERGY BALANCE 2022/2023 2024/2025
PROCESS PLANT DESIGN & SAFETY 2013/2014
PROJECT I 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2013/2014 2018/2019 2023/2024
PROJECT II 2012/2013
Project Management 2023/2024
REACTION ENGINEERING 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2022/2023 2023/2024 2024/2025
SEMINAR 2018/2019
SEPARATION PROCESSES 1 2022/2023
SEPARATION PROCESSES FOR BIOCHEMICAL PRODUCTS 2007/2008 2013/2014
SEPARATION PROCESSES I 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ISSUES, POLICIES AND PRACTICES 2021/2022
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ISSUES, PRINCIPLES AND PRACTICES 2022/2023 2023/2024
THERMODYNAMICS 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014/2015 2023/2024
USRAH IN ACTION 1 2022/2023
USRAH IN ACTION 2 2022/2023
In Progress
2019 - Present Study on the Biodegradation of Fat, Oil and Grease (FOG) in the WWTP of IWK
2018 - Present A novel technique of orienting chitin nanofiber using directed growth of fungi for enhanced bionanocomposite mechanical performance.
2018 - Present A novel technique of orienting chitin nanofiber using directed growth of fungi for enhanced bionanocomposite mechanical performance.
2018 - Present A novel technique of orienting chitin nanofiber using directed growth of fungi for enhanced bionanocomposite mechanical performance.
2004 - Present Bio-Environmental Engineering Research Centre (BERC)
2004 - Present Bio-Environmental Engineering Research Centre (BERC)
Completed
2015 - 2018 Investigation of Immobilization of Fungal Biomass on Carbon Nanotubes (CNTs) as a Novel Biosorbent for Removal of Textile Dyes
2015 - 2018 Investigation of Immobilization of Fungal Biomass on Carbon Nanotubes (CNTs) as a Novel Biosorbent for Removal of Textile Dyes
2014 - 2018 Investigation of Activity and Loading Capability of Lipase Enzyme Immobilized on Nano- and Micro- Polymer Substrates
2014 - 2018 Investigation of Activity and Loading Capability of Lipase Enzyme Immobilized on Nano- and Micro- Polymer Substrates
2013 - 2016 Fabrication of High-Performance Carbon Nanotube Field-Effect Transistor by Alcohol Catalytic Chemical Vapor Deposition Method
2013 - 2016 Fabrication of High-Performance Carbon Nanotube Field-Effect Transistor by Alcohol Catalytic Chemical Vapor Deposition Method
2013 - 2016 Development of a Photo-voltaic System Using CNT and ZnxCd1-x (O) for the Conversion of Solar Energy to Electricity
2013 - 2016 Development of a Photo-voltaic System Using CNT and ZnxCd1-x (O) for the Conversion of Solar Energy to Electricity
2012 - 2015 Optimization of Colour Removal from Palm Oil Mill Effluent (POME) by Nanomaterials
2012 - 2015 Prototype Development of High Performance Lightweight Nanocomposite Sport Shoes
2012 - 2014 Isolation of Bacterial Strains for Bioremediation of Fat, Oil & Grease (FOG) in Wastewater Treatment Plants
2012 - 2015 Optimization of Colour Removal from Palm Oil Mill Effluent (POME) by Nanomaterials
2012 - 2015 Prototype Development of High Performance Lightweight Nanocomposite Sport Shoes
2012 - 2014 Isolation of Bacterial Strains for Bioremediation of Fat, Oil & Grease (FOG) in Wastewater Treatment Plants
2011 - 2014 RU 2011:Pollution Load Determination,Assessment and Management in IIUM River through Development of QUAL2K Water Model.
2011 - 2012 Extraction of Plant Material for Discovery Anti-Cancer Properties
2011 - 2012 Advances In Nanotechnology And Its Applications (KVC Project 2011)
2011 - 2012 Extraction of Plant Material for Discovery Anti-Cancer Properties
2011 - 2014 RU 2011:Pollution Load Determination,Assessment and Management in IIUM River through Development of QUAL2K Water Model.
2011 - 2012 Advances In Nanotechnology And Its Applications (KVC Project 2011)
2010 - 2014 Development of Pathogen Free Composting Process with Oil Palm Industrial Waste by Compatible Filamentous Fungi
2010 - 2014 Development of Pathogen Free Composting Process with Oil Palm Industrial Waste by Compatible Filamentous Fungi
2009 - 2009 Academic Performance Measurement : A Professional Development Programme for Faculty of Arts and Humanities King Abdul Aziz University, Jeddah Saudi Arabia
2009 - 2011 Isolation of Hydrocarbons-Degrading Bacteria from Oil-Contaminated Soil
2009 - 2012 Bioremediation of Hydrocarbon-contamidated Soils
2009 - 2012 Bioremediation of Hydrocarbon-contamidated Soils
2009 - 2009 Academic Assessment with Tabuk University
2009 - 2011 Optimization of Enzyme Immobilization on Carbon Nanotubes
2009 - 2010 Adsorption of Heavy Metals from Industrial Wastewater using Carbon Nanomaterial Grown on Granular Activated Carbon
2009 - 2011 Isolation of Hydrocarbons-Degrading Bacteria from Oil-Contaminated Soil
2009 - 2009 Academic Performance Measurement : A Professional Development Programme for Faculty of Arts and Humanities King Abdul Aziz University, Jeddah Saudi Arabia
2009 - 2011 Optimization of Enzyme Immobilization on Carbon Nanotubes
2009 - 2009 Academic Assessment with Tabuk University
2009 - 2010 Adsorption of Heavy Metals from Industrial Wastewater using Carbon Nanomaterial Grown on Granular Activated Carbon
2008 - 2012 Development of Model for the Dewatering of Wastewater Sludge/Biosolids using Electroosmotic technique
2008 - 2010 Study of Membrane Bioreactor in Wastewater Treatment
2008 - 2012 Development of Model for the Dewatering of Wastewater Sludge/Biosolids using Electroosmotic technique
2008 - 2010 Study of Membrane Bioreactor in Wastewater Treatment
2007 - 2010 Immobalization of Chitosan onto the Surface of Carbon Nanotube CT for Removal of Heavy Metals
2007 - 2010 Immobalization of Chitosan onto the Surface of Carbon Nanotube CT for Removal of Heavy Metals
2006 - 2012 Production of Carbon Nanomaterials and Application in Removal of Toxic Heavy Metals From Water and Wastewater
2006 - 2012 Production of Carbon Nanomaterials and Application in Removal of Toxic Heavy Metals From Water and Wastewater
Article
2022 Optimisation of activated carbon production from baobab fruit shells by chemical activation with koh for the removal of phenol. Water Conservation & Management (WCM) , 6 (1) pp.56-61
2022 Statistical optimization of adsorption processes for the removal of phenol by ac derived from baobab fruit shell. Materials Science and Engineering , 1192 (1) pp.1-7
2021 Removal of phenol from aqueous solution by adsorption onto baobab fruit shell activated carbon: equilibrium and kinetics studies. Journal of Environmental Treatment Techniques , 9 (3) pp.686-697
2021 Enhancement of the calorific value of empty fruit bunch (EFB) by adding municipal solid waste as solid fuel in gasification process. IIUM Engineering Journal , 22 (2) pp.10-20
2021 Municipal solid waste and palm kernel shell mixture as feedstock in the gasification process. Biological And Natural Resources Engineering Journal , 5 (1) pp.1-12
2021 Adsorption of methylene blue onto activated carbon developed from baobab fruit shell by chemical activation: kinetic equilibrium studies. IIUM Engineering Journal , 22 (2) pp.31-49
2021 Auto-correlation robustness of factorial designs and GAMS in studying the effects of process variables in a dual-objective adsorption system. Applied Water Science , 11 (2) pp.1-14
2020 Response surface optimization of yield of agarwood (Aquilaria malaccensis) leaf extract using Soxhlet extraction. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) , 8 (6) pp.1926-1934
2020 Understanding the effects of different parameters of Soxhlet extraction on bioactive compounds from Aquilaria malaccensis leaf through GCMS-based profiling. Food Research , 4 (Supplement 1) pp.63 -73
2020 Crustacean chitin nanomaterial as reinforcement for bio-based polymer. Advances in Materials and Processing Technologies pp.1-12
2020 تحديات التعلم الإلكتروني في ظل أزمة كورونا وما بعدها. الجزيرة
2019 Lipase immobilization on fibers grafted with polyglycidyl methachrylate. IIUM Engineering Journal , 20 (1) pp.12-23
2019 Bauxite mining and refinery: investigating prospective red mud management strategies. Journal of Engineering Science and Technology , Special Issue on SU18 pp.120-134
2019 Column efficiency of fluoride removal using Quaternized Palm Kernel Shell (QPKS). International Journal of Chemical Engineering , 2019 pp.1-13
2019 Immobilization of candida rugosa lipase on aminated polyvinyl benzyl chloride-grafted nylon-6 microfibers. Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis , 14 (2) pp.369-379
2019 Effects of time, temperature, and solvent ratio on the extraction of non-extractable polyphenols with anticancer activity of barhi date palm kernels extracts using response surface methodology. Preprints pp.1-36
2019 The optimum condition for the synthesis of carbon nanofibers on activated carbon to remove lead from aqueous solution. International Journal of Nanoelectronics and Materials , 12 (2) pp.135-144
2018 Synthesis of fish gelatin nanoparticles and their application for the drug delivery based on response surface methodology. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology , 9 pp.045014-1-13
2018 Immobilisation of Candida rugosa lipase on aminated polyethylene/polypropylene microfibrous sheet modifieded with oxirane group. ASM Science Journal , 11 (3) pp.182-200
2018 Reuse potential of carbon nanotubes in removing cadmium from water. Nanoscience & Nanotechnology-Asia , 8 (2) pp.193-198
2017 Cake compressibility analysis of BPOME from a hybrid adsorption microfiltration process. Water Environment Research , 89 (4) pp.292-300
2017 Nutritients depictions of Barhi date palm (Phoenix dactylifera L.) kernels 1. International Food Research Journal , 24 (Suppl.) pp.S325-S334
2017 Challenges in textile wastewater and current palliative methods: An overview. IIUM Engineering Journal , 18 (2) pp.71-78
2017 The application of multiphase DEM for the prediction of fat, oil and grease (FOG) deposition in sewer pipe lines. Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences , 39 (1) pp.9-16
2017 Nutrients depictions of Barhi date palm (Phoenix dactylifera L.) kernels. International Food Research Journal (IFRJ) , 24 (Suppl.) pp.S325-S334
2017 Process optimization for the production of fish gelatin nanoparticles. International Food Research Journal , 24 (Suppl.) pp.S501-S507
2017 Panus tigrinus as a potential biomass source for reactive blue decolorization: isotherm and kinetic study. Electronic Journal of Biotechnology , 24 (15) pp.7-11
2016 Turbidity and suspended solids removal from highstrength wastewater using high surface area adsorbent: mechanistic pathway and statistical analysis. Cogent Engineering , 3 (1) pp.1162384-1-1162384-18
2016 Removal of fluoride using quaternized palm kernel shell as adsorbents: Equilibrium isotherms and kinetics studies. BioResources , 11 (2) pp.4485-4511
2016 Studies on pore blocking mechanism and technical feasibility of a hybrid PAC-MF process for reclamation of irrigation water from biotreated POME. Separation Science and Technology pp.1-16
2016 Technical feasibility study of a low-cost hybrid PAC-UF system for wastewater reclamation and reuse: a focus on feedwater production for low-pressure boilers. Environmental Science and Pollution Research , 23 (22) pp.22554-22567
2016 Electrostatic biosorption of COD, Mn and H2S on EFB-based activated carbon produced through steam pyrolysis: an analysis based on surface chemistry, equilibria and kinetics. Waste and Biomass Valorization , 7 (1) pp.109-124
2016 Synthesis and characterization of carbon nanofibers grown on powdered activated carbon.. Journal of Nanotechnotechnology , 2016 pp.1-10
2016 Synthesis of carbon nanofibers on impregnated powdered activated carbon as cheap substrate. Arabian Journal of Chemistry , 9 (4) pp.532-536
2015 A two-step optimization and statistical analysis of COD reduction from biotreated POME using empty fruit bunch-based activated carbon produced from pyrolysis. Water Quality, Exposure and Health , 7 (4) pp.603-616
2015 Efficient lead sorption from wastewater by carbon nanofibers. Environmental Chemistry Letters , 13 (3) pp.341-346
2015 Isolation of bacterial strain for biodegradation of fats, oil and grease. Malaysian Journal of Analytical Sciences (MJAS) , 19 (1) pp.138-143
2015 Lead sorption by carbon nanofibers grown on powdered activated carbon — kinetics and equilibrium. NANO: Brief Reports and Reviews , 10 (2) pp.1550017-1
2014 Potentials of biosurfactant and biomass from locally isolated panus tigrinus and klebsiella pneumonia strains and decolorization of selected industrials dye. Journal of Pure and Applied Microbiology , 8 (1) pp.725-730
2014 Morphological synthesis and environmental application of ZSM-5 zeolite crystals from combined low-water and fluoride syntheses routes. Advances in Environmental Biology , 8 (3) pp.613-625
2014 Mechanism of fat, oil and grease (FOG) deposit formation in sewer systems. Advances in Environmental Biology , 8 (3) pp.815-820
2014 Problems, control, and treatment of fat, oil, and grease (FOG): a review. Journal of Oleo Science , 63 (8) pp.747-752
2014 Effect of Tio2 concentration on photocatalytic degradation of reactive orange 16 Dye (Ro16). Advances in Environmental Biology , 8 (3) pp.692-695
2014 Application of response surface methodology (RSM) for optimization of color removal from POME by granular activated carbon. International Journal of Environmental Science and Technology , xx (xx) pp.1-8
2014 Optimization of bioethanol production from empty fruit bunches by co-culture of saccharomyces cerevisae and aspergillus niger using statistical experimental design. Journal of Pure and Applied Microbiology , 8 (s.ed 1) pp.731-740
2014 Comparative and optimization studies of adsorptive strengths of activated carbons produced from steam- and CO2-activation for BPOME treatment. Advances in Environmental Biology , 8 (3) pp.603-612
2013 Boiler-feed and process water reclamation from Biotreated Palm Oil Mill Effluent (BPOME): A developmental review . Chemical and Biochemical Engineering Quarterly , 27 (4) pp.477-489
2013 Zero liquid discharge and water conservation through water reclamation & reuse of biotreated palm oil mill effluent: A review. International Journal of Academic Research , 5 (4) pp.170 -183
2012 Statistical modelling optimisation of cellulase enzyme immobilisation on functionalised multi-walled carbon nanotubes for empty fruit bunches degradation. Australian Journal of Basic and Applied Sciences , 6 (1) pp.30-38
2011 Enhanced electroforced sedimentation of various solid-liquid systems. African Journal of Biotechnology , 10 (81) pp.18906-18909
2011 Chemical resistance tests on PP-ternary nanocomposite for its application in bioreactor liner fabrication. Science China Technological Sciences , 54 (8) pp.2217-2223
2011 Production of sugar by hydrolysis of empty fruit bunches using palm oil mill effluent (POME) based cellulases: Optimization study. African Journal of Biotechnology , 10 (81) pp.18722-18727
2011 Optimization of activated carbon production from empty fruit bunch fibers in one-step steam pyrolysis for cadmium removal from aqueous solution. Environmentalist
2011 Rapid method for the determination of moisture content in biodiesel using FTIR spectroscopy . Journal Of The American Oil Chemists' Society
2011 Effect of processing conditions in the preparation of PP-Ternary Nanocomposite using MWCNT as secondary filler. Journal of Materials Science and Engineering , 5 pp.130-144
2011 Growth of carbon nanomaterial on granular activated carbon . Advanced Materials Research , 264 pp.535-541
2011 Heavy metals removal from synthetic wastewater by a novel nano-size composite adsorbent. International Journal of Environmental Science and Technology , 8 (4) pp.799-806
2011 An isolated bacterial consortium for crude oil biodegradation. African Journal of Biotechnology , 10 (81) pp.18763-18767
2011 The production of carbon nanotubes using two-stage chemical vapor deposition and their potential use in protein purification. Chemical Engineering Journal , 168 pp.461-169
2011 Kinetic study of a Bacterial Consortium isolated from soil contaminated with crude oil. Australian Journal of Basic and Applied Sciences , 5 (6) pp.925-930
2011 Enzymatic hydrolysis of oil palm empty fruit bunch using immobilized cellulase enzyme. African Journal of Biotechnology , 10 (81) pp.18811-18815
2010 Statistical optimization of carbon nanotubes production by DS-CVD and its application in protein purification. World Journal of Engineering , 7 (4) pp.282-289
2010 Optimization of CNTs production using full factorial design and its advanced application in protein purification. International Journal of Nanoscience , 9 (3) pp.181-192
2010 Effect of Modification on the Physicochemical and Thermal Properties of Organophilic Clay Modified with Octadecylamine. International Journal of Engineering and Technology , 10 (1) pp.27-35
2010 Improving the polypropylene-clay composite using carbon nanotubes as secondary filler. Energy Research Journal , 1 (2) pp.68-72
2010 Effect of radiation dose on the properties of natural rubber nanocomposite. Radiation Physics and Chemistry , 79 (12) pp.1279-1285
2010 Immobilization of Chitosan onto Carbon Nanotubes for Lead Removal from Water. Journal of Applied Sciences , 10 (21) pp.2705-2708
2010 Clean production of carbon nanomaterials to remove arsenic from drinking water. OIDA International Journal of Sustainable Development , 1 (7) pp.45-52
2010 Adsorption of copper, nickel and lead ions from synthetic semiconductor industrial wastewater by palm shell activated carbon. International Journal of Environmental Science and Technology , 7 (4) pp.751-758
2010 Study of Pb adsorption by carbon nanofibers (CNFs) grown on powdered activated carbon. Journal of Applied Sciences , 10 (17) pp.1983-1986
2009 Optimisation of arsenic adsorption from water by carbon nanofibers grown on powdered activated carbon impregnated with nickel.. Journal of Applied Sciences , 9 (17) pp.3180-3183
2008 Immobilization of fungal biomass with multi-walled carbon nanotubes as biosorbent. Malaysian Journal of Microbiology , 14 (2 (Special issue)) pp.113-119
2003 Synthesis and characterization of carbon nano-structures for methane storage. Environmental Informatics Archives, , 1 pp.597-605
2002 The effect of impregnation of activated carbon with SnCl2.2H2O on its porosity, surface composition and CO gas adsorption. Carbon , 40 (11) pp.1929-1936

Conference or Workshop Item

2021 Simulation of biomass and municipal solid waste pellet gasification using aspen plus. In: 6th International Conference on Biotechnology Engineering 2021
2021 Production and characterization of activated carbon from Baobab fruit shells by chemical activation using ZnCl2, H3PO4 and KOH. In: 1st International Conference on Material Processing and Technology 2021
2021 Simulation of biomass and municipal solid waste pellet gasification using Aspen Plus. In: 6th International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2021)
2021 Statistical optimization of adsorption processes for the removal of Phenol by activated carbon derived from Baobab fruit shell. In: 6th International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2021)
2021 Responsible research and industry-academia partnership to enhance indigenous green technologies. In: The Malaysia International Water Convention (MIWC) 2021
2021 Wastewater treatment plants during Covid-19 Pandemic: a safeguard or a hazard?. In: Pandemic and The challenges of Domestic Wastewater Operation
2020 IIUM river of life : friends of Sungai Pusu. In: IIUM Sustainability WEBINAR 1.0: Untangling sustainability issues through inter & transdisciplinary approach: the case of Sungai Pusu, Gombak
2020 التجربة الماليزية في مواجهة تحديات كورونا في قطاع التعليم. In: Kuala Lumpur International Conference on Management and Education (KLICME 2020)
2020 Keep strong - Rise Together. In: Keep strong - Rise Together
2020 Virtual learn caster techniques: designing the experience. In: Virtual Class Techniques : Designing the Experience
2020 Sesi perkongsian penilaian anugerah khas YB Menteri Pendidikan Malaysia: reka bentuk kurikulum & penyampaian inovatif. In: Bengkel Pemilihan Anugerah Khas YB Menteri Pendidikan Malaysia : Rekabentuk Kurikulum dan Penyampaian Inovatif ( AKRI) 2019
2020 Post COVID-19 river quality: challenges ahead!. In: IIUM River of Life Flagship Project
2020 Be a force of nature - care for the environment. In: Environmental webinar: Be a force of nature – environmental care
2020 How to use google meet - step by step. In: E-Learning Clinic 2.0
2020 Can education gap be bridged worldwide? | Inside Story. In: Inside Story
2020 اتجاهات حديثة في التعليم الجامعي :. In: اتجاهات حديثة في التعليم الجامعي
2019 GCMS-based profiling revealed bioactive compounds from Aquilaria malaccensis leaf extract. In: Global Halal Sphere Conference 2019 (GloHaS 2019)
2018 Influence of aeration on nutrients removal by chlorella sp. from wastewater. In: 5th International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2018)
2018 Fluoride removal by Palm Kernel Shell Activated Carbon (PKSAC): batch and isotherms approach. In: The 4th International Conference on Chemical Engineering and Industrial Biotechnology 2018 (ICCEIB 2018)
2018 Bauxite mining and refinery: investigating prospective of red mud management strategies. In: International Engineering Research Conference 2018
2017 Isotherm, kinetic and adsorption study of malachite green dye on Carbon Nanotubes Immobilized Biomass (CNTIB). In: 10th World Congress of Chemical Engineering (WCCCE10)
2017 Factors affecting the immobilization of fungal biomass on CNT as a biosorbent for textile dyes removal. In: International Conference on Materials Technology and Energy (ICMTE 2017)
2017 Understanding the significance variables for fabrication of fish gelatin nanoparticles by Plackett-Burman design. In: International Conference on Advances in Manufacturing and Materials Engineering 2017 (ICAMME17)
2017 Response surface methodology for optimization of lipase immobilization conditions on nanofibers grafted with polyglycidyl methachrylate (PGMA). In: 3rd International Symposium on Materials and Sustainable Development (ISMSD2017)
2017 Immobilization of fungal biomass with multi-walled carbon nanotubes as biosorbent. In: International Conference on Environmental Research and Technology (ICERT 2017)
2017 Immobilization of Candida rugosa lipase on grafted-PGMA polymer for industrial applications. In: ASIA International Multidisciplinary Conference 2017
2017 Immobilization of lipase candida rugosa on nylon 6 polymer grafted with poly venylbenzyl chloride (PVBC). In: ASIA International Multidisciplinary Conference 2017
2017 Extraction and profiling of agarwood (Aquilaria malaccensis) leaves extract. In: International Malaysian-French Scientific Conference (IMFSC 2017): Inspired by nature, delivered through science for a better world
2016 Optimization of lipase immobilization on nylon -6-grafted with PGMA polymer . In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2016 Optimization of lipase immobilization on nylon -6-grafted with PGMA polymer . In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2016 Textile wastewater challenges and current mitigation methods: an overview. In: "4th International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE'16): Harnessing Biotechnology For Sustainable And Green Future"
2016 Cross-flow microfiltration of a high strength industrial wastewater: Modelling of membrane fouling mechanisms. In: Qatar Foundation Annual Research conference
2016 Phenolic contents and antioxidant activity of barhi date palm (Phoenix dactylifera L.) kernels extracts. In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2016 Development of acid-base-enzyme pretreatment and hydrolysis of palm oil mill effluent for bioethanol production: a review . In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2016 Formulation development and systematic optimization of production fish gelatine nanoparticles as new resource for drug delivery. In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2016 Characterization of the Baobab fruit shells as adsorbtion material. In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2016 Production of polymethyl methacrylate grafted biopolymer using potassium persulfate. In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2016 Use of GIS in the improvement of sewage treatment plant management: A case study. In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2016 Preliminary study on the application of multiphase DEM for the prediction of fat,oil and grease (FOG) deposition in sewer pipe lines. In: 4th International Conference on Biotechnology Engineering 2016 (ICBioE 2016)
2015 Decolorization of reactive blue using white rot fungi biomass: optimization, isotherm and kinetic study. In: Asian Congress on Biotechnology 2015 (ACB 2015)
2015 Production of tilapia fish gelatin nanoparticles. In: International Research, Invention and Innovation Exhibition 2015
2014 Statistical optimization of bioethanol production from empty fruit bunches by a mixed culture of yeast and fungus. In: International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2013)
2014 Modelling of membrane fouling in ultrafiltration of Adsorbed Biotreated Palm Oil Mill Effluent (ABPOME). In: The 27th International Symposium on Chemical Engineering (ISChE 2014)
2014 E. coli in tropical urban rivers : a case study of the Sungai Gombak basin. In: 13th IWA Specialist Conference on Water and River Basin Management
2013 Systemic study for dye decolorization using biosurfactants and biomass. In: International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2013)
2013 Treatment of biotreated palm oil mill effluent using powdered activated carbon produced from palm empty fruit bunch. In: 3rd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBIoE 2013)
2013 Synthesis of ZSM-5 Zeolite from low-water/fluoride route for the treatment of petroleum industry effluent. In: 3rd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBIoE 2013)
2013 Mechanism of fat, oil and grease (FOG) deposit formation in sewer pipelines. In: 3rd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBIoE 2013
2011 Performance of reactivated carbon nanotubes in adsorbing cadmium from aqueous solution . In: 46th Central Canadian Symposium on Water Quality Research
2011 Dehydration of Ethanol on Zeolite based media using adsorption process. In: 3rd (2011) CUTSE International Conference
2011 Optimization of process parameters for the production of polypropylene ternary nanocomposites. In: 2nd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2011)
2011 Enzymatic hydrolysis of oil palm empty fruit bunch using immobilized cellulase enzyme. In: 2nd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2011)
2011 Cellulosic bioethanol production from empty fruit bunches by locally produced cellulases. In: 2nd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2011)
2011 An isolated bacterial consortium for crude oil biodegradation. In: 2nd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2011)
2011 Optimization of hydrolysis process using empty fruit bunches by locally produced cellulases. In: 2nd International Conference on Biotechnology Engineering (ICBioE 2011)
2010 Production of activated carbon from (EFB) for removal of cadmium. In: IIUM Research, Innovation & Invention Exhibition (IRIIE 2010)
2010 Effect of adsorbate initial concentration on the removal of Pb from aqueous solutions by carbon nanofibers . In: 24th Symposium of Malaysian Chemical Engineers (SOMChE 2010) and 1st International Conference on Process Engineering and Advanced Materials 2010 (ICPEAM2010).
2010 Surface modification of activated carbon for enhancement of heavy metals adsorption.. In: 2nd International Conference on Environmental Research and Technology (ICERT).
2010 Fabrication of Adsorber Bed Apparatus for dehydration of ethanol on Zeolite based media. In: International Conference on Technology for New and Renewable Energy(ICT-NRE)
2010 Adsorption of lead from aqueous solution by a novel carbon based adsorbent. In: IIUM Research, Innovation & Invention Exhibition (IRIIE 2010)
2010 Development of ternary nanocomposite for civil constraction and fabrication of process vessels. In: IIUM Research, Innovation & Invention Exhibition (IRIIE 2010)
2010 Adsorption of cadmium by activated carbon prepared from oil palm empty fruit bunch fibres. In: 4th World Engineering Congress 2010
2010 Bioremediation of oil spills in soil. In: IIUM Research, Innovation & Invention Exhibition (IRIIE 2010)
2010 Electron beam crosslinked natural rubber/multiwalled carbon nanotube nanocomposite. In: IIUM Research, Innovation & Invention Exhibition (IRIIE 2010)
2010 Immobilization of cellulases enzyme on Carbon Nanotubes (CNTs) for cellulosic compounds degradation. In: IIUM Research, Innovation & Invention Exhibition (IRIIE 2010)
2010 Production of activated carbon from empty fruit bunches by one step steam pyrolysis. In: 2nd International Conference on Environmental Research and Technology (ICERT 2010)
2009 Optimisation of arsenic adsorption from water by carbon nanofibres grown on powdered activated carbon impregnated with nickel . In: 3rd International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering
2009 Metal removal from industrial wastewater by a novel carbon nanomaterial. . In: Environmental Science and Technology Conference - ESTEC
2009 Adsorption of chromium from water by carbon nanotubes grown on powdered activated carbon. In: International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment in Developing Countries - SIBE,
2009 The formation of carbon nanofibers on powdered activated carbon impregnated with nickel.. In: International Conference on Nanoscience and Nanotechnology
2009 Immobilization of chitosan onto carbon nanotubes for lead removal from water. In: 3rd International Conference on Chemical & Bioprocess Engineering (ICCBPE-2009)
2009 Synthesis of carbon nanotubes and its potential application in protein purification by using skim latex serum. In: American Institute of Physics Conference Proceeding
2009 Synthesis of carbon nanotube and Its potential application in protein purification by using skim latex serum. In: Nanoscience and nanotechnology : International Conference on Nanoscience and Nanotechnology
2009 Statistical optimization of carbon nanotubes production by DS-CVD and its application in protein purification. In: 17th Annual International Conference on COMPOSITES/NANO ENGINEERING (ICCE-17)
2009 Surface characteristics of nanoclay modified with different alkylamonium ions. In: International Journal of Arts & Sciences Conference
2008 Immbolization of lipase on multi-walled carbon nanotubes. In: 2008 International Conference on Environment (ICENV 2008)
2008 Application of functionalized and non-functionalized carbon nanotubes for skim latex protein purification. In: 15th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE)-22nd Symposium of Malaysian Chemical Engineering (SOMChE) (RSCE-SOMChE 2008)

Book

2017 Adsorbed natural gas storage by experimental and simulation approaches. IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-418-495-7
2017 Advances in bio-environmental engineering. IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-418-490-2
2012 Comparing metals adsorption by carbon adsorbents: evaluating absorption properties of different carbon adsorbents. LAP Lambert Academic Publishing . ISBN 9783848414956
2011 Islamization, ethics and values in science and technology. IIUM Press . ISBN 978-967-022-582-1
2011 Proceeding of 2nd International Conference on Engineering Professional Ethics and Education (ICEPEE'11). Faculty of Engineering, International Islamic Universi ty Malaysia (IIUM) . ISBN 9789834297824
2011 Advances in nanotechnology & its application. IIUM Press . ISBN 9789670225876
2011 Recent advances in bioenvironmental engineering. IIUM Press . ISBN 9789670225852
2011 Current Research And Development In Biotechnology Engineering at IIUM (Volume 4). IIUM Press . ISBN 9789674181369

Book Section

2020 The IIUM river of life flagship project. In: Spirituality and sustainability: experiences of the International Islamic University Malaysia IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 9789674910488 , pp.138-159
2019 Modelling of pore-blocking behaviors of low-pressure membranes during constant-pressure filtration of an agro-industrial wastewater. In: Water management: social and technological perspectives CRC Press Taylor & Francis Group . ISBN 978-1-1380-6724-0 , pp.138-164
2019 Removal of chromium with CNT coated activated carbon for waste water treatment. In: Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials Elsevier 2020 . ISBN 9780128131954 , pp.1-11
2019 Development of acid‐base‐enzyme pretreatment and hydrolysis of palm oil mill effluent for bioethanol production. In: Liquid Biofuel Production Scrivener Publishing . ISBN 978-1-119-45987-3 , pp.197-217
2011 Analysis of electroforced sedimentation of zinc oxide . In: Current research and development in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181505 , pp.137-142
2011 Ethics of the student and professor : about the charter of the moral from Islamic prospective. In: Islamization, Ethics and Values in Science and Technology IIUM Press . ISBN 9789670225821 , pp.92-99
2011 Design of an adsorption system for the removal of phenol from water using activated carbon. In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.138-147
2011 Kinetics of activated carbon from EFB in mercury removal . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.21-25
2011 Carbon nanofibers to remove arsenic . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.26-31
2011 Carbon nanotubes to remove chromium . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.32-37
2011 Carbon nanotubes to remove nickel. In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.38-43
2011 Regeneration of Carbon Nano Tubes (CNT) in cadmium sorption from water. In: Advances in nanotechnology & its application IIUM Press . ISBN 9789670225876 , pp.98-113
2011 Evaluation on quality of heat resistance chocolate . In: Current research and development in biotechnology engineering at IIUM (Volume III) IIUM Press . ISBN 9789674181444 , pp.116-124
2011 Carbon nanofibers to remove nickel . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.50-53
2011 Adsorption of cadmium by CNTS grown on GACS . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.59-62
2011 Characterization of immobilized lipase on multi-walled carbon nanotube . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.80-85
2011 Application of carbon nanotubes impregnated on activated carbon for cadmium removal from aqueous solution . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.109-116
2011 Design and production of carbon nanotube-based biosensor . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.130-137
2011 Feasibility study on the production of biodiesel from microalgae . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.148-154
2011 Identification of suitable resin to be mixed with commercially available Cassava starch for rigid packaging application . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.155-161
2011 Immobilization of lipase on multi-walled carbon nanotubes . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.162-168
2011 Isolation of bacteria from oil-contaminated soil for crude oil degradation . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.175-182
2011 Isolation of bacteria from soil for plastics degradation . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.183-189
2011 Production of activated carbon from oil palm empty fruit bunch for adsorption of cadmium in aqueous solution . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.202-208
2011 Production of activated carbon from palm oil empty fruit bunch by chemical activation. In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.209-216
2011 Removal of colour from palm oil mill effluent using Granular Activated Carbon (GAC) . In: Current research and developments in biotechnology engineering at IIUM IIUM Press . ISBN 9789674181369 , pp.224-231