الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Kalthom Bt. Abdullah
Associate Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Economics, Business And Management ~ Economics, Business And Management ~ Marketing ~ Retailing
CONSUMER BEHAVIOUR 2013/2014 2017/2018 2019/2020 2020/2021
ENTREPRENEURIAL MARKETING 2013/2014 2014/2015
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
INTERNATIONAL MARKETING 1990/1991 1991/1992 1996/1997 2002/2003
INTRODUCTION TO MARKETING(NON-ENM) 2006/2007
MARKETING MANAGEMENT AND STRATEGY 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
MARKETING POLICIES 1996/1997
MARKETING PRINCIPLES 1990/1991 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021
MARKETING RESEARCH 2012/2013
PRACTICAL TRAINING (BBA) 2001/2002 2002/2003 2003/2004
PRINCIPLES AND PRACTICE OF MANAGEMENT 2003/2004
PRODUCT MANAGEMENT 2011/2012 2015/2016 2016/2017 2018/2019
PRODUCT PLANNING AND MANAGEMENT 1990/1991
PROMOTION MANAGEMENT 1990/1991 1991/1992 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
RETAIL MANAGEMENT 1991/1992 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2004/2005 2005/2006 2007/2008 2012/2013
SERVICES MARKETING 2007/2008 2012/2013 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Completed
2015 - -1 Projek Kaji Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Korporat, Bahagian Perkhidmatan & hal Ehwal Korporat, Tenaga Nasional Berhad
2015 - -1 Projek Kaji Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Korporat, Bahagian Perkhidmatan & hal Ehwal Korporat, Tenaga Nasional Berhad
2015 - 2017 Towards Devising A Fundamental Theory of Islamic Advertising
2015 - 2017 Towards Devising A Fundamental Theory of Islamic Advertising
2014 - 2017 Hijab a New Symbol of Fashion Line or a Pride of Muslim Women: An Empirical Study of Malaysian Muslim Women
2014 - 2017 Hijab a New Symbol of Fashion Line or a Pride of Muslim Women: An Empirical Study of Malaysian Muslim Women
2013 - 2015 Determining the Factors Influencing the Adoption of Social Networking Sites: Malaysian Muslim Users Perspective
2013 - 2015 Determining the Factors Influencing the Adoption of Social Networking Sites: Malaysian Muslim Users Perspective
2012 - 2014 Brand Perception Survey for Tenaga Nasional Berhad
2012 - 2014 Brand Perception Survey for Tenaga Nasional Berhad
2011 - 2014 The Effect of Green Marketing Campaigns on Malaysian Consumers' Behaviour towards Environmental Protection
2011 - 2013 A Conceptual Model for Measuring Service Quality in Education
2011 - 2013 Impact of Financial Crisis on Customer : An Islamic Perspective
2011 - 2013 Impact of Financial Crisis on Customer : An Islamic Perspective
2011 - 2014 The Effect of Green Marketing Campaigns on Malaysian Consumers' Behaviour towards Environmental Protection
2011 - 2013 A Conceptual Model for Measuring Service Quality in Education
2010 - 2015 Muslim Consumers; Experience with Deceptive Practices of Companies: An Islamic Perspective
2010 - 2015 Muslim Consumers; Experience with Deceptive Practices of Companies: An Islamic Perspective
2009 - 2010 The Marketability of IIUM Graduates: A Study on their Personality and Competency Level
2009 - 2010 The Marketability of IIUM Graduates: A Study on their Personality and Competency Level
2005 - 2008 The Changing Structure of Urban Families in Post Independent Malaysia
2005 - 2007 Original Title: An Exploratory Study On The Perception Of Malaysian Consumer Towards Low Cost Carriers New Title: An Exploratory Study on the Perception of Malaysian Consumer Towards the Services Quality of Selected Airlines Services
2005 - 2007 Original Title: An Exploratory Study On The Perception Of Malaysian Consumer Towards Low Cost Carriers New Title: An Exploratory Study on the Perception of Malaysian Consumer Towards the Services Quality of Selected Airlines Services
2005 - 2008 The Changing Structure of Urban Families in Post Independent Malaysia
In Progress
Unknown - Present Women for Progress Research Unit (WPRU)
Unknown - Present Women for Progress Research Unit (WPRU)
Article
2020 The effect of retail service quality on customer loyalty: the mediating role of customer satisfaction and trust. International Journal of Psychosocial Rehabilitation , 24 (6) pp.12625-12640
2020 The effect of multidimensional perceived value on customer loyalty towards retailers: the mediating role of customer satisfaction. Journal of Talent Development & Excellence , 12 (3s) pp.1763-1777
2019 Determining intention to buy air e-tickets in Malaysia. Management Science Letters , 9 (6) pp.933-944
2019 Risk reduction in online flight reservation: the role of information search. Journal of Reviews on Global Economics , 8 pp.886-899
2019 Competencies analysis for future employees to optimize organizational performance. The International Journal Of Business & Management , 7 (10) pp.204-213
2019 Elements of advertisement and their impact on buying behaviour: A study of skincare products in Malaysia. Management Science Letters , 9 (10) pp.1519-1528
2018 Measuring consumers' understanding of green marketing objective and concept in relation to environmental protection. Advanced Science Letters , 24 (5) pp.3310-3316
2018 A structural equation model of the halal certification and its business performance impact on food companies. International Journal of Economics, Management and Accounting , 26 (1) pp.185-206
2018 Measuring consumers’ understanding of green marketing objective and concept in relation to environmental protection. Advanced Science Letters , 24 (5) pp.3310-3316
2018 Communicating shari’ah-compliant brands of tourism in Malaysia. The Malaysian Journal of Consumer and Family Economics (MAJCAFE) , 22 (Special Issue) pp.15-28
2017 Customer-based brand equity model for the Shariah-compliant tourism: a conceptual model from the Muslim tourists’ perspective. Advanced Science Letters , 23 (9) pp.8541-8546
2017 Beliefs about Islamic advertising: an exploratory study in Malaysia. Journal of Islamic Marketing , 8 (3) pp.409-429
2016 Social media influence on Malay families resilience towards the challenges of Internet = Pengaruh media sosial ke atas dayatahan keluarga Melayu terhadap cabaran Internet. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication , 32 (2) pp.648-669
2015 Fashion: Malaysian Muslim women perspective. European Scientific Journal pp.438-454
2015 Factors influencing the adoption of social networking sites: Malaysian Muslim users perspective. Journal of Economics, Business and Management , 3 (2) pp.267-270
2014 The impact of technology CSFs on customer satisfaction and the role of trust: an empirical study of the banks in Malaysia. International Journal of Bank Marketing , 32 (5) pp.429-447
2013 The Impact of Customer Satisfaction on Word-of-Mouth: Conventional Banks of Malaysia Investigated. International Journal of Information Technology & Computer Science , 10 (3) pp.14-23
2013 Building trust in e-commerce from an Islamic perspective: A literature review. American Academic and Scholarly Research Journal , 5 (5) pp.161-168
2012 A structural equation modelling approach to validate the dimensions of SERVPERF in airline industry of Malaysia. International Journal of Engineering And Management Sciences , 3 (2) pp.134-141
2012 Development and validation of patient satisfaction instrument. Leadership in Health Services , 25 (1) pp.27-38
2011 A roadmap for CRM success: in light of the technology CSFS. JM International Journal of Marketing Management (JMIJMM) , 1 (3) pp.181-192
2011 A roadmap for CRM success : in light of the technology CSFS. JM International Journal of Marketing Management (JMIJMM) , 1 (3) pp.181-192
2010 Compliance to Islamic marketing practices among businesses in Malaysia . Journal of Islamic Marketing , 1 (3) pp.286-297
2010 Satisfaction Among Gen Y patients: a case study of students at the International Islamic University Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , 3 (3) pp.253-266
2009 Spillover effects of foreign hypermarkets on domestic suppliers in Malaysia . International Journal of Retailing & Disrtribution Management , 37 (3) pp.226-249
2008 Liberalization of retail sector and the economic impact of the entry of foreign hypermarkets on local retailers in Klang Valley, Malaysia. International Journal of Economics and Management , 2 (2) pp.323-342
2008 The perceptions of women’s roles and progress: a study of Malay women. Social Indicators Research , 89 pp.439-455
2007 Measuring the service quality of airline services in Malaysia. IIUM Journal of Economics and Management , 15 (1) pp.1-29

Conference or Workshop Item

2019 The impact of strategic human resource management to optimize organizational performance: application of competencies analysis. In: International Conference on Business Management (IICBM 2019)
2018 Higher education ethnography and satisfaction of international Muslim students: a focus on international vision and Islamisation. In: International Malaysia Halal Conference 2018 (IMHALAL2018)
2018 Gaining competitiveness advantage of Islamic credit card among Muslim customer in Malaysia. In: International Malaysia Halal Conference 2018 (IMHALAL2018)
2017 Influences of Islamized higher education in developing advertising perception towards Islamic clothing: a conceptual study on young Muslims in Malaysia. In: International Malaysia Halal Conference 2017 (IMHALAL 2017)
2016 Towards devising a fundamental theory of Islamic advertising. In: International Malaysia Halal Conference 2016 (IMHALAL 2016)
2016 A collection of Islamic advertising principles. In: 8th International Management and Accounting Conference (IMAC8) Leveraging Governance Towards Sustainability
2016 Customer-based brand equity model for the Shariah-compliant tourism: A conceptual study from the international Muslim tourist perspective. In: 2nd Asia International Conference 2016
2015 Fashion: Malaysian Muslim women perspective. In: 3rd Global Academic Meeting (GAM 2015)
2014 Understanding the effects of green marketing management on muslim consumers in Malaysia from and Islamic perspective. In: ICMIP 2 (International Conference Management from Islamic Perspective)
2014 Impact of financial crisis on the Islamic banks’ customers: a case of Malaysia. In: 5th Global Islamic Marketing Conference
2014 Factors influencing the adoption of social networking sites by Malaysian users: an empirical study using structural equation modelling. In: Technology, Science, Social Sciences and Humanities International Conference (TeSSHI 2014)
2013 Conceptualizing trust-based online behavior model for Muslim consumers . In: The 4th International Conference on Information & Communication Technology for the Muslim World (ICT4M)
2013 The impact of customer satisfaction on word-of-mouth: conventional banks of Malaysia investigated. In: 2nd International Conference on Human Computing, Education & Information Management Systems
2013 Factors influencing the adoption of social networking sites: Malaysian Muslim users perspective. In: 4th International Conference on Economics, Business and Management
2011 Internet influence on materialism among urban muslim women: Some challenges to the ummah. In: National Seminar on New Media and Islamic Issues: Challenges and Opportunities
2010 Corporate image of Islamic banks in Malaysia: an institutional theory approach. In: International Conference on Marketing: Global Issues and Challenges
2009 Brand personality and image on customer retention: examining Islamic banking services in Malaysia. In: International Business & Economics Conference

Book

Book Section

2019 Contemporary Management and Science Issues in the Halal Industry. In: Contemporary Management and Science Issues in the Halal Industry Springer Nature Singapore Pte Ltd. , pp.112-121
2011 Cases studies in consumer behavior. In: Case Studies as a Teaching-Learning Tool in Accounting and Marketing Courses : an Instructor's Perspective IIUM Press . ISBN 978-967-418-186-4 , pp.50-55
2011 Malaysian consumers' experience with deceptive marketing practices of sellers: an Islamic perspective. In: Readings in marketing : an Islamic perspective IIUM Press . ISBN 9789670225456 , pp.247-275
2011 Corporate image of Islamic banks in Malaysia : an institutional theory approach. In: Readings in Marketing: An Islamic Perspective IIUM Press . ISBN 978-96-7022-545-6 , pp.175-206
2009 Women's susceptibility to interpersonal influences: the influence of age and ethnic differences. In: An Insight Into Post-independence Malaysian Women's Well-being IIUM Press . ISBN 9789833855865 , pp.121-142
2009 Women's susceptibility to interpersonal influences: the influence of age and ethnic differences. In: An Insight Into Post-independence Malaysian Women's Well-being IIUM Press . ISBN 9789833855865 , pp.121-142