الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Muzamir Bin Azmi
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

PHYSICS 1 2008/2009 2011/2012
PHYSICS 2 2008/2009 2009/2010
PHYSICS 3 2009/2010
PHYSICS I 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PHYSICS II 2009/2010 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PHYSICS III 2020/2021 2021/2022 2023/2024
PHYSICS LAB 1 2008/2009 2009/2010
PHYSICS LAB 2 2008/2009
PHYSICS LAB II 2009/2010
PRACTICAL PHYSICS 2013/2014 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Completed
2013 - 2015 The Implementation of Peer Assessment to Promote Engagement in Learning Physics
2013 - 2015 The Implementation of Peer Assessment to Promote Engagement in Learning Physics
Article

Conference or Workshop Item

Book

Book Section