الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nurul Iman Aminudin
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

ADVANCE ANALYTICAL METHODS FOR HALAL HARAM PRODUCTS 2019/2020
ANALYTICAL SPECTROSCOPY 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
COMPUTER IN SCIENCE 2017/2018
FINAL YEAR PROJECT I 2020/2021 2021/2022
FINAL YEAR PROJECT II 2020/2021
GENERAL CHEMISTRY 2021/2022 2023/2024
HALAL AND HARAM IN FOOD INGREDIENTS AND PROCESSING 2018/2019
Introduction to Practical Organic Chemistry 2020/2021
MEDICINAL PLANTS 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Medicinal Chemistry 2022/2023 2023/2024
NATURAL PRODUCT CHEMISTRY 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Natural Product Chemistry 2022/2023 2023/2024
SEPARATION TECHNIQUES FOR MEDICINAL CHEMISTRY 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Separation Techniques for Medicinal Chemistry 2022/2023 2023/2024
Spectroscopy 2021/2022 2022/2023 2023/2024
TOXICOLOGY AND DRUG INTERACTIONS 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
In Progress
2021 - Present SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION (SFE) AND CONVENTIONAL MACERATION FOR THE ISOLATION IN ANISOPTERA LAEVIS (DIPTEROCARPACEAE)
2021 - Present SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION (SFE) AND CONVENTIONAL MACERATION FOR THE ISOLATION IN ANISOPTERA LAEVIS (DIPTEROCARPACEAE)
2019 - Present Determination and characterisation of vitamin B12 from edible green seaweed, Ulva lactuta
2019 - Present Determination and characterisation of vitamin B12 from edible green seaweed, Ulva lactuta
2018 - Present Microbial Biotransformation of Sesquiterpenoid and Diarylheptanoid from Curcuma sp. By Actinomycetes strains towards Anti-Inflammatory and Anti-Cancer Activities
2018 - Present Microbial Biotransformation of Sesquiterpenoid and Diarylheptanoid from Curcuma sp. By Actinomycetes strains towards Anti-Inflammatory and Anti-Cancer Activities
Article
2021 Green synthesis of metal nanoparticles using Garcinia extracts: a review. Environmental Chemistry Letters pp.1-25
2021 Development of a HPLC method for quantification of amentoflavone in leaf extracts of three calophyllum species. Malaysian Journal of Chemistry , 23 (2) pp.33-39
2021 Purification of xanthorrhizol and screening of selected microbes for its biotransformation. Malaysian Journal of Analytical Sciences , 25 (6) pp.949-958
2021 New sesquiterpene dilactone and β-carboline alkaloid and the α-glucosidase inhibitory activity of selected phytochemicals from Neolitsea cassia (L.) Kosterm. Natural Product Research pp.1-9
2021 Plant Extracts: A Promising Source for the Green Synthesis of Copper Nanoparticles Towards Agriculture and Environmental Applications. Malaysian Journal of Chemistry , 23 (2) pp.136-151
2021 Bioactive compounds, cosmeceutical and nutraceutical applications of green seaweed species (Chlorophyta). Squalen Bulletin of Marine and Fisheries Postharvest and Biotechnology , 16 (1) pp.41-55
2021 Biotransformation of sesquiterpenoids: a recent insight. Journal of Asian Natural Products Research pp.1-44
2020 Phytochemical screening and antioxidant activity of Psidium guajava. Malaysian Journal of Analytical Sciences (MJAS) , 24 (2) pp.173-178
2020 Rawatan COVID-19 menggunakan ubat tradisional permasalahan dan potensi. Majalah Sains
2019 Comparison of extraction techniques for three Calophyllum species and their antioxidant activity = Perbandingan teknik pengekstrakan untuk tiga spesies Calophyllum dan aktiviti antioksidan. Malaysian Journal of Analytical Sciences , 23 (4) pp.586-594
2019 Antibacterial and antioxidant activities of extracts from Calophyllum ferrugineum and Calophyllum incrassatum = Aktiviti antibakteria dan antioksidan terhadap ekstrak daripada calophyllum ferrugineum dan calophyllum incrassatum. Malaysian Journal of Analytical Sciences , 23 (4) pp.637-647
2018 Chemical constituents of the stems of Neolitsea kedahensis Gamble. Phytochemistry Letters , 26 pp.12-15

Conference or Workshop Item

2021 Plant extracts: a promising source for the green synthesis of copper nanoparticles towards agriculture and environment application. In: IKM Pahang Branch Online Symposium 2021 : Chemistry for Sustainable World
2021 Comparison of boiling and orbital shaking extraction of vitamin B12 from Ulva lactuca using 2-Level Factorial Design. In: Asian Symposium on Medicinal Plants and Spices XVII (2021)
2021 Effects of drying processes on lysine, leucine and glycine content in wild Ulva lactuca for cosmetic purposes. In: 33rd International Conference of Analytical Sciences (SKAM33)
2021 Effect of different extraction methods on vitamin B12 from edible green seaweed, Ulva lactuca by 2-Level Factorial Design. In: 7th International Conference on Advancement in Science & Technology
2021 Purification and Screening of Selected Microbes for Biotransformation of Xanthorrizolfrom the Essential Oil of Curcuma xanthorrhiza. In: 33rdInternational Conference of Analytical Sciences (SKAM33
2021 Screening of selected microbes as biocatalysts for biotransformation of Xanthorrhizol from curcuma Xanthorrhiza. In: 7th International Conference on Advancement in Science & Technology
2021 Development of HPLC method and quantification of amentoflavone from leaves extracts of three Calophyllum species. In: IKM Pahang Branch Online Symposium 2021 : Chemistry for Sustainable World
2021 Screening of factors affecting the vitamin B12 extraction from Ulva Lactuca by 2-level factorial design. In: YSN-ASM International Scientific Virtual Conference (ISVC) 2021
2019 Chemical composition of essential oils from citrus microcarpa (variegated).. In: 35th International Conference on Natural Products (ICNP 2019)
2018 Comparison of the essential oil components in fresh peels of lime (citrus aurantifolia) extracted with supercritical fluid extraction and other three traditional extraction methods. In: International Conference of Analytical Sciences (SKAM31)
2018 Antibacterial and antioxidant activities of extracts from Calophyllum ferrugineum and Calophyllum incrassatum. In: International Conference of Analytical Sciences (SKAM31)
2018 Comparison of extraction techniques for three Calophyllum species and their antioxidant activity. In: International Conference of Analytical Sciences (SKAM31)
2018 Isolation, cytotoxic and alpha-glucosidase inhibitory activities of new coumarins from calophyllum incrassatum. In: 34th International Conference on Natural Products 2018 (ICNP 2018)
2018 Phytochemical screening and antioxidant activity of Psidium guajava. In: International Conference of Analytical Sciences (SKAM31)

Book

Book Section