الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Siti Salwa Bte Md Sawari
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Humanities ~ Humanities ~ Religious Studies ~ Islamic Studies
  • Economics, Business And Management ~ Economics, Business And Management ~ Tourism and Hospitality ~ Tourism Management
ADVENTURE TOURISM 2023/2024 2024/2025
BASIC COUNSELING SKILLS 1 2019/2020
BASIC COUNSELING SKILLS 2 2018/2019
BEHAVIOUR AND SOCIAL ASPECTS OF TOURIST AND TRAVELER 2022/2023
CREATIVE THINKING AND PROBLEM SOLVING 2021/2022
ETHICS & FIQH FOR EVERYDAY LIFE 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2022
ETHICS AND FIQH OF CONTEMPORARY ISSUES 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2023/2024 2024/2025
FINAL YEAR PROJECT 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INTERNSHIP 1 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INTERNSHIP 2 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
ISLAMIC PERSPECTIVE IN TOURISM 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
ISLAMIC PERSPECTIVES IN TOURISM AND HOSPITALITY 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
ISLAMIZATION OF KNOWLEDGE IN ESP 2020/2021
Islam, Knowledge and Civilization 2018/2019
KNOWLEDGE & CIVILIZATION IN ISLAM 2020/2021 2022/2023
LEADERSHIP AND MANAGEMENT 2017/2018 2019/2020
LEISURE , PARK AND RECREATION PROGRAMME DESIGN 2023/2024
RESEARCH METHOD IN TOURISM AND HOSPITALITY 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
RESEARCH METHODOLOGY IN TOURISM AND HOSPITALITY 2022/2023
SPECIAL TAHFIZ CLASS 1 2018/2019
SYARI'AH COMPLIANCE IN TOURISM AND HOSPITALITY 2022/2023
TAHFIZ CLASS 1 2017/2018
TAHFIZ CLASS 2 2018/2019
TAHFIZ CLASS 3 2017/2018 2018/2019
TAHFIZ CLASS 4 2017/2018 2018/2019
TAHFIZ CLASS 5 2017/2018 2018/2019
TAHFIZ CLASS 6 2017/2018 2018/2019 2019/2020
THE ISLAMIC WORLDVIEW 2017/2018
THE ISLAMIC WORLDVIEW, KNOWLEDGE AND CIVILIZATION 2017/2018 2018/2019 2019/2020
TOUR OPERATION PLANNING AND DESIGN 2022/2023 2023/2024
TOURISM IMPACT STUDIES 2021/2022 2022/2023
TOURISM INTERNSHIP 2022/2023 2023/2024
TRAVEL AGENCY PLANNING AND DESIGN 2022/2023
USRAH 1 2021/2022
USRAH BUDI 3 2019/2020 2021/2022
USRAH BUDI 4 2020/2021 2021/2022
In Progress
2019 - Present River-Based Tourism in Muar: The potentials and threats
2019 - Present River-Based Tourism in Muar: The potentials and threats
Article
2021 Readiness and Participation of Local Community for River Based Tourism Development in Sabak Awor Muar, Johor. Promoting Creative Tourism: Current Issues in Tourism Research: pp.48-55
2021 The tourists’ spatial behaviour and tourist movement pattern in Muar Johor. PLANNING MALAYSIA: Journal of the Malaysian Institute of Planners , 9 (2) pp.275-286
2021 Local community’s cultural attitudes towards support for tourism development and conservation in archaeological heritage of the Lenggong Valley. Promoting Creative Tourism: Current Issues in Tourism Research pp.48-55
2021 Halal food in tourism: exploring the factors that influence halal food selection among travelers. Journal of Tourism Management Research , 8 (1) pp.1-10
2019 The relevance of al-Qabisy’s ideas on Qur’anic education among children. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED) , 4 (16) pp.15-22
2019 Demographics and Halal food consumption: a quantitative analysis. International Journal of Modern Trends in Business Research (IJMTBR) , 2 (6) pp.29-35
2019 Rethinking the strategies of Islamic tourism development in Malaysia. Cross-Currents: An International Peer-Reviewed Journal on Humanities & Social Sciences , 5 (7) pp.184-187
2018 Delinquency, careers, and prospects: a conceptual paper. Scholars International Journal of Law, Crime and Justice , 1 (2) pp.46-48
2018 Logistics regression analysis of teacher perceptions on the implementation of school based assessment in teaching mathematic. Journal of Advances in Education and Philosophy , 2 (4 (July-August)) pp.123-132
2018 Managing standardize memorizations strategy in tahfiz centres: a guideline for quality performance in Qur'anic memorization. International Journal of Research , 5 (16) pp.1409-1417
2018 An empirical investigation of the relationships among spirituality, well-being, and psychological health. International Journal for Social Studies , 4 (6) pp.103-114
2018 Rescripting the future of juvenile education program: implementation and the challenge for juvenile trainers. International Journal for Social Studies , 4 (7) pp.76-79
2015 Evidence based review on the effect of Islamic dietary law towards human development. Mediterranean Journal of Social Sciences , 3 (6 S2) pp.136-141
2015 A Study of Learning Efficacy Among Rural Area Students in Ledang Johor. Sains Humanika , 3 (5) pp.1-8
2013 Investigating the coo relationship between level of self-efficacy and gender. International Journal of Education and Research , 1 (12)

Conference or Workshop Item

2020 Latest research trends on Islamic education.. In: Online Lecturer Exchange 2020
2020 Local community's cultural attitudes towards support for tourism development and conservation in archaeological heritage of the Lenggong Valley.. In: 4th International Seminar On Tourism 2020
2020 Development of Islamic family law research Malaysia-Indonesia. In: Online Lecturer Exchange 2020
2020 Digital games and religious studies in the new era: challenge or opportunity?. In: The 4th Ushuluddin International Conference
2020 Exploring factors influencing homestay operators to participate In the homestay program.. In: 4th ISOT International Seminar On Tourism
2019 Exploring possibilities of Islamic tourism in Malaysia. In: 3rd International Language & Tourism Conference
2019 Analyzing the push and pull travel motivation factor of youth tourist towards visiting Johor Bahru. In: 3rd International Language and Tourism Conference 2019 (ILTC 2019)
2019 Measuring tourists’ satisfaction with multiple mosque destination attributes. In: 3rd International Language and Tourism Conference 2019 (ILTC 2019)
2019 Identifying Muslim youth travelers’ perspectives on the attributes of shariah compliant hotel. In: 3rd International Language and Tourism Conference 2019 (ILTC 2019)
2019 Gastronomic tourism branding influencing tourist revisit attention: a case study of Penang. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 Local community awareness towards water based activity in Panchor. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 An empirical examination of factor influencing youth travellers’ intention in selecting Muslim-friendly tourism. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 Local community empowerment and support for future eco-tourism development. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 Determining of tourist’s spatial behaviour and tourist movement pattern in Muar royal town, Johor. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 Exploring the factors influence halal food selection among Muslim youth while travelling. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 Assessing medical tour service towards tourist behavioral intention in Penang. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 Local student perception towards foreign student in IIUM Gombak. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 Tourists’ perceived value and satisfaction in a community-based homestay in kampung Parit Bugis, Muar, Johor. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 Visitors’ dining experience and their behavioural intention towards restaurants in Bandar Diraja Muar, Johor. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 Memorable tourism experience of non-muslim tourists towards mosque tourism. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2019 Content analysis of booking.com reviews on hotel in Penang. In: 1st Research Colloquium on Tourism & Hospitality
2018 Self-leadership strategies on innovative work behaviors among government school teachers. In: 3rd International Social Development Conference (ISDC 2018)
2018 Enhancing qur’anic education among children: an analysis of al-Qabisy’s book. In: 1st International Conference on Humanities, Entrepreneurship and Society (ICHES 2018)
2018 Exploring Halal food preferences across age and gender. In: 1st International Conference on Humanities, Entrepreneurship and Society (ICHES 2018)
2018 A conceptual paper on the students’ perceptions of the importance of Arabic language for tourism industry in Malaysia. In: Graduate Student Conference 2018
2018 Exploring Muslim consumers' confidence and awareness towards halal labeled manufactured food products in Sabah. In: 14th International Borneo Research Council Conference (BRC 2018).
2018 Exploring Muslim consumers’ confidence and awareness towards Halal labelled manufactured food products in Sabah. In: 14th International Borneo Research Council Conference (IBRCC14)
2018 Tourism on The Bako National Park: peripheral issues, strategies and development. In: 14th International Borneo Research Council Conference (IBRCC14)
2016 Underlying structure of e-learning readiness among Palestinian secondary school teachers. In: 2016 8th International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE 2016)

Book

2021 Mosque tourism research in Malaysia. Kulliyyah of Languages and Management . ISBN 978-967-19255-7-7

Book Section

2018 Halal certification in slaughtering industry: issues, problems and actions = Persijilan Halal dalam industri sembelihan: isu, masalah dan tindakan. In: Halal industry: food, none food and halal image Laboratory of Halal Policy and Management Halal Products Research Institute Universiti Putra Malaysia . ISBN 978-967-12398-4-1 , pp.43-53
2018 Halal tayyibah food and impact on physical, mental and human psychological growth = Makananan halal tayyibah dan kesan terhadap pertumbuhan fizikal, mental dan psikologi manusia. In: Halal industry: food, none food and Halal image Laboratory of Halal Policy and Management Halal Products Research Institute Universiti Putra Malaysia . ISBN 978-967-12398-4-1 , pp.132-140