KUR'ANI i SHENJTË 

 

110.Suretu En Nasr 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Kur erdhi ndihma e All-llahut dhe çlirimi (ngadhënjimi), 
2. Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e All-llahut. 
3. Ti, pra, lartësoje Zotin tënd duke falënderuar dhe kërko nga Ai falje.
Ai vërtet pranon shumë pendimin. 
 

           

 Faqja Kryesore