KUR'ANI i SHENJTË 
 
  

55.Suretu Er Rrahman 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Rrahmani - Mëshiruesi (Zoti ynë), 
2. Ai ia mësoi Kur’anin 
3. E krijoi njeriun. 
4. Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit të shqiptuarit). 
5. Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë. 
6. Edhe yjet dhe bimët i bëjnë përulje (dëshirës së Rrahmanit). 
7. Ai e ngriti qiellin dhe Ai vuri drejtësinë. 
8. Që të mos kaloni kufirin në drejtësi. 
9. Edhe ju mbani me drejtësi peshojën, e mos leni mangu në peshojë! 
10. Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat. 
11. Në të ka pemë të llojllojta, ka edhe hurma ma shporta të mbështjella. 
12. Edhe drithi me kashtën e tij edhe bimët aromatike (ose ushqyese). 
13. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni (ju o njerëz dhe ju o xhinë)? 
14. Ai e krijoi njeriun nga balta e terur si (enë balte) e pjekur. 
15. Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym0 e zjarrit. 
16. E , cilën begati të Zotit tuaj e mohoni? 
17. Zot i dy lindeve dhe Zot i dy perëndimeve. 
18. E, cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni. 
19. Ai e lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete. 
20. Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk kapërcejnë. 
21. E,cilë të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
22. Prej atyre të dyve nxirren margaritarë e diamantë. 
23. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
24. Dhe të Atij janë anijet lundruese të ngritura lart si kodra në det. 
25. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
26. çdo gjë që është në të (në tokë) është zhdukur. 
27. E dotë mbetet vetëm Zoti yt që është i madhëruar e i nderuar! 
28. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
29. (Ai mbetet) Atij i drejtohen me lutje kush është në qiej e në tokë dhe Ai në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja (falë mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk tëtjera etj. ). 
30. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
31. Ne do të merremi me (llogarinë për ju) ju , o ju dy të rëndësishmit (njerëz dhe xhinë). 
32. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
33. O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë. 
34. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
35. Juve dy grumbujve u derdhet përmbi flakë zjarri dhe do t’uderdhen rem i shkrirë e nuk do të keni mundësi të mbroheni. 
36. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
37. E kur të çahet qielli e bëhet si vaji i shkrirë. 
38. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
39. Atë ditë nuk pyetet për mëkatin e tij, as njeriu as xhini. 
40. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohonni? 
41. Kriminelët njhen me tiparet e tyre, andaj me rrëmbim kapen për flok dhe për këmbët e tyre. 
42. E, cilën të mirë të Zotit tuaj poe mohoni? 
43. Ja, ky është Xhehennemi, të cilin kriminelët e mohonin. 
44. Ata do të sillen vërdallë ndërmjet atij (zjarrit) dhe ujit të valë deri në kulminacion. 
45. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e Mohoni? 
46. E, për atë që i pat frikë paraqitjes para Zotit të vet, janë dyXhennete. 
47. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
48. (Xhennete) plot degë me gjethe e pemë. 
49. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
50. Në ata të dy janë dy kroje që rrjedhin. 
51. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
52. Në ata të dy, prej të gjtitha pemëve ka nga dy lloje. 
53. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
54. Të mbështëetur në kolltukë që i kanë mbulesat e kadifesë, dhe pemët e atyre dy Xhenneteve janë krejt afër. 
55. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e Mohoni? 
56. Aty janë ato që përqëndrojnë shikimet e tyre (vetëm në burrat e vet) e që nuk i ka prekur kush para tyre, as njerëz, as xhin. 
57. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
58. Ato janë si xhevahiri e diamanti (të kuqrremta në të bardhë0. 
59. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
60. A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër, pos të së mirës! 
61. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
62. E nën ato dy (Xhennete) janë edhe dy Xhennete. 
63. Po cilën të mirë nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni? 
64. Nga gjelbërimi i shumtë duken të mbyllura në të zi. 
65. E, cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni? 
66. Aty janë dy burime që gjithnjë gurgullojnë. 
67. E, cilën të mirë të Zoti tuaj po e mohoni? 
68. Aty, në ata të dy, ka hurma dhe shegë. 
69. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
70. Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde). 
73. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
74. Ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu as xhini. 
75. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
76. Aty rrinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të bukura. 
77. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
78. I lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar! 
 

           

 Faqja Kryesore