KUR'ANI i SHENJTË 
 
 

93.Suretu Ed Duha 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Pasha paraditën! 
2. Pasha natën kur shtrinë errësirën! 
3. Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. 
4. Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para. 
5. E Zoti yt do të jepë ty, e ti do të kënaqesh. 
6. A nuk të gjeti ty jetim, e Ai të bëri vend (të dha përkrahje). 
7. Dhe të gjeti të paudhëzuar e Ai të udhëzojë. 
8. dhe të gjeti të varfër, e Ai të begatoi. 
9. Pra, mos e përul jetimin! 
10. As lypësin mos e përzë! 
11. E me të mirat që të dha Zoti yt, trego (udhëzo njerëz)! 
 

           

 Faqja Kryesore