KUR'ANI i SHENJTË 
 
 

94.Suretu El Inshirah 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. A nuk ta hapëm ne gjoksin tënd? 
2. Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde, 
3. E cila shtypte shpinën tënde. 
4. Dhe Ne, ta ngritëm lartë famën tënde? 
5. E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi. 
6. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. 
7. E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (All-llahut). 
8. Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!  

           

 Faqja Kryesore