Staff Directory


Ahmad Arif Bin Zulkefli

Academic Qualification

  • Doctorate Degree in al-Akidah and al-Ulum al-Syar'iyyah - Doctor of Philosophy, Cadi Ayyad University, Marrakesh
  • Master Degree in Science of Dogmas & Religions in the Patrimony of Scholars of Islamic West - Masters Degree, Hassan II University, Casablanca
  • Bachelor Degree in Fundamental Studies - Bachelor Degree, Cadi Ayyad University, Marrakesh

Ahmad Arif Bin Zulkefli (Dr.)

Assistant Professor
IIUM Gombak Campus

ABDULHAMID ABUSULAYMAN KULLIYYAH OF ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES


ahmadarif@iium.edu.my
5540


Area of Specialisation


  • Humanities ~ Humanities ~ Religious Studies ~ Quranic and Hadith Studies
  • Humanities ~ Humanities ~ Religious Studies ~ Theology and Religious Studies
  • Humanities ~ Humanities ~ Religious Studies ~ Theology and Religious Studies - Manuscript Studies (Philology and Codicology)


Professional Membership


  • 2023 - 2024: Member of Profesional Body / Association: (Ketua Lajnah Penyelidikan dan Penerbitan), Pertubuhan Nahdhatul Ulama Malaysia (NA'AM)


Teaching Responsibilities


AL-'AQIDAH AL-ISLAMIYYAH (ISLAMIC 'AQIDAH) 2023/2024 2022/2023
AL-DA'WAH AL-ISLAMIYYAH (ISLAMIC DA'WAH) 2023/2024 2022/2023
FINAL YEAR PROJECT I 2023/2024 2022/2023
FINAL YEAR PROJECT II 2023/2024 2022/2023
INDUSTRIAL TRAINING 2022/2023 2021/2022
ISLAMIC AQIDAH 2022/2023
ISLAMIC AQIDAH (ARABIC) 2021/2022
ISLAMIC ETHICS (ARABIC) 2022/2023 2021/2022
RESEARCH PAPER I 2023/2024


Supervision


أسلمة المعرفة وأثرها على وسائل التواصل الاجتماعي Islamisation of Knowledge and Its Impact on Social Media.
Islamisation Of Knowledge And Its Impact On Social Media.
Ph.D In Progress Co-supervisor


Award & Recognition


18 Mar, 2023 Best Paper Award - Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) National


Publications


Article

2023 [Critical evaluation of the dissertation 'pemikiran akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusi menurut ahli sunnah wal jamaah': a study of divine issues] = Penilaian kritis disertasi ‘pemikiran akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusi menurut ahli sunnah wal jamaah’: kajian isu ketuhanan. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 24 (2) pp. 52-72
2023 [Critical evaluation of the dissertation 'pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusi menurut ahli sunnah wal jamaah': a study of divine issues] = penilaian kritis disertasi ‘pemikiran akidah Shaykh Nazim Alqubrusi menurut ahli sunnah wal jamaah’: kajian isu ketuhanan. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 24 (2) pp. 52-72
2023 Peranan al-riḥlah al-ʿilmiyyah dalam penyebaran mazhab al-Ashʿarī di dunia barat Islam dari kurun ke-6 hingga ke-8 hijrah = The role of al-riḥlah al-ʿilmiyyah in the spread of the al-Ashʿarī school of thought in the western Islamic world from the 6th to the 8th hijrah. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 8 (54) pp. 28-37
2023 The influential contributions of al-Juzūlī to islamic theology through his prolegomena; ʿaqīdah al-Juzūlī and the al-Juzūlīyyah ṣufī order. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 8 (56) pp. 326-334
2022 Analisis kritis terhadap karya ilmiah “pemikiran akidah Syaikh Nāẓim al-Qubruṣī menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah”: kajian perbahasan Waḥdah al-Wujūd dan tauhid. Afkar, 24 (1) pp. 65-116
2022 Distribution of zakat funds in Malaysia from the Maqasid Al-Syariah perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12 (11) pp. 2450-2464
2022 Peranan Al-Juzuli (M. 870H) dalam penyatuan ummah berdasarkan Kitab ʿAkidah Al-Juzuli [The Role Of Al-Juzuli (D. 870H) in the unification of the ummah based on ʿAkidah Al-Juzuli]. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education, 2 (4) pp. 106-114
2022 The influence of information technology on the payment of zakat in Melaka. Human Resource Management Academic Research Society, 12 (10) pp. 990-1004
Conference or Workshop Item

2023 Analisis perbahasan sifat 20 ulama Terengganu menerusi kitab Ṭarīqat al-Sālikīn ilā Ma‘Rifat Sifāt Rabb al-‘Ālamīn karya Tuan Guru Abdul Hamid al-Besūtī al-Falimbānī. In: Nadwah Ulama Nusantara (NUN) X 2023,
2023 Penilaian kritis disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nāẓim Al-Qubruṣī Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’ kajian isu ketuhanan. In: Seminar Akidah dan Pemikiran Islam Peringkat Antarabangsa (SAPIA 2023),
2022 Pemurnian fakta berkenaan akidah ahli hadis Asha'irah Maturidiyyah, ahli hadis Hanabilah Hasyawiyyah, ahli hadis Hanabilah Mufawwidah. In: Seminar Ahli Sunnah Wal Jamaah Manhaj Akidah Majoriti Ahli Hadis,
Book

2024 Al-Aqidah al-Sughra. AbdulHamid AbuSulayman Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia, ISBN:
2024 دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي (ت. ٨٧٠ ه) = Petunjuk-petunjuk kebaikan dan cahaya yang bergemerlapan pada menyatakan selawat ke atas junjungan Nabi yang terpilih karangan al-Imam Abu 'Abdi'Llah Muhammad bin Sulayman al-Juzuli (w. 870H). Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, IIUM, ISBN: 978-629-98643-5-6
2023 Penolakan terhadap golongan Wahhabiyah yang menyeleweng. Jabatan Mufti Negeri Perak, ISBN: 9789671778791
2023 العقيدة البرهانية لأبي عمرو عثمان السلالجي (ت. ٥٧٤ ه) = Al-aqidah al-burhaniyyah karangan Abu Amr Uthman bin Abd Allah al-Salaliji (w. 574H). Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, IIUM, ISBN:
Book Section

2023 Syeikh Yasin (1917-1990) dan sumbangannya terhadap kelestarian sanad ilmu pengajian Islam. In: Penerbit Universiti Malaya, ISBN: 9789674882679, pp. 109-130